Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 
 

Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst

260914 22:50

Deze week heb ik in mijn praatje bij Radio Maria Ned­er­land (elke don­derdag om 7.45 uur) aan­dacht wil

Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land

110914 09:12

Sinds het begin van de maand sep­tem­ber is hoof­dredac­teur Vin­cent Kemme van rknieuws.net weke­lijks te
 
   

Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny

110914 01:59

De afgelopen week heeft het ver­schi­j­nen van een brief van Mgr. Johan Bonny, de biss­chop van Antwerpe

Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)

040914 12:51

Vin­cent Kemme heeft na een onder­brek­ing van enkele maan­den het hoof­dredac­teurschap van rknieuws.net,
 

Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging

260814 20:25

Op 27 sep­tem­ber wordt er in Meche­len een protes­tac­tie gehouden tegen de ver­vol­ging van chris­te­nen we

Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven

070514 18:58

Van zater­dag 10 tot en met zondag 18 mei 2014 komt de Emmanuel School of Mis­sion (ESM) uit Rome naar
Kater­nen
Vat­i­caan Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Vlaan­deren Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ned­er­land Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
Vat­i­caan Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
Vat­i­caan Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Vlaan­deren Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
Vlaan­deren Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
Vlaan­deren St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
Vlaan­deren Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
Oud­ere nieuws­berichten
30 04 04:08 Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
29 04 09:25 De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
29 04 08:49 Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
28 04 03:30 Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
28 04 02:52 Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
26 04 11:24 Nieuwe directeur Fran­cis­caans Studiecen­trum Utrecht
25 04 09:31 Katholieke Kerk in Zuid-Korea bli­jft groeien
25 04 09:14 Oec­u­menis­che Patri­arch Bartholomeus in Ned­er­land
25 04 08:37 Suzan Daal­mans secretaris-generaal Ned­er­landse Biss­chop­pen
25 04 08:28 Sint Jozef voor­taan in meerdere eucharis­tis­che gebe­den
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… Uitn­odig­ing Parochiefeest Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans
Heilige van de dag H. Tere­sia van Lisieux
Actuele zaken Bergoglio-effect
Oecumenisch/inter… De “biss­chop­pen­syn­ode over het gezin” in oec­u­menisch per­spec­tief
Geloof en cul­tuur Voorzeg­ging: “Terug naar de schuilk­erken” vervuld
Prik­bord, oproepj… Kom in actie voor de vri­jheid van Raif
Prik­bord, oproepj… Mar­guerite gevallen
Vra­gen over geloo… Tip voor de gezin syn­ode
Actuele zaken Uitn­odig­ing , bid­den voor de Paus en de biss­chop­pen
Actuele zaken Het leven in Islami­tis­che Staat
Weke­lijks woord v… Missie
Prik­bord, oproepj… Goed nieuws
Oud­ere dis­cussies
24 09 08:49 Van kerk naar pro­faan the­ater naar kerk.
23 09 11:33 Voor de Ned­er­landse vrien­den!
22 09 07:30 Film­pje tegen de ”Zwarte Mis” te Okla­homa.
22 09 05:17 PKN en OKKN: Feest in kerke­lijk Ned­er­land
22 09 01:33 WAARSCHUWING tegen MDM — valse pro­feet.
21 09 04:30 Sharia-politie
19 09 10:17 Aus­tralië ver­i­jdelt gruwelijke onthoofd­ing
19 09 03:55 Zond­vloed aan kerk­sluitin­gen
18 09 09:44 Uit de visioe­nen van Anna Catha­rina Emmerich
18 09 07:59 Kans op aanslag groeit
18 09 03:29 Meest katholieke school in Bel­gië ver­dubbelt zich in aan­tal
18 09 09:48 Stud­iedag ‘Het beeld voor­bij. Icono­grafie in de religieuze kunst en archi­tec­tuur’
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?