Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing

091014 14:27

De afgelopen zomer wer­den Ned­er­land en Vlaan­deren ver­rast door de bek­end­mak­ing van de komst van éé

‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’

021014 13:46

De Bel­gis­che krant De Stan­daard pakt deze week uit met een bericht over samen­wo­nen en trouwen. Veel
 
   

Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net

021014 11:45

Vanaf deze week ont­vangt u van Rorate nog slechts weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief in uw mail

Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst

260914 22:50

Deze week heb ik in mijn praatje bij Radio Maria Ned­er­land (elke don­derdag om 7.45 uur) aan­dacht wil
 

Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land

110914 09:12

Sinds het begin van de maand sep­tem­ber is hoof­dredac­teur Vin­cent Kemme van rknieuws.net weke­lijks te

Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny

110914 01:59

De afgelopen week heeft het ver­schi­j­nen van een brief van Mgr. Johan Bonny, de biss­chop van Antwerpe
Kater­nen
Rorate Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
Vlaan­deren Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
Vlaan­deren Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
Vat­i­caan Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Vlaan­deren Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ned­er­land Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
Vat­i­caan Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
Vat­i­caan Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Vlaan­deren Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
Vlaan­deren Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
Oud­ere nieuws­berichten
01 05 07:12 St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
01 05 06:53 Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
30 04 09:14 Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
30 04 04:08 Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
29 04 09:25 De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
29 04 08:49 Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
28 04 03:30 Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
28 04 02:52 Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
26 04 11:24 Nieuwe directeur Fran­cis­caans Studiecen­trum Utrecht
25 04 09:31 Katholieke Kerk in Zuid-Korea bli­jft groeien
Ont­moet­ing
Katholiek / Tradi… Jezus leed en stierf voor onze zon­den, gelooft U dat?
Maatschap­pij en w… Seks op 14 ligt op tafel bij regering
Geloof en cul­tuur Eijk wil dat kerk andere toon aanslaat, maar niet té anders
Geloof en cul­tuur Dan­neels en Léonard: kant­tekenin­gen bij syn­ode
Maatschap­pij en w… Keel-belasting
Prik­bord, oproepj… Vaar­wel
Geloof en cul­tuur Why Catholic ? Waarom Katholiek ?
Prik­bord, oproepj… Syn­ode: Kerk moet schei­den makke­lijker maken, Kerk moet homosek­su­aliteit waarderen
Maatschap­pij en w… Noor­we­gen en… Saoedi-Arabië
Vra­gen over geloo… TUSSEN­RAP­PORT VAN BISS­CHOP­PEN­SYN­ODE VOORGESTELD
Geloof en cul­tuur Moslimgeleer­den nemen het op voor chris­te­nen
Maatschap­pij en w… Sekte van sek­srab­bijn strijkt neer in Vlaan­deren
Oud­ere dis­cussies
13 10 12:24 Boeken­markt 18 okto­ber 2014
12 10 07:12 Geen­stijl bericht over anti abor­tus demon­stratie met Mgr. De Jong
12 10 09:17 Eigen­schap­pen van de ziel
11 10 11:43 AVE MARIA — gebed­shoek ter ere van de Moeder Gods
11 10 12:41 Chris­te­nen in het Midden-Oosten ple­gen zelf­mo­ord
10 10 04:52 Moslims in Ned­er­land
09 10 10:24 In de les anatomie
09 10 04:19 Inven­taris pro­cessies in Vlaan­deren
09 10 11:44 Video plaat­sen
08 10 11:45 Het begin van de ver­war­ring (in Frankrijk) uit KN
07 10 10:18 7 okto­ber 1571 : Slag bij Lep­anto
07 10 01:20 Basta/Hind jarig…
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?