Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Nieuw op deze web­site: links, links en nog eens links…

Nieuw op deze website: links, links en nog eens links...
Een nieuwe dienst die wij u sinds kort op deze site aan­bieden is een uit­ge­breide data­base met links naar doc­u­menten, web­sites, mul­ti­me­di­a­be­standen en tek­sten op kerke­lijk gebied. Een soort katholieke ´Yahoo!´ dus eigen­lijk.
We zijn op dit moment druk bezig om de data­base te ´vullen´ met links en bestanden, en het ingevo­erde mate­ri­aal groeit met de dag. De data­base is logisch gerangschikt in een aan­tal cat­e­goriën die het zoeken verge­makke­lijken:
<ul><li>Bijbel, the­olo­gie en hulpwetenschappen<li>Catechese, vorm­ing, educatie<li>Geloof en samenleving<li>Kerk<li>Liturgie, spir­i­tu­aliteit, pastoraat<li>Nieuws, media, internet<li>Van jong tot oud</ul>
Boven­dien is de data­base ook gemakke­lijk te door­zoeken met behulp van een invul­ven­ster: u typt een tre­f­wo­ord in (bijvoor­beeld: “parochie”) en u kri­jgt met een druk op de knop alle links die rel­e­vant zijn in beeld.


We hopen dat dit nieuwe onderdeel van deze web­site u helpt om de weg te vin­den naar kerke­lijk mate­ri­aal op het wereld­wi­jde web!
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?