Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop

Na drie dagen ver­gaderen heeft de Pauselijke Com­missie voor de Bescherming van Min­der­jari­gen in Rome van­daag een per­scon­fer­en­tie gegeven, waarin duidelijk werd dat het belang van kindere­nen andere kwets­bare mensen voorop staat. De com­missie is in maart opgericht, nadat paus Fran­cis­cus deze in decem­ber had aangekondigd. Zij bestaat uit 8 leden waar­van 5 leken en wordt voorgezet door kar­di­naal Seán O’Malley, de aarts­biss­chop van Boston.
 

MAN­I­FES­TA­TIE TEGEN CHRIS­TEN­VER­VOL­GING

260814 20:25

In Vlaan­deren zullen op 27 SEP­TEM­BER 2014 ons in een protes­tac­tie samen uit­spreken tegen de genoci

Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven

070514 18:58

Van zater­dag 10 tot en met zondag 18 mei 2014 komt de Emmanuel School of Mis­sion (ESM) uit Rome naar
 
   

Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’

030514 22:36

In de aan­loop naar de verkiezin­gen van 25 mei doet het Vlaamse Inter­dioce­saan Pas­toraal Beraad (IPB)

Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag

030514 14:40

Op zondag 11 mei wordt in de Kerk Roepin­gen­zondag gevierd. Wereld­wijd wordt op deze dag in de kerken
 

Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’

020514 23:32

’Duurzame men­sheid, duurzame natuur: onze ver­ant­wo­ordelijkheid’ is het thema van een col­lo­quium da

Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren

020514 22:48

Aan de vooravond van de Ital­i­aanse bek­er­fi­nale tussen Fiorentina  en Napels heeft paus Fran­cis­cus b
Kater­nen
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Vlaan­deren Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
Vlaan­deren Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
Vlaan­deren St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
Vlaan­deren Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
Ned­er­land Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
Vat­i­caan De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
Nieuws Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
Vat­i­caan Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
Oud­ere nieuws­berichten
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
26 04 11:24 Nieuwe directeur Fran­cis­caans Studiecen­trum Utrecht
25 04 09:31 Katholieke Kerk in Zuid-Korea bli­jft groeien
25 04 09:14 Oec­u­menis­che Patri­arch Bartholomeus in Ned­er­land
25 04 08:37 Suzan Daal­mans secretaris-generaal Ned­er­landse Biss­chop­pen
25 04 08:28 Sint Jozef voor­taan in meerdere eucharis­tis­che gebe­den
25 04 01:19 Klachten mis­bruik oud-hulpbisschop Utrecht gegrond
25 04 10:49 Brus­selse Abdij Ter Kameren weer bewoond door paters
25 04 09:55 Ruim 1200 Boss­che pel­grims op bede­vaart naar Lour­des
25 04 09:45 Pak­istaanse het ‘gezicht’ van beruchte blas­femiewet­ten
25 04 09:33 Bis­dom Roer­mond ver­spreidt 140.000 pren­t­jes heilige pausen
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… MAN­I­FES­TA­TIE TEGEN CHRIS­TEN­VER­VOL­GING Meche­len 27 sept.
Katholiek / Tradi… Gebe­den in voor­berei­d­ing van de Syn­ode
Prik­bord, oproepj… Eerlijk is eerlijk
Geloof en cul­tuur Pius XII heeft niet gezwe­gen !
Gebed­shoek Gebed­sleven
Geloof en cul­tuur De over­gangsmo­menten
Actuele zaken Dreig­ing nieuwe mas­samo­ord N-Irak
Maatschap­pij en w… Helden? Art­sen zon­der gren­zen.
Katholiek / Tradi… Kro­n­ing van Maria in de Hemel
Maatschap­pij en w… 150.000 berichten per dag doodnormaal…sociale media
Humor Hoe Hem zien?
Maatschap­pij en w… Bar­baarse moord moet Westen bang maken
Oud­ere dis­cussies
21 08 05:41 Adres gevraagd
21 08 04:02 Moslims die afs­tand nemen van IS
20 08 11:49 Is dat ook Islam?
20 08 10:37 Het kali­faat in… Den Haag
20 08 09:41 Onthoofd­ing door IS van West­erse jour­nal­ist.
20 08 06:36 Nieuw tra­di­tion­eel (oude mis) karmeli­eten­klooster
20 08 06:21 Preek Sacra­ments­dag
20 08 05:33 Mega Leger ISIS
20 08 12:05 We wor­den bedreigd
19 08 08:28 Wat is het ver­schil?
19 08 08:06 Relatie tussen twee Pausen
19 08 04:16 China wil betere relatie met Vat­i­caan
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?