Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Col­umn — Feit en fic­tie in het katholieke nieuws

131214 23:29

De afgelopen week hebben we weer eens vast kun­nen stellen hoe lastig het is om feit en fic­tie in de

Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?

131214 21:36

Is het u ook al eens opgevallen? Steeds meer grote clubs hebben  Ara­bis­che spon­sors. En nu bericht
 
   

Paus Fran­cis­cus bemoedigt en heror­iën­teert Europa

271114 14:20

Europa, wat moet je er als katholiek chris­ten van denken? Is de Europese gemeen­schap wat het wezen m

De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden

221114 23:56

  Vorige week en nog van­daag heeft paus Fran­cis­cus zich bij twee gele­gen­heden in het bij­zon­der uit
 

Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin

151114 00:15

Een van de bemoedi­gende nieuws­feiten van de afgelopen week was het bericht over de samen­werk­ing van

Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang

081114 23:57

Eind okto­ber heeft paus Fran­cis­cus de Pauselijke Acad­e­mie voor Weten­schap­pen toege­spro­ken en zich ui
Kater­nen
Opinie Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II
Opinie Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome
Opinie Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed
Opinie Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
Opinie ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
Rorate Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
Wereld Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
Ned­er­land Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
Opinie Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
Rorate Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
Vlaan­deren Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
Vlaan­deren Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
Oud­ere nieuws­berichten
03 05 09:35 Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
03 05 08:36 Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
03 05 12:40 Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
02 05 09:32 Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
02 05 08:48 Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
01 05 09:57 Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
01 05 09:34 Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
01 05 09:27 Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
01 05 08:06 Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
01 05 07:12 St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
01 05 06:53 Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
30 04 09:14 Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
Ont­moet­ing
Humor Als we maar gezond zijn
Vra­gen over geloo… Hemel, hel en vage­vuur II
Vra­gen over geloo… Hemel, hel en vage­vuur
Actuele zaken LBGT (holibi) groep Fil­ip­i­j­nen ver­welkomt de paus voor jan­u­ari 2015
Prik­bord, oproepj… Paus Fran­cis­cus jarig
Prik­bord, oproepj… Evelette
Geloof en cul­tuur Een waar gebeurd genez­ingsver­haal in een erk­end bede­vaart­so­ord
Katholiek / Tradi… Chris­ten zijn is de waarheid liefhebben.
Geloof en cul­tuur Onaf­schei­delijk
Humor Strijd over voor­naam
Maatschap­pij en w… Cul­tu­ur­the­oloog ont­dekt bruidsmystiek bij pornos­ter
Prik­bord, oproepj… Een waarheid als een koe
Oud­ere dis­cussies
13 12 07:55 Nieuwe smet op de Kerk
13 12 12:24 tv pro­gramma het ver­moe­den met Ernst Hirsch Ballin
13 12 06:44 Op weg zon­der Jezus
13 12 06:36 Op 15 decem­ber start een Noveen
11 12 10:37 Nieuwe kar­di­nalen
10 12 09:25 Radio Maria
10 12 04:29 Ker­stver­haal van een jonge arts
10 12 04:24 De lachende kerk
10 12 04:22 Eijk: aarts­bis­dom gaat krimpen van 300 naar 20 kerken
10 12 10:30 5000 mensen biechten op een dag in de kathe­draal Mex­ico –stad
09 12 09:21 Getu­igen van Ker­st­mis
08 12 01:05 De waarheid over boeken
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?