Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden

221114 23:56

  Vorige week en nog van­daag heeft paus Fran­cis­cus zich bij twee gele­gen­heden in het bij­zon­der uit

Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin

151114 00:15

Een van de bemoedi­gende nieuws­feiten van de afgelopen week was het bericht over de samen­werk­ing van
 
   

Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang

081114 23:57

Eind okto­ber heeft paus Fran­cis­cus de Pauselijke Acad­e­mie voor Weten­schap­pen toege­spro­ken en zich ui

Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II

301014 19:25

De afgelopen dagen mocht ik getu­ige zijn van een naar mijn inschat­ting uniek col­lo­quium in Bel­gië:
 

Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome

241014 14:24

De afgelopen weken zijn we getu­ige geweest van een unieke gebeurte­nis in het katholieke leven: bissc

Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed

231014 12:41

In Italië heeft de zin­gende zuster en ‘Voice of Italy 2014’ Cristina Scuc­cia het liedje ‘Like
Kater­nen
Opinie Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
Opinie ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
Rorate Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
Wereld Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
Ned­er­land Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
Opinie Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
Rorate Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
Vlaan­deren Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
Vlaan­deren Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
Vat­i­caan Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Vlaan­deren Verkiez­ing­so­proep IPB: ‘Samen maken we het ver­schil’
Ned­er­land Roer­mond: Open Kloos­t­er­dag en Roepin­gen­zondag
Oud­ere nieuws­berichten
02 05 09:32 Col­lo­quium ‘Duurzame men­sheid, duurzame natuur’
02 05 08:48 Paus roept voet­ballers op een voor­beeld te zijn voor jon­geren
01 05 09:57 Katholieke uni­ver­siteit mag niet ‘chro­nisch neu­traal’ zijn
01 05 09:34 Biss­chop Roer­mond wijdt twee diak­ens
01 05 09:27 Gods­di­en­stleerkrachten moeten over­tu­igde gelovi­gen zijn
01 05 08:06 Nieuwe con­fig­u­ratie Ned­er­land­stal­ige pas­toraal Brus­sel
01 05 07:12 St. Michiels­be­weg­ing organ­iseert tweede Night Fever Brugge
01 05 06:53 Léonard: Johannes Paulus II was een vader­figuur
30 04 09:14 Raad van Kar­di­nalen besluit driedaagse bijeenkomst
30 04 04:08 Nijmegen: een ‘huis om te zijn’ voor jon­geren
29 04 09:25 De Kerk moet eerlijk en transparant com­mu­niceren
29 04 08:49 Raad van Kar­di­nalen ver­gadert drie dagen met paus
Ont­moet­ing
Prik­bord, oproepj… Her­vorm­ings­plan­nen curie bespro­k­endoor KN/CWN
Maatschap­pij en w… Han­del in kinderen bli­jft sti­j­gen
Prik­bord, oproepj… Paus in Straats­burg: Europa heeft haar glans ver­loren
Humor Is sporten zo gezond?
Maatschap­pij en w… Alweer omstre­den Med-bijeenkomsten
Prik­bord, oproepj… Chris­tus, Kon­ing van het Hee­lal
Prik­bord, oproepj… Her­vorm­ing van de gods­di­en­st­lessen in ‘t ver­schiet.
Maatschap­pij en w… Elke dag drie hiv-diagnoses in ons land
Maatschap­pij en w… Na 67 jaar huwelijk samen de dood in
Maatschap­pij en w… Groot­ste woor­den­boek ter wereld
Prik­bord, oproepj… Paus: honger door markt en win­stge­dreven­heid
Oecumenisch/inter… 50 jaar oec­umene: nieuwe wind is nodig
Oud­ere dis­cussies
21 11 10:04 (Kun­ste­naar Vin­cent) van Gogh werd ‘ook’ ver­mo­ord
20 11 10:07 Trideo — een nieuw RK-mediaplatform
20 11 09:12 Han­dlei­d­ing over hoe Paus Fran­cis­cus in mekaar zit
20 11 12:45 Volledig PDF doc­u­ment plaat­sen.
20 11 11:12 Pas­toor vraagt begrip voor pedo­priesters
19 11 05:01 (Kor­trijkse) ‘stri­jder’ vindt onthoofdin­gen “echt kicken”
19 11 12:38 Boek van Anna Katha­rina Emm­er­ick
18 11 10:58 VN ver­gader­ing: Rus­land en China met veto stemt tegen onder­zoek mensen­rechten Noord Korea
18 11 10:39 Sek­suele slav­ernij in islami­tis­che staat
18 11 05:17 Judy M.& John A.(19612014 ) 53 jaar Eén in Liefde en Trouw
18 11 03:48 Paus vero­ordeelt abor­tus, euthanasie en ivf als ‘zon­den tegen God’
18 11 02:49 Moeder haalt haar dochter terug uit IS
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?