Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Kerk inter­na­tion­aliseert

Kerk internationaliseert
WENEN (KerkNet/KathWeb) – Vol­gens biss­chop Kasper zorgt de paus met de benoem­ing van 37 nieuwe kar­di­nalen vooral voor een inter­na­tion­alis­er­ing van het kar­di­naalscol­lege. Het totale aan­tal kies­gerechtigde kar­di­nalen komt op 128. “Daarmee maakt de paus duidelijk dat hij ondanks alle spec­u­laties niet van plan is eerlang af te tre­den”.
Tij­dens een bijeenkomst in Wenen riep de sec­re­taris van de Pauselijke Raad voor de Een­heid onder de chris­te­nen op tot een ver­sterk­ing van de col­le­giale struc­turen en sprak de hoop uit dat de col­le­gialiteit in de toekomst sterker vorm zou kri­j­gen.

Bron: Kerknet Vlaan­deren
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?