Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Paus, anti­con­cep­tie, ver­ant­wo­ord oud­er­schap en de koni­j­nen

240115 23:39

Op de terug­weg uit de Fil­ip­pi­j­nen heeft paus Fran­cis­cus weer van zich doen spreken door zijn inmidde

Ned­er­landse politici en hun uit­spraken over gods­di­enst

170115 20:16

De afgelopen week zijn we weer eens getu­ige geweest van een opstootje in de Tweede Kamer tussen — de
 
   

Satire, persvri­jheid en bar­baarse moord­par­ti­jen in Frankrijk

100115 23:49

Frankrijk heeft het geweten, de afgelopen week, en mét Frankrijk heel Europa en het gehele westen:

Verwachtin­gen voor de Kerk in 2015

030115 21:51

Het nieuwe jaar is begonnen en het is wellicht inter­es­sant vooruit te kijken wat we van dit jaar voo
 

OPINIE: Opnieuw moeite met de mening van Mgr. Bonny

271214 16:59

In ver­volg op de ‘werk­tekst’ van Mgr. Bonny, de biss­chop van Antwer­pen, aan de vooravond van de gezi

OPINIE: Gezinssyn­ode beïn­vloed door homo-denken?

201214 21:54

In een bijdrage1 aan de bek­ende Canadese katholieke prolife-website Life­Site­News heeft de Ned­er­land
Kater­nen
Opinie Col­umn — Feit en fic­tie in het katholieke nieuws
Opinie Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?
Opinie Paus Fran­cis­cus bemoedigt en heror­iën­teert Europa
Opinie De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden
Opinie Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin
Opinie Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang
Opinie Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II
Opinie Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome
Opinie Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed
Opinie Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
Opinie ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
Rorate Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
Oud­ere nieuws­berichten
26 09 08:50 Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
11 09 07:12 Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
10 09 11:59 Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
04 09 10:51 Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
26 08 06:25 Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
07 05 04:58 Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
03 05 09:35 Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
03 05 08:36 Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
03 05 12:40 Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
02 05 09:32 Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
02 05 08:48 Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
01 05 09:57 Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ont­moet­ing
Actuele zaken Politi­coloog: ‘Wilders heeft gewoon gelijk’
Maatschap­pij en w… Een merk­waardige ‘vier­ing’ in Antwer­pen
Geloof en cul­tuur Top­man katholiek onder­wijs wil meer moslim­leerkrachten
Actuele zaken Eerste vrouwelijke biss­chop Angli­caanse Kerk
Maatschap­pij en w… De echte islam aan het werk
Maatschap­pij en w… Islam: schokkende cijfers, schokkende menin­gen
Maatschap­pij en w… Obama spelt Europa de les
Actuele zaken Maag­den en alu­mini­um­folie
Geloof en cul­tuur De paus-emeritus spreekt over de ware gods­di­enst
Katholiek / Tradi… Onenigheid Fran­cis­cus en Bene­dic­tus? ‘Absurd’
Actuele zaken Kon­ing Willem en Kon­ing Filip naar Saudi-Arabië om medeleven te betu­igen
Maatschap­pij en w… Een valse pro­feet of De valse pro­feet
Oud­ere dis­cussies
23 01 07:46 Inter­es­sante lec­tuur
23 01 01:15 Uw spaar­centen wor­den afgepakt
22 01 07:38 Op Can­vas: Panorama, om 21:30 uur: Hoe IS recru­teert
21 01 09:48 Hoe pro­gressief is paus Fran­cis­cus?
21 01 09:46 Een chris­ten heeft bij Pegida niets te zoeken, vin­den de kerken
21 01 01:13 Religie brengt vooral kwaad
20 01 01:50 In de schaduw van Toon Her­mans
20 01 12:07 Paus: voort­planten als koni­j­nen hoeft niet
18 01 02:42 Ik zit te luisteren…Pontmain
17 01 09:11 24 jaar gele­den ontvo­erd, nu herenigd
17 01 02:13 Niet ver­standig
16 01 09:57 Help Boko Haram stop­pen
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?