Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Kar­di­naal Cas­sidy huldigt katholieke inzet voor oec­umene

Kardinaal Cassidy huldigt katholieke inzet voor oecumene
ROME (KerkNet/RadVat) — Vol­gens curiekar­di­naal Edward Cas­sidy is de katholieke Kerk op het vlak van de oec­umene de moedig­ste van alle chris­telijke Kerken.
Dat meldt Radio Vat­i­caan. De kar­di­naal, die voorzit­ter is van de Pauselijke Raad voor de een­heid onder de chris­te­nen, deed zijn verk­larin­gen in “L’Osservatore Romano”.
Cas­sidy wees er in zijn bij­drage op dat het protest tegen de verk­lar­ing “Domi­nus Iesus”, vooral vanuit evan­ge­lis­che hoek, vooral te wijten is aan de een­z­i­jdige weer­gave van de inhoud in de media. Tegelijk­er­tijd onder­streepte hij de vooruit­gang die er in de voor­bije 35 jaar op het vlak van de oec­umene gemaakt werd.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?