Hoof­dredac­teur RKNieuws.net dient ontslag in

De onlangs aange­tre­den hoof­dredac­teur van RKNieuws.net, de in Bel­gië wonende Ned­er­lan­der Vin­cent Kemme, heeft zijn ontslag aange­bo­den aan het bestuur van de sticht­ing Rorate. Kemme ziet zichzelf niet langer in staat om het redac­tiew­erk met zijn andere bezighe­den te com­bineren.
 

Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven

070514 18:58

Van zater­dag 10 tot en met zondag 18 mei 2014 komt de Emmanuel School of Mis­sion (ESM) uit Rome naar

Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop

030514 23:35

Na drie dagen ver­gaderen heeft de Pauselijke Com­missie voor de Bescherming van Min­der­jari­gen in Rome
 
   

Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’

030514 22:36

In de aan­loop naar de verkiezin­gen van 25 mei doet het Vlaamse Inter­dioce­saan Pas­toraal Beraad (IPB)

Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag

030514 14:40

Op zondag 11 mei wordt in de Kerk Roepin­gen­zondag gevierd. Wereld­wijd wordt op deze dag in de kerken
 

Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’

020514 23:32

’Duurzame men­sheid, duurzame natuur: onze ver­ant­wo­ordelijkheid’ is het thema van een col­lo­quium da

Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren

020514 22:48

Aan de vooravond van de Ital­i­aanse bek­er­fi­nale tussen Fiorentina  en Napels heeft paus Fran­cis­cus b
Kater­nen
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Vlaan­deren Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
Vlaan­deren Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
Vlaan­deren St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
Vlaan­deren Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
Ned­er­land Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
Vat­i­caan De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
Nieuws Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
Vat­i­caan Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
Oud­ere nieuws­berichten
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
26 04 11:24 Nieuwe directeur Fran­cis­caans Studiecen­trum Utrecht
25 04 09:31 Katholieke Kerk in Zuid-Korea bli­jft groeien
25 04 09:14 Oec­u­menis­che Patri­arch Bartholomeus in Ned­er­land
25 04 08:37 Suzan Daal­mans secretaris-generaal Ned­er­landse Biss­chop­pen
25 04 08:28 Sint Jozef voor­taan in meerdere eucharis­tis­che gebe­den
25 04 01:19 Klachten mis­bruik oud-hulpbisschop Utrecht gegrond
25 04 10:49 Brus­selse Abdij Ter Kameren weer bewoond door paters
25 04 09:55 Ruim 1200 Boss­che pel­grims op bede­vaart naar Lour­des
25 04 09:45 Pak­istaanse het ‘gezicht’ van beruchte blas­femiewet­ten
25 04 09:33 Bis­dom Roer­mond ver­spreidt 140.000 pren­t­jes heilige pausen
Ont­moet­ing
Maatschap­pij en w… Opperrab­bijn Jacobs: Kerken doen niets tegen Joden­haat
Maatschap­pij en w… Oor­log op Face­book
Humor Raad­seltje over kat­ten
Geloof en cul­tuur De geheimen van Fatima in Por­tu­gal
Actuele zaken Impop­u­laire slachtof­fers (Anton de Wit)
Maatschap­pij en w… Red­dingswerk­ers ‘Ground Zero’ hebben kanker
Prik­bord, oproepj… Paus bezoekt pinksterge­meente; vraagt evan­ge­lis­chen om vergev­ing
Maatschap­pij en w… Gaza en Israël
Actuele zaken Pro Isis demon­stratie in Den Haag
Maatschap­pij en w… Europa capit­uleert…
Geloof en cul­tuur Over de katholieke gemeen­schap in Israël
Maatschap­pij en w… De ‘Tour’ (de France) van 1914
Oud­ere dis­cussies
28 07 11:12 28 juli — his­torische dag : 19142014
28 07 10:29 Een echt­paar winkelt in de plaat­selijke Col­ruyt
27 07 07:47 Intern. Hildegard-congres over genees­baarheid
27 07 07:27 Ave Maria
26 07 12:14 La Reine du Ciel — de Koningin van de Hemel
26 07 12:48 Wat een een­voudig man.
25 07 11:42 Heiligschen­nis
25 07 09:22 Passendale — Zon­nebeke
24 07 07:47 PANORAMA : over de bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer
24 07 02:20 Twee paters
23 07 12:55 Islami­tis­che ter­ror­is­ten in Afrika.
23 07 08:55 God­fried Bomans — de een­voudige gelovige
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?