Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Mgr. Punt in brief: Kerk heeft inner­lijke een­heid nodig

Mgr. Punt in brief: Kerk heeft innerlijke eenheid nodig
Deze mul­ti­cul­turele en mul­ti­spir­ituele tijd vraagt meer dan ooit om een heldere iden­titeit en inner­lijke een­heid van de Rooms-Katholieke Kerk. Waarne­mend biss­chop Punt van Haar­lem schri­jft dit in zijn ‘Brief aan allen die betrokken zijn bij kerk en pas­toraat’.
Hoopvol noemt hij de zorg waarmee men zoekt naar eigen­ti­jdse manieren van kerk-zijn; tegelijk staat dit soms op ges­pan­nen voet met tra­di­tie en kerko­rde. De dagelijkse prak­tijk in de parochies moet weer wor­den afgestemd op de regelin­gen van de Kerk, zo schri­jft de biss­chop, voor­dat gew­erkt kan wor­den aan de grote mis­sion­aire uitdag­ing van deze tijd.<p> Aan­lei­d­ing voor de brief was de belei­d­snota van de Ned­er­landse biss­chop­pen Meew­erken in het pas­toraat uit 1999, (zie Kerke­lijke doc­u­men­tatie 1999, nr. 8 en Een-twee-een 1999, blz. 499). Mét deze nota breekt mgr. Punt een lans voor de onver­vang­bare rol van de priester, met daar­naast een eigen bij­drage van pas­toraal werk(st)ers op spec­i­fieke ter­reinen, zoals cat­e­ch­ese en pas­torale begelei­d­ing. Punt zal dit con­creet maken in de taakom­schri­jv­ing van met name nieuwe pas­toraal werk-(st)ers. Litur­gisch dienst­werk bli­jft voor hen mogelijk, maar vormt niet de kern van hun identiteit.<p> Doopvierin­gen<p> Mgr. Punt kiest voor een beleid van enerz­i­jds schaalverklein­ing: kleinere gelovige groepen die, ook zon­der kerkge­bouw, vor­men van kerke­lijke pre­sen­tie kun­nen realis­eren, zoals een pas­toraal con­tact­punt of een devotiekapel. Anderz­i­jds is schaalver­grot­ing nodig: voor de vier­ing van de eucharistie komen groepen en parochi­a­nen samen in groter verband.<p> In elke clus­ter van parochies moet op zondag min­stens één eucharistievier­ing gewaar­borgd zijn. Over Woord– en com­mu­nie­di­en­sten is Punt, eve­nals de nota Meew­erken, zeer terughoudend. Zij mogen alleen in het week­end plaatsvin­den – liefst op zater­da­gavond – en niet op weekda­gen, ook niet bij uit­vaarten. De brief pleit ook voor geza­men­lijke doopvierin­gen, waar­door doopverlof voor pas­toraal werk(st)ers vee­lal niet nodig zal zijn.<p> ‘Vital­iteit’<p> Alle werk­ers in het pas­toraat hebben een belan­grijke rol op het gebied van de cat­e­ch­ese, waaraan de biss­chop bij­zon­dere aan­dacht besteedt. Bis­dom en deke­naten bun­de­len het aan­bod van toerust­ing op dit gebied. Het ontwikke­len van een­voudige vor­men van geloof­sin­lei­d­ing (‘pre­cat­e­ch­ese’) voor ‘zoek­ende’ mensen is in deze tijd belan­grijk. Punt wil daarover nog een aparte nota uitgeven.<p> De Haar­lemse dekens en een begelei­d­ingscom­missie zullen de toepass­ing van de aan­wi­jzin­gen eval­ueren. Er komt verder een nieuw overleg-orgaan in het Haar­lemse, waar­van álle werk­ers in het pas­toraat deel uit­maken. De biss­chop zal steeds per deke­naat met dit orgaan de lopende zaken bespreken. Punt hoopt op “meer vital­iteit en het over­win­nen van polar­isatie”. De biss­chop voegt daaraan toe dat dit alleen bereikt kan wor­den als enerz­i­jds de aan­wi­jzin­gen van de biss­chop­pen wor­den gere­specteerd en anderz­i­jds de dragers van het pas­toraat zich in hun inzet en worstel­ing gek­end en gewaardeerd weten.<p> De brief is te bestellen bij het sec­re­tari­aat van het bis­dom Haar­lem, tel.: 023 5319450.<p>121
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?