Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Wereld­jon­gerenda­gen unieke kans voor Canadese Kerk

Wereldjongerendagen unieke kans voor Canadese Kerk
TORONTO (KerkNet/VID) — De eerwaarde Heer Tom Rosica werd als organ­isator voor de komende Wereld­jon­gerenda­gen, die van 18 tot 28 juli in het Canadese Toronto plaat­shebben, aangesteld.
De organ­isatie voor de bijeenkomst is een gigan­tis­che onderne­m­ing. Bij de vorige edi­tie, tij­dens het Jubel­jaar in Rome, waren er twee miljoen jon­geren uit zowat alle delen van de wereld.
Rosica verk­laarde: “De organ­isatie van de Wereld­jon­gerenda­gen is een unieke kans voor de Canadese Kerk. Het geeft ons ook, de kans om ons geloof met jon­geren uit alle delen van de wereld, die onze huizen en kerken in heel het land bezoeken, te delen”.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?