Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Con­tact­per­soon

Con­tact­for­mulier

Stuur een e-mail. Alle velden met een * zijn ver­plicht.

Overige gegevens

Overige gegevens:

Over Rorate
Rorate is een onafhanke­lijke Rooms-Katholieke multimedia-organisatie. Sticht­ing Rorate stelt zich ten doel vanuit haar eigen exper­tise op het gebied van com­mu­ni­catie en mod­erne media een bij­drage te lev­eren aan de opbouw van de rooms-katholieke kerk.

Bestuur sticht­ing Rorate
Noud Maas
Tineke Duys­ter
Lieke Titulaer-Remkes (voorzit­ter ad interim)
Erik Goris

Sec­re­tari­aat sticht­ing Rorate
Lieke Titulaer-Remkes

E-mail: info — ‘apen­staart’ — rorate — punt — com

ANBI — Alge­meen nut beogende instelling
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goed­doelin­stellin­gen aftrek­baar van het belast­baar inkomen als de instelling aange­merkt is als alge­meen nut beogende instelling (anbi).
Rorate is ANBI sinds 04-09-2008. Onder de naam “Sticht­ing Rorate” en “Sticht­ing Catechese.net“
Sticht­ing Catechese.net is ges­tart in 1999 en ingeschreven bij de Kamer van Koo­phan­del sinds 09-02-2000. Onder num­mer: 30 16 25 24
Vanaf 2002 is de werk­naam veran­derd in Rorate..

RKNIEUWS.NET
RKnieuws.net is een toon­aangevende Rooms-katholieke nieuws­site bin­nen het Ned­er­landse taal­ge­bied. Een Nederlands-Vlaamse redac­tie brengt u een dagelijks overzicht van kerke­lijk nieuws uit Ned­er­land, Vlaan­deren en de wereld­kerk. Dankzij de uit­ge­breide forums en de dig­i­tale kathe­draal is RKnieuws.net tevens een ont­moet­ingsplek waar vele katholieken en niet-katholieken dagelijks gedachten, opinies en ken­nis uitwisse­len.

Hoof­dredac­tie
Vin­cent Kemme, hoof­dredac­teur

E-mail: redac­tie — ‘apen­staart’ — rorate — punt — com

FORUM
Het forum is bedoeld als een plek waar op respectvolle en open wijze menin­gen kun­nen wor­den uit­gewis­seld, m.b.t. het Rooms-Katholieke geloof en de Rooms-Katholieke Kerk, alge­meen chris­telijke en alge­meen religieuze inter­esse velden. (forum­regel 1)

Mod­er­a­toren
Erik Goris
e.a.

CATKIDS
Catkids is een Rooms-katholieke cat­e­ch­ese web­site voor kinderen. De web­site wil hen op speelse wijze in aan­rak­ing bren­gen met ver­halen uit de Bij­bel, de sacra­menten en het geloof­sleven in het alge­meen.

Redac­tie
Tineke Duys­ter

Illus­traties
Picatzo

VERDIEPING
Rorate biedt nog een aan­tal web­sites aan met infor­matie op ver­schil­lende gebieden: Verdieping, RKkerkrecht, RKlinks.net en 3nity.

Redac­tie Verdieping
Gryt-Anne Piebenga

Redac­tie RKkerkrecht
Olav Boe­lens
Ton Mei­jers

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?