Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Maag­den­wi­jd­ing haalt wereld­pers

Maagdenwijding haalt wereldpers
NEW YORK (KerkNet/Zenit) — Twee Amerikaanse vrouwen hebben op 27 jan­u­ari in aan­wezigheid van een biss­chop de gelofte van kuisheid afgelegd. Bij die gele­gen­heid werd een religieuze plechtigheid geor­gan­iseerd.
De wijd­ingscer­e­monie van de twee katholieke maag­den had plaats in de kathe­draal van Brook­lyn en haalde vlot de wereld­pers. Toch is het rit­ueel niet zo onge­woon. Reeds in de han­delin­gen van de apos­te­len (Hand 21,810) staat dat de vier dochters van Fil­ip­pus zo’n gelofte afleg­den. In 1970 blies de toen­ma­lige Paus Paulus VI het rit­ueel nieuw leven in. Het was 148 jaar gele­den dat er bin­nen de katholieke Kerk nog eens zo’n ritus plaat­shad.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?