Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II

301014 19:25

De afgelopen dagen mocht ik getu­ige zijn van een naar mijn inschat­ting uniek col­lo­quium in Bel­gië:

Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome

241014 14:24

De afgelopen weken zijn we getu­ige geweest van een unieke gebeurte­nis in het katholieke leven: bissc
 
   

Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed

231014 12:41

In Italië heeft de zin­gende zuster en ‘Voice of Italy 2014’ Cristina Scuc­cia het liedje ‘Like

Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing

091014 14:27

De afgelopen zomer wer­den Ned­er­land en Vlaan­deren ver­rast door de bek­end­mak­ing van de komst van éé
 

‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’

021014 13:46

De Bel­gis­che krant De Stan­daard pakt deze week uit met een bericht over samen­wo­nen en trouwen. Veel

Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net

021014 11:45

Vanaf deze week ont­vangt u van Rorate nog slechts weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief in uw mail
Kater­nen
Wereld Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
Ned­er­land Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
Opinie Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
Rorate Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
Vlaan­deren Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
Vlaan­deren Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
Vat­i­caan Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Vlaan­deren Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ned­er­land Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
Vat­i­caan Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
Vat­i­caan Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
Vlaan­deren Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
Oud­ere nieuws­berichten
01 05 09:34 Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
01 05 09:27 Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
01 05 08:06 Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
01 05 07:12 St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
01 05 06:53 Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
30 04 09:14 Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
30 04 04:08 Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
29 04 09:25 De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
29 04 08:49 Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
28 04 03:30 Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des
28 04 02:52 Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig veklaard
28 04 02:09 Ned­er­landse kerken: krimp maar ook ‘her­tra­di­tion­alis­er­ing‘
Ont­moet­ing
Geloof en cul­tuur ALLER­HEILI­GEN : een bij­zon­der feest
Prik­bord, oproepj… Tweede kans met pas­toraal gezag over jon­geren?
Prik­bord, oproepj… Indruk­wekkende foto’s Chris­tus Kon­ing Pro­cessie
Maatschap­pij en w… Islami­tis­che slaven­staat
Humor Bid­den voor het eten…
Humor Aan­leg voor stu­dent
Prik­bord, oproepj… Paus Bene­dic­tus blij met Tri­den­ti­jnse Ritus.
Gebed­shoek GEBED GEVRAAGD voor de VER­VOL­GDE CHRIS­TE­NEN en voor de VREDE
Actuele zaken Slachtof­fers ontvo­er­ing doen hun ver­haal
Actuele zaken De pest is nog niet uit­geroeid (over pesten)
Prik­bord, oproepj… Allerzie­len op maandag 3 novem­ber?
Prik­bord, oproepj… DRIN­GEND gebed gevraagd voor ASIA BIBI
Oud­ere dis­cussies
26 10 09:07 Laat­ste zondag van okto­ber: feest van Chris­tus Kon­ing
26 10 04:02 Evan­ge­lisatie moet een antwo­ord geven op de cul­tuur.
26 10 12:30 HEILI­GEN die ons zijn voorge­gaan
25 10 11:20 Geniet ervan!
25 10 09:23 Bel­gië een nieuw tra­di­tion­eel (domini­caner) klooster rijk
25 10 07:48 Gewichtig (Bene­dic­tus)
25 10 06:57 Denk niet dat jul­lie veilig zijn
25 10 01:01 Pas­toor: ‘Desnoods naar protes­tantse dienst’
25 10 10:27 Koeien maken het nieuws
24 10 06:27 Bij­dra­gen geschiede­nis in iemands profiel
24 10 02:12 Wijze woor­den van onze paus-emeritus Bene­dic­tus XVI
24 10 10:15 “Met de syn­ode is het con­cilie begonnen” (Een ver­haal over drie jezuïeten)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?