Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Punt in brief: Kerk heeft innerlijke eenheid nodig

Mgr. Punt in brief: Kerk heeft innerlijke eenheid nodig
Deze multiculturele en multispirituele tijd vraagt meer dan ooit om een heldere identiteit en innerlijke eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk. Waarnemend bisschop Punt van Haarlem schrijft dit in zijn ‘Brief aan allen die betrokken zijn bij kerk en pastoraat’.
Hoopvol noemt hij de zorg waarmee men zoekt naar eigentijdse manieren van kerk-zijn; tegelijk staat dit soms op gespannen voet met traditie en kerkorde. De dagelijkse praktijk in de parochies moet weer worden afgestemd op de regelingen van de Kerk, zo schrijft de bisschop, voordat gewerkt kan worden aan de grote missionaire uitdaging van deze tijd.<p> Aanleiding voor de brief was de beleidsnota van de Nederlandse bisschoppen Meewerken in het pastoraat uit 1999, (zie Kerkelijke documentatie 1999, nr. 8 en Een-twee-een 1999, blz. 499). Mét deze nota breekt mgr. Punt een lans voor de onvervangbare rol van de priester, met daarnaast een eigen bijdrage van pastoraal werk(st)ers op specifieke terreinen, zoals catechese en pastorale begeleiding. Punt zal dit concreet maken in de taakomschrijving van met name nieuwe pastoraal werk-(st)ers. Liturgisch dienstwerk blijft voor hen mogelijk, maar vormt niet de kern van hun identiteit.<p> Doopvieringen<p> Mgr. Punt kiest voor een beleid van enerzijds schaalverkleining: kleinere gelovige groepen die, ook zonder kerkgebouw, vormen van kerkelijke presentie kunnen realiseren, zoals een pastoraal contactpunt of een devotiekapel. Anderzijds is schaalvergroting nodig: voor de viering van de eucharistie komen groepen en parochianen samen in groter verband.<p> In elke cluster van parochies moet op zondag minstens één eucharistieviering gewaarborgd zijn. Over Woord- en communiediensten is Punt, evenals de nota Meewerken, zeer terughoudend. Zij mogen alleen in het weekend plaatsvinden – liefst op zaterdagavond – en niet op weekdagen, ook niet bij uitvaarten. De brief pleit ook voor gezamenlijke doopvieringen, waardoor doopverlof voor pastoraal werk(st)ers veelal niet nodig zal zijn.<p> ‘Vitaliteit’<p> Alle werkers in het pastoraat hebben een belangrijke rol op het gebied van de catechese, waaraan de bisschop bijzondere aandacht besteedt. Bisdom en dekenaten bundelen het aanbod van toerusting op dit gebied. Het ontwikkelen van eenvoudige vormen van geloofsinleiding (‘precatechese’) voor ‘zoekende’ mensen is in deze tijd belangrijk. Punt wil daarover nog een aparte nota uitgeven.<p> De Haarlemse dekens en een begeleidingscommissie zullen de toepassing van de aanwijzingen evalueren. Er komt verder een nieuw overleg-orgaan in het Haarlemse, waarvan álle werkers in het pastoraat deel uitmaken. De bisschop zal steeds per dekenaat met dit orgaan de lopende zaken bespreken. Punt hoopt op "meer vitaliteit en het overwinnen van polarisatie". De bisschop voegt daaraan toe dat dit alleen bereikt kan worden als enerzijds de aanwijzingen van de bisschoppen worden gerespecteerd en anderzijds de dragers van het pastoraat zich in hun inzet en worsteling gekend en gewaardeerd weten.<p> De brief is te bestellen bij het secretariaat van het bisdom Haarlem, tel.: 023 5319450.<p>121
 
 

 

Rorate Zoeken