Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome

241014 14:24

De afgelopen weken zijn we getu­ige geweest van een unieke gebeurte­nis in het katholieke leven: bissc

Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed

231014 12:41

In Italië heeft de zin­gende zuster en ‘Voice of Italy 2014’ Cristina Scuc­cia het liedje ‘Like
 
   

Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing

091014 14:27

De afgelopen zomer wer­den Ned­er­land en Vlaan­deren ver­rast door de bek­end­mak­ing van de komst van éé

‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’

021014 13:46

De Bel­gis­che krant De Stan­daard pakt deze week uit met een bericht over samen­wo­nen en trouwen. Veel
 

Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net

021014 11:45

Vanaf deze week ont­vangt u van Rorate nog slechts weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief in uw mail

Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst

260914 22:50

Deze week heb ik in mijn praatje bij Radio Maria Ned­er­land (elke don­derdag om 7.45 uur) aan­dacht wil
Kater­nen
Ned­er­land Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
Opinie Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
Rorate Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
Vlaan­deren Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
Vlaan­deren Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
Vat­i­caan Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Vlaan­deren Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ned­er­land Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
Vat­i­caan Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
Vat­i­caan Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Ned­er­land Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
Oud­ere nieuws­berichten
01 05 09:27 Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
01 05 08:06 Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
01 05 07:12 St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
01 05 06:53 Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
30 04 09:14 Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
30 04 04:08 Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
29 04 09:25 De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
29 04 08:49 Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
28 04 03:30 Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
28 04 02:52 Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
26 04 10:03 Bene­dic­tus XVI con­cele­breert bij heiligverk­lar­ing voor­gangers
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… Geniet ervan!
Prik­bord, oproepj… Bel­gië een nieuw tra­di­tion­eel (domini­caner) klooster rijk.
Prik­bord, oproepj… Gewichtig (Bene­dic­tus)
Maatschap­pij en w… Denk niet dat jul­lie veilig zijn
Maatschap­pij en w… Pas­toor: ‘Desnoods naar protes­tantse dienst’
Humor Koeien maken het nieuws
Prik­bord, oproepj… Bij­dra­gen geschiede­nis in iemands profiel
Prik­bord, oproepj… Wijze woor­den van onze paus-emeritus Bene­dic­tus XVI
Prik­bord, oproepj… “Met de syn­ode is het con­cilie begonnen” (Een ver­haal over drie jezuïeten)
Actuele zaken Paus: lev­enslang is ver­bor­gen doo­d­straf
Prik­bord, oproepj… Schep­ping en toe­val
Prik­bord, oproepj… Uitzend­ing tv (De RK kerk moet homo’s en geschei­den mensen gelijke rechten geven)
Oud­ere dis­cussies
22 10 01:14 Heilige Johannes Paulus II
20 10 04:17 De oec­u­menis­che erfe­nis van paus Paulus VI
20 10 10:03 Jezus leed en stierf voor onze zon­den, gelooft u dat?
18 10 11:19 Seks op 14 ligt op tafel bij regering
17 10 03:18 Eijk wil dat kerk andere toon aanslaat, maar niet té anders
15 10 04:48 Dan­neels en Léonard: kant­tekenin­gen bij syn­ode
14 10 09:42 Keel-belasting
14 10 05:22 Vaar­wel
14 10 01:49 Why Catholic ? Waarom Katholiek ?
14 10 01:16 Syn­ode: Kerk moet schei­den makke­lijker maken, Kerk moet homosek­su­aliteit waarderen
13 10 09:33 Noor­we­gen en… Saoedi-Arabië
13 10 09:31 TUSSEN­RAP­PORT VAN BISS­CHOP­PEN­SYN­ODE VOORGESTELD
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?