Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Hoof­dredac­teur rknieuws.net dient defin­i­tief ontslag in

250315 17:49

Na ruim een jaar gew­erkt te hebben aan een doorstart van de web­site rknieuws.net heeft onze hoof­dred

Opinie: Pausen, Kerk(en) en het geloof in God

140315 23:44

De afgelopen week hebben we stil ges­taan bij de tweede ver­jaardag van het pon­tif­i­caat van Jorge Berg
 
   

Aan­dacht voor de oud­eren in de vorm van pal­li­atieve zorg

070315 21:54

Bij­zon­dere aan­dacht de afgelopen week in de katholieke kerk voor de oud­eren onder ons. Al tij­dens de

Mogen vaders van paus Fran­cis­cus hun kinderen slaan?

070215 21:58

Paus Fran­cis­cus heeft de aan­dacht van de wereld­pers weer op zich weten te ves­ti­gen door een uit­spraa
 

Vader­schap in het licht van de nieuwe evan­ge­lisatie

310115 23:40

De afgelopen week heeft paus Fran­cis­cus tij­dens zijn weke­lijkse woens­da­gaudiën­tie het onder­w­erp van

Paus, anti­con­cep­tie, ver­ant­wo­ord oud­er­schap en de koni­j­nen

240115 23:39

Op de terug­weg uit de Fil­ip­pi­j­nen heeft paus Fran­cis­cus weer van zich doen spreken door zijn inmidde
Kater­nen
Opinie Ned­er­landse politici en hun uit­spraken over gods­di­enst
Opinie Satire, persvri­jheid en bar­baarse moord­par­ti­jen in Frankrijk
Opinie Verwachtin­gen voor de Kerk in 2015
Opinie OPINIE: Opnieuw moeite met de mening van Mgr. Bonny
Opinie OPINIE: Gezinssyn­ode beïn­vloed door homo-denken?
Opinie Col­umn — Feit en fic­tie in het katholieke nieuws
Opinie Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?
Opinie Paus Fran­cis­cus bemoedigt en heror­iën­teert Europa
Opinie De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden
Opinie Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin
Opinie Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang
Opinie Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II
Oud­ere nieuws­berichten
24 10 12:24 Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome
23 10 10:41 Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed
09 10 12:27 Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
02 10 11:46 ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
02 10 09:45 Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
26 09 08:50 Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
11 09 07:12 Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
10 09 11:59 Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
04 09 10:51 Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
26 08 06:25 Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
07 05 04:58 Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
03 05 09:35 Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Ont­moet­ing
Actuele zaken Is er nog toekomst voor “Rorate”
Maatschap­pij en w… SCHOKKEND NIEUWS: vlieg­tuig bewust laten crashen !
Geloof en cul­tuur Visioe­nen van Anna-Katharina Emm­er­ick over de Kerk
Gebed­shoek Gebed voor de (huidige en toekom­stige) aarts­biss­chop Bel­gië
Humor Gesprek tussen staats­beambte en arts
Prik­bord, oproepj… Maria geboorte: feest voor katholieken en moslims
Maatschap­pij en w… Oprukkende haat tegen chris­te­nen
Geloof en cul­tuur Het won­der­lijk priv­i­lege van de Karmeli­eten
Prik­bord, oproepj… Wie ben ik om te oorde­len? Paus benoemt pedo als biss­chop
Prik­bord, oproepj… Rorate nieuws­brief
Geloof en cul­tuur Wan­neer Ned­er­lan­ders en Vlamin­gen over OLVrouw praten
Maatschap­pij en w… Dank U San Egidio
Oud­ere dis­cussies
16 03 11:23 Don Gobbi en de Mar­i­ale Priester­be­weg­ing
16 03 08:05 Poetin — het Krem­lin– Geruchten
16 03 07:36 Saint Patrick en de Heilige Johannes Leonardi
16 03 07:26 gebed voor de genez­ing van Basta
16 03 06:32 PKN vraagt twee miljoen leden hoe het verder moet
16 03 06:31 Kerk wil breken met dom­i­nee die bestaan Jezus ontkent
15 03 06:32 Valse pro­feten preek op radio van de EO
15 03 04:31 HALF­VAS­TEN
15 03 11:43 Een blondje en een paard
15 03 10:35 Pak­istan 2 bomaansla­gen op 2 kerken tij­dens zondags­di­enst; 14 mensen omgekomen, 78 gewond
14 03 06:35 Woede over groepsverkracht­ing van bejaarde Katholieke Indi­ase non
14 03 05:38 Laat­ste lev­en­s­jaren, dood en hemel­vaart van Maria
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?