Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Kasper: "Gebed is het enige wapen waarmee vrede tot stand komt"

VATICAAN (KerkNet/Zenit) - Christenen beseffen dat ze samen met de andere godsdiensten enkel over het wapen van het gebed beschikken om de vrede tot stand te brengen. Kardinaal Kasper, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, schrijft dit in een voorbereidend document voor de wereldgebedsdag voor de vrede in Assisi op 24 januari aanstaande.
"De boodschap van vrede - sjalom - staat centraal in de boodschap van Oude en het Nieuwe Testament. In de bijbel is "Vrede zij met u", sjalom, niet zomaar een groet maar houdt ze ook een eschatologische belofte van God en een zegen onder de mensen in. Christus zelf is onze vrede."
Dat schrijft kardinaal Kasper, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, in een voorbereidend document voor de wereldgebedsdag voor de vrede in Assisi op 24 januari aanstaande. Het document kreeg de titel "Vrede in de wereld, dialoog onder de christenen en met de andere godsdiensten" mee.

Vrede, rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid

Kardinaal Kasper schrijft dat vrede onder de mensen meer is dan het zwijgen van de wapens of het ontbreken van oorlog. "Het is het resultaat van de orde van de goddelijke stichter in de menselijke samenleving en het impliceert een voortdurende inspanning om gestalte te geven aan de rechtvaardigheid in de wereld". Dat impliceert respect voor elke persoon en zijn fundamentele rechten en vrijheden. Geen discriminaties dus op basis van het geloof, ras, culturele achtergrond noch geslacht en het recht van elk individu op leven, land, voedsel, water en op een opvoeding die hen beter bewust maakt van deze rechten en de mogelijkheden tot zelfdeterminatie.

Het is niet mogelijk, aldus Kasper, om vrede uit te bouwen zonder de "genadevolle voorzienigheid van God, die zelfs de meest versteende harten weet te beroeren en die goede vruchten voortbrengt op wat onvruchtbare grond lijkt. Het Rijk Gods is gerechtigheid, vrede en de vreugde van de Geest en deze hoop moet ons gebed, dat een wapen kan zijn om situatie van onrecht om te keren en aan een betere wereld te bouwen, inspireren.

"Christenen geloven dat het vermogen om vergiffenis te schenken aan de basis ligt van elke opvatting over een toekomstige samenleving, die gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid en solidariteit (...) Christenen realiseren zich dat etnische, raciale of religieuze haat en de spiraal van geweld die de slachtoffers treft en zonder onderscheid slachtoffers maakt, ook een tegenhanger kan hebben, namelijk vergevingsgezindheid. Een barmhartigheid, die afhankelijk is van ieder van ons, kan gerechtigheid herstellen en een situatie van oorlog ombuigen tot vrede".

Verzoening en vrede onder christenen

Een bezinning over vrede en vergevingsgezindheid kan het belang van de oecumenische dialoog en de samenwerking onder de christenen beter helpen identificeren. Kardinaal Kasper erkent dat die relaties tussen de christenen in de loop der eeuwen niet altijd even vlot verliepen en dat het evangelie "soms met de wapens werd opgelegd". "Maar christenen zijn begonnen met het veeleisende en trage proces van wederzijdse vergiffenis. Er kan dan ook geen oecumene zijn zonder bekering en vergiffenis. De schaamte en wroeging van het schandaal van de verdeeldheid, het berouw dat de Geest vereist, zijn de basis van de oecumenische beweging".

"De christenen hebben de stap naar het derde millennium gezet en worden er geconfronteerd met een veeleisende, moeilijke en essentiële keuze. De oecumenische taak van de bevordering van de eenheid onder de christenen is een van de grootste uitdagingen en meest dringende taken bij de start van het nieuwe millennium. Door hun manier van leven moeten de christenen in de wereld getuigen van vergevingsgezindheid, harmonie en dialoog, en dat des te meer naarmate de verschillen onoverkomelijker lijken".

Oecumenische dialoog en interreligieuze dialoog

"De houding van de Kerken en hun bereidheid om vergiffenis te schenken moeten hen ertoe aanzetten een dialoog aan te gaan met de andere godsdiensten en culturen. Zo wordt het oecumenische zedelijke gedrag dat ze in hun handelen nastreven, weerspiegeld in hun relaties en dialoog met andere godsdiensten, in een samenwerking die effectief de waarden van het leven en de menselijke cultuur bevestigt". Voor Kasper is het duidelijk dat de oecumenische dialoog en de interreligieuze dialoog met elkaar verbonden zijn, elkaar overlappen, maar toch niet identiek zijn". Hij verwijst daarbij naar het kwalitatieve verschil en het feit dat de oecumenische dialoog gebaseerd is op het gemeenschappelijke geloof in Christus en de wederzijdse erkenning van de doop. Daarom kunnen christenen ook samen "Onze Vader" bidden, zoals Jezus hen heeft geleerd.

Kasper benadrukt ook dat de ontmoeting van 24 januari niets met syncretisme te maken heeft: "Christenen en de volgelingen van andere godsdiensten kunnen bidden, maar ze kunnen niet samen bidden. Iedere vorm van syncretisme moet afgewezen worden. Ze delen wel dezelfde gevoeligheid en het respect voor God en het goddelijke, het respect voor het leven, het verlangen naar vrede met God of het goddelijke, onder de mensen en in de kosmos. Ze delen vele morele waarden. Ze kunnen en moeten ook samenwerken om sociale rechtvaardigheid, morele waarden, vrede en vrijheid - voor het welzijn van gans de mensheid - te beschermen en te bevorderen".

Voor de christelijke Kerken is de bijeenkomst van 24 januari een kans samen te getuigen en tegelijk hun wederzijds respect te tonen voor de andere godsdiensten. Christenen beseffen dat ze samen met de andere godsdiensten enkel over het wapen van het gebed beschikken om de vrede tot stand te brengen: "In het aanschijn van het verschrikkelijke kwaad van het ontbreken van vrede, van de nooit aflatende verliezen die veroorzaakt worden door oorlog, beseffen ze dat ze slechts één alternatief hebben: getuigenis afleggen van wederzijdse vergiffenis en de onderlinge harmonie. Daarom vragen we aan allen om met ons dezelfde weg van hoop in te slaan die leidt tot rechtvaardigheid, verzoening en vrede".
 
 

 

Rorate Zoeken