Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppen tegen massaal afmaken van dieren

Bisschoppen tegen massaal afmaken van dieren
PERSBERICHT RKK - De Nederlandse bisschoppen zijn zeer begaan met het drama dat zich momenteel in de agrarische sector voltrekt. Het is volgens hen ethisch onaanvaardbaar vast te houden aan een landbouwbeleid, waarbij het massaal afmaken van dieren schijnbaar als enige 'oplossing' wordt gezien voor de huidige crisis.
De grote problemen waarin de agrarische sector verkeert, laten op pijnlijke wijze zien wat de gevolgen zijn van een al jarenlang "ontspoord landbouwbeleid", aldus de bisschoppen.

Daarom dringen zij er bij landbouwminister Brinkhorst op aan om in Europees verband haast te maken met landbouwhervormingen. Landbouw en voedingseconomie moeten snel milieuvriendelijker en kleinschaliger. Consumenten dienen bereid te zijn meer voor hun voedsel uit te geven.

De bisschoppen stuurden minister Brinkhorst vandaag een verklaring van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap (COMECE), waar zij zich volledig achter scharen. De Rotterdamse bisschop A. van Luyn s.d.b. heeft zitting in de veertien leden tellende COMECE. De verklaring analyseert de landbouwcrisis en schetst in grote lijnen de contouren van een nieuwe koers van het Europese landbouwbeleid.

De COMECE heeft grote kritiek op het huidige systeem van de landbouwmarkt in de Europese Gemeenschap, dat met de prijs- en afzetgaranties een productiegroei teweeg-bracht, die "medeverantwoordelijk is voor de milieuschade in Europa". De COMECE onder-steunt eerdere hervormingsvoorstellen van de Europese Gemeenschap "om subsidiëring en prijsgaranties af te bouwen en de boeren te compenseren door directe betalingen, waaraan bovendien voorwaarden ter bescherming van het milieu verbonden kunnen worden". Een en ander zou hand in hand moeten gaan met een beleid voor het landelijk gebied "dat meer rekening houdt met de multifunctionaliteit van de landbouw en ten goede komt aan zowel de plattelandsbevolking als stadsmensen die op zoek zijn naar recreatie en ontspanning".

Ook de kerken dragen verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied, benadrukt de COMECE. In het kader van de voorgestelde duurzame ontwikkeling moeten ook zij hun bijdrage aan een "verantwoordelijke levenswijze op het platteland" nader uitwerken. Met het oog op de actualiteit wijst de verklaring erop dat de door epidemieën en ruiming getroffen boerenfamilies hulp nodig hebben. De COMECE roept de parochies, de priesters, de religieuzen "en alle anderen die op het platteland in de pastorale zorg werkzaam zijn op om te volharden in hun activiteiten voor een rechtvaardige ontwikkeling van het landelijk gebied en voor de boeren en hun families".

De verklaring van de COMECE is ook toegezonden aan de minister-president, de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer, de vaste kamercommissie voor Landbouw en Visserij in de Tweede Kamer en de land-en tuinbouworganisaties.
 
 

 

Rorate Zoeken