Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Hoof­dredac­teur rknieuws.net dient defin­i­tief ontslag in

250315 17:49

Na ruim een jaar gew­erkt te hebben aan een doorstart van de web­site rknieuws.net heeft onze hoof­dred

Opinie: Pausen, Kerk(en) en het geloof in God

140315 23:44

De afgelopen week hebben we stil ges­taan bij de tweede ver­jaardag van het pon­tif­i­caat van Jorge Berg
 
   

Aan­dacht voor de oud­eren in de vorm van pal­li­atieve zorg

070315 21:54

Bij­zon­dere aan­dacht de afgelopen week in de katholieke kerk voor de oud­eren onder ons. Al tij­dens de

Mogen vaders van paus Fran­cis­cus hun kinderen slaan?

070215 21:58

Paus Fran­cis­cus heeft de aan­dacht van de wereld­pers weer op zich weten te ves­ti­gen door een uit­spraa
 

Vader­schap in het licht van de nieuwe evan­ge­lisatie

310115 23:40

De afgelopen week heeft paus Fran­cis­cus tij­dens zijn weke­lijkse woens­da­gaudiën­tie het onder­w­erp van

Paus, anti­con­cep­tie, ver­ant­wo­ord oud­er­schap en de koni­j­nen

240115 23:39

Op de terug­weg uit de Fil­ip­pi­j­nen heeft paus Fran­cis­cus weer van zich doen spreken door zijn inmidde
Kater­nen
Opinie Ned­er­landse politici en hun uit­spraken over gods­di­enst
Opinie Satire, persvri­jheid en bar­baarse moord­par­ti­jen in Frankrijk
Opinie Verwachtin­gen voor de Kerk in 2015
Opinie OPINIE: Opnieuw moeite met de mening van Mgr. Bonny
Opinie OPINIE: Gezinssyn­ode beïn­vloed door homo-denken?
Opinie Col­umn — Feit en fic­tie in het katholieke nieuws
Opinie Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?
Opinie Paus Fran­cis­cus bemoedigt en heror­iën­teert Europa
Opinie De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden
Opinie Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin
Opinie Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang
Opinie Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II
Oud­ere nieuws­berichten
24 10 12:24 Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome
23 10 10:41 Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed
09 10 12:27 Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
02 10 11:46 ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
02 10 09:45 Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
26 09 08:50 Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
11 09 07:12 Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
10 09 11:59 Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
04 09 10:51 Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
26 08 06:25 Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
07 05 04:58 Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
03 05 09:35 Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Ont­moet­ing
Maatschap­pij en w… Kwaad­spreken, wat wil dat zeggen?
Maatschap­pij en w… Europa­park in Duit­s­land
Geloof en cul­tuur De barmhar­tige liefde aan de kleine zie­len
Geloof en cul­tuur Bezie­lende woor­den
Actuele zaken Biss­chop­pen vra­gen gebed voor de Schep­ping
Maatschap­pij en w… Zaligverk­lar­ing van een Syrische biss­chop (29 aug 2015)
Maatschap­pij en w… Demen­tiegolf op komst
Prik­bord, oproepj… Een kleinkind.….
Maatschap­pij en w… De Zond­vloed, feit of fic­tie?
Prik­bord, oproepj… Wat loopt er toch alle­maal mis in Bis­dom Brugge?
Humor In de recht­szaal
Geloof en cul­tuur Petrus Alamire: Meer­stem­migheid in beeld
Oud­ere dis­cussies
24 08 11:45 De Beloften voor het bid­den van de Rozenkrans
24 08 11:25 Ned­er­land­stal­ige boter­ham­men in Brus­sel
24 08 07:11 Kro­n­ing van Maria in de Hemel.
22 08 08:06 Bel­gen en Ned­er­lan­ders met elkaar op de vuist
22 08 06:26 Vluchtelin­gen­stroom
21 08 05:05 Ter­reur­bood­schap (g)een reden tot ongerus­theid
21 08 02:56 Kor­trijk sol­idair met vluchtelin­gen in Kales (Calais)
20 08 02:13 Davids­fonds organ­iseert ‘Week van het Ned­er­lands’
20 08 11:01 Gestor­ven voor zijn stad en zijn cul­tuur
19 08 05:30 Europa leeft op een vulkaan
19 08 06:38 Heili­gen bren­gen “heili­gen” voort.
18 08 05:53 Gebeuren er won­deren in Liedek­erke?
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?