Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Kerk­web stopt met nieuwsser­vice

Kerkweb stopt met nieuwsservice
Kerkweb.nl heeft aangekondigd per direct te stop­pen met hun nieuwsser­vice. Alle abon­nees kre­gen van­daag een e-mail waarin deze besliss­ing werd medegedeeld:
“Sinds de lancer­ing van Kerk­Web in okto­ber 1999 hebben we veel tijd, energie en mid­de­len in deze web­site gesto­ken, en er met veel plezier aan gew­erkt.

Na een heror­iën­ter­ing op onze interne pri­or­iteit­stelling – Kerk­Web is een ini­ti­atief van het Amers­foortse com­mu­ni­catiebu­reau Medi­ahuis – hebben we besloten met ingang van van­daag te stop­pen met onze gratis nieuwsser­vice. Dit houdt in dat we vanaf heden geen nieuwe berichten op de site zullen plaat­sen.

We willen u en alle andere abonnees/bezoekers heel hartelijk bedanken voor uw inter­esse in Kerk­Web. Het deed ons goed dat zoveel chris­te­nen in Ned­er­land onze berichten waardeer­den, en dat ook chris­telijke kran­ten, de tijd­schriften EO-Visie en CV-Koers alsmede diverse andere Inter­net­sites geregeld onze nieuws­berichten over­na­men. […] Met vrien­delijke groet, Redac­tie Kerk­Web (Medi­ahuis, Amers­foort)”
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?