Hoof­dredac­teur RKNieuws.net dient ontslag in

De onlangs aange­tre­den hoof­dredac­teur van RKNieuws.net, de in Bel­gië wonende Ned­er­lan­der Vin­cent Kemme, heeft zijn ontslag aange­bo­den aan het bestuur van de sticht­ing Rorate. Kemme ziet zichzelf niet langer in staat om het redac­tiew­erk met zijn andere bezighe­den te com­bineren.
 

Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven

070514 18:58

Van zater­dag 10 tot en met zondag 18 mei 2014 komt de Emmanuel School of Mis­sion (ESM) uit Rome naar

Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop

030514 23:35

Na drie dagen ver­gaderen heeft de Pauselijke Com­missie voor de Bescherming van Min­der­jari­gen in Rome
 
   

Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’

030514 22:36

In de aan­loop naar de verkiezin­gen van 25 mei doet het Vlaamse Inter­dioce­saan Pas­toraal Beraad (IPB)

Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag

030514 14:40

Op zondag 11 mei wordt in de Kerk Roepin­gen­zondag gevierd. Wereld­wijd wordt op deze dag in de kerken
 

Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’

020514 23:32

’Duurzame men­sheid, duurzame natuur: onze ver­ant­wo­ordelijkheid’ is het thema van een col­lo­quium da

Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren

020514 22:48

Aan de vooravond van de Ital­i­aanse bek­er­fi­nale tussen Fiorentina  en Napels heeft paus Fran­cis­cus b
Kater­nen
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Vlaan­deren Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
Vlaan­deren Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
Vlaan­deren St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
Vlaan­deren Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
Ned­er­land Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
Vat­i­caan De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
Vat­i­caan Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
Nieuws Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
Vat­i­caan Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
Oud­ere nieuws­berichten
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
26 04 11:24 Nieuwe directeur Fran­cis­caans Studiecen­trum Utrecht
25 04 09:31 Katholieke Kerk in Zuid-Korea bli­jft groeien
25 04 09:14 Oec­u­menis­che Patri­arch Bartholomeus in Ned­er­land
25 04 08:37 Suzan Daal­mans secretaris-generaal Ned­er­landse Biss­chop­pen
25 04 08:28 Sint Jozef voor­taan in meerdere eucharis­tis­che gebe­den
25 04 01:19 Klachten mis­bruik oud-hulpbisschop Utrecht gegrond
25 04 10:49 Brus­selse Abdij Ter Kameren weer bewoond door paters
25 04 09:55 Ruim 1200 Boss­che pel­grims op bede­vaart naar Lour­des
25 04 09:45 Pak­istaanse het ‘gezicht’ van beruchte blas­femiewet­ten
25 04 09:33 Bis­dom Roer­mond ver­spreidt 140.000 pren­t­jes heilige pausen
Ont­moet­ing
Maatschap­pij en w… Islami­tis­che ter­ror­is­ten in Afrika.
Maatschap­pij en w… God­fried Bomans — de een­voudige gelovige
Prik­bord, oproepj… Wie woont waar?
Vra­gen over geloo… The tal­mud of Imanuel
Maatschap­pij en w… Hero­plev­ing van het geloof en bek­erin­gen in de wereld.
Actuele zaken Den Bosch: Iraanse man mis­han­deld omdat hij niet meedeed aan ramadan
Prik­bord, oproepj… Sol­i­dariteit met de Chris­te­nen in Irak
Maatschap­pij en w… Syn­d­room van Down, verleden tijd?
Actuele zaken Med­ju­gorje Today / Van­daag
Weke­lijks woord v… Na WK-gedachten
Geloof en cul­tuur Ze spraken alle­maal Engels
Geloof en cul­tuur Hieruit zullen allen kun­nen opmaken dat gij mijn leer­lin­gen zijt
Oud­ere dis­cussies
19 07 09:37 Chris­te­nen Mosul vluchten voor ISIS; ulti­ma­tum loopt van­daag af
18 07 10:25 Welke talen spreekt de Hemel?
18 07 11:01 Heer, geef ons vele heilige priesters!
17 07 09:33 Vlieg­tuig neerge­haald boven Oekraïne
17 07 03:53 EEN­HEID. (onaf­schei­delijk).
17 07 12:47 Onze Lieve Vrouw van La Salette
16 07 05:00 Marokko: Wie tij­dens ramadan eet, gaat een half jaar de cel in
16 07 12:22 Ont­moedigde Angli­ca­nen
15 07 03:08 Ontwik­kel­ingsec­onoom over ‘recht­vaardige han­del’
15 07 09:07 Zater­dag 19 juli 2014
14 07 03:44 Kame­len­fam­i­lie onder elkaar
14 07 01:39 Paus belooft oploss­ing celibaat­sprob­leem
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?