Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Aus­tralis­che biss­chop vraagt afschaffing celibaat

Australische bisschop vraagt afschaffing celibaat
BRUS­SEL (KerkNet/CWN) – De hulp­biss­chop van het Aus­tralis­che Can­berra vraagt de afschaffing van het ver­plichte celibaat. Vol­gens Mgr. Pat Power is het celibaat een van de belan­grijk­ste rede­nen van het sek­sueel mis­bruik van kinderen.
De biss­chop, die ook woord­vo­erder is van de Aus­tralis­che biss­chop­pen inzake sek­sueel mis­bruik, deed zijn uit­spraken in een radioshow van het Aus­tralis­che ABC-netwerk.

Recent nog werd de Aus­tralis­che aarts­biss­chop George Pell van sek­sueel mis­bruik beschuldigd. Hij ontk­ende met klem maar trad wel tijdelijk terug om het onder­zoek niet in de weg te staan. Het was maar een van de vele andere klachten inzake sek­sueel mis­bruik van kinderen.

Hulp­biss­chop Pat Power wil dat de Kerk het priester­celibaat herziet. “Priesters, die in de vei­ligheid en gebor­gen­heid en het geluk van een gezin leven, zouden miss­chien min­der snel op deze manier beko­ord wor­den.”

Nochtans kon een recent onder­zoek geen ver­band aan­to­nen tussen het celibaat en het mis­bruik van kinderen. Leilani Gar­land van de Uni­ver­siteit van Queens­land sloot zich daar­bij aan en bek­lem­toonde dat mis­bruik zowel door gehuwde als niet-gehuwde man­nen gepleegd wordt.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?