Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 
 

Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land

110914 09:12

Sinds het begin van de maand sep­tem­ber is hoof­dredac­teur Vin­cent Kemme van rknieuws.net weke­lijks te

Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny

110914 01:59

De afgelopen week heeft het ver­schi­j­nen van een brief van Mgr. Johan Bonny, de biss­chop van Antwerpe
 
   

Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)

040914 12:51

Vin­cent Kemme heeft na een onder­brek­ing van enkele maan­den het hoof­dredac­teurschap van rknieuws.net,

Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging

260814 20:25

Op 27 sep­tem­ber wordt er in Meche­len een protes­tac­tie gehouden tegen de ver­vol­ging van chris­te­nen we
 

Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven

070514 18:58

Van zater­dag 10 tot en met zondag 18 mei 2014 komt de Emmanuel School of Mis­sion (ESM) uit Rome naar

Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop

030514 23:35

Na drie dagen ver­gaderen heeft de Pauselijke Com­missie voor de Bescherming van Min­der­jari­gen in Rome
Kater­nen
Vlaan­deren Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ned­er­land Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
Vat­i­caan Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
Vat­i­caan Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Vlaan­deren Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
Vlaan­deren Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
Vlaan­deren St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
Vlaan­deren Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
Ned­er­land Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
Oud­ere nieuws­berichten
29 04 09:25 De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
29 04 08:49 Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
28 04 03:30 Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
28 04 02:52 Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
26 04 11:24 Nieuwe directeur Fran­cis­caans Studiecen­trum Utrecht
25 04 09:31 Katholieke Kerk in Zuid-Korea bli­jft groeien
25 04 09:14 Oec­u­menis­che Patri­arch Bartholomeus in Ned­er­land
25 04 08:37 Suzan Daal­mans secretaris-generaal Ned­er­landse Biss­chop­pen
25 04 08:28 Sint Jozef voor­taan in meerdere eucharis­tis­che gebe­den
25 04 01:19 Klachten mis­bruik oud-hulpbisschop Utrecht gegrond
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… ‘Paus ver­bant kar­di­naal Burke naar Malta’ KN
Vra­gen over geloo… Huwelijksinze­gen­ing door de paus
Maatschap­pij en w… Haat tegen ‘ongelovi­gen’
Prik­bord, oproepj… “En wat doen we met de paus?” #oec­ume­neop­maandag
Prik­bord, oproepj… Litur­gis­che kleuren
Prik­bord, oproepj… Ook Fran­cis­cus denkt aan aftre­den
Maatschap­pij en w… Ex-moslim spreekt tot Obama
Humor Beroep
Prik­bord, oproepj… Feest van de Gezin­nen
Vra­gen over geloo… Over het sacra­ment van de BIECHT
Prik­bord, oproepj… Is een kerke­lijk huwelijk tussen een Katholiek en een onge­doopte een sacra­menteel huwelijk of niet?
Weke­lijks woord v… Onterecht beschuldigd
Oud­ere dis­cussies
11 09 02:52 Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
10 09 08:35 Inter­view Pater Van Kils­donk
10 09 01:25 Fast­food of ste­vige kost met een bit­tere smaak
09 09 11:39 Mgr Bekkers’ ophef­mak­ende toe­spraak op tv 21 maart 1963
09 09 09:49 open brief aan Biss­chop Bonny
09 09 07:06 Een tekst van Moeder Theresa
09 09 11:51 Nige­ria: hon­der­den chris­te­nen ver­mo­ord afgelopen zondag
08 09 02:16 “Bel­gis­che” spion onthoofd
08 09 10:43 EVAN­GE­LIS­EREN vol­gens onze paus
07 09 10:42 Woody Allen op tv
06 09 09:18 Paus Fran­cis­cus wil de FSSPX niet excom­mu­niceren
06 09 03:38 Paus twit­tert: Maagd is mijn Moeder
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?