Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Rorate uit de lucht door server­prob­le­men

050315 17:13

De web­site van Rorate ‘rknieuws.net’ is dagen lang onbereik­baar geweest door­dat de server volledig ‘

Rorate gaat er een weekje tusse­nuit

140215 22:20

In ver­band met een retraite gaat de dagelijkse bericht­gev­ing op Twit­ter en Face­book er een weekje me
 
   

Mogen vaders van paus Fran­cis­cus hun kinderen slaan?

070215 21:58

Paus Fran­cis­cus heeft de aan­dacht van de wereld­pers weer op zich weten te ves­ti­gen door een uit­spraa

Vader­schap in het licht van de nieuwe evan­ge­lisatie

310115 23:40

De afgelopen week heeft paus Fran­cis­cus tij­dens zijn weke­lijkse woens­da­gaudiën­tie het onder­w­erp van
 

Paus, anti­con­cep­tie, ver­ant­wo­ord oud­er­schap en de koni­j­nen

240115 23:39

Op de terug­weg uit de Fil­ip­pi­j­nen heeft paus Fran­cis­cus weer van zich doen spreken door zijn inmidde

Ned­er­landse politici en hun uit­spraken over gods­di­enst

170115 20:16

De afgelopen week zijn we weer eens getu­ige geweest van een opstootje in de Tweede Kamer tussen — de
Kater­nen
Opinie Satire, persvri­jheid en bar­baarse moord­par­ti­jen in Frankrijk
Opinie Verwachtin­gen voor de Kerk in 2015
Opinie OPINIE: Opnieuw moeite met de mening van Mgr. Bonny
Opinie OPINIE: Gezinssyn­ode beïn­vloed door homo-denken?
Opinie Col­umn — Feit en fic­tie in het katholieke nieuws
Opinie Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?
Opinie Paus Fran­cis­cus bemoedigt en heror­iën­teert Europa
Opinie De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden
Opinie Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin
Opinie Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang
Opinie Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II
Opinie Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome
Oud­ere nieuws­berichten
23 10 10:41 Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed
09 10 12:27 Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
02 10 11:46 ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
02 10 09:45 Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
26 09 08:50 Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
11 09 07:12 Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
10 09 11:59 Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
04 09 10:51 Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
26 08 06:25 Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
07 05 04:58 Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
03 05 09:35 Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
03 05 08:36 Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ont­moet­ing
Ken­nis­mak­ing, gel… “Ik was in de hel” indruk­wekkende getu­ige­nis.
Maatschap­pij en w… Vlaan­deren sub­si­dieert islam­rad­i­cal­isme
Prik­bord, oproepj… Hij is er weer.……
Actuele zaken ISIS ontvo­ert opnieuw Chris­te­nen en ter­reurkamp voor kinderen
Actuele zaken Russisch-orthodoxe kerk stri­jdt tegen Oekraïne
Actuele zaken Rad­i­caal ver­haal
Actuele zaken Nieuwe kerkler­aar: St.-Gregorius van Narek
Actuele zaken Oor­log op komst? Gebed meer dan nodig!!
Actuele zaken Waarom het zin­vol is dat echte liefde wacht
Geloof en cul­tuur Bloei en ver­val van de Kerk in Ned­er­land
Actuele zaken De vra­gen van het exa­men en de lei­draad voor ons doen
Actuele zaken Onder­s­teun alstublieft ons drin­gende, respectvolle beroep op paus Fran­cis­cus
Oud­ere dis­cussies
23 02 12:04 Antoine Bodar: “Fran­cis­cus dic­ta­tor voor lomp volk”
23 02 11:55 mooi gesprek met 2 nieuwe Priesters
23 02 11:50 Wat moe(s)t er gebeuren met Frank?
23 02 08:53 Woe­dende auto­mo­bilist
23 02 08:52 Impulsen voor de 40-dagentijd’
19 02 10:50 Ned­er­lan­ders vernie­len Rome, Spaanse trap­pen in Rome
19 02 07:15 Mod­erne pas­toors
19 02 10:30 Bid­den
18 02 05:04 een vraag..
17 02 09:44 Maak ken­nis met het nieuwe Kerknet
17 02 01:19 Excuses EO voor ‘bekeerde’ homo
17 02 11:01 CAR­NAVAL
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?