Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Paas­da­tum als aanzet tot chis­telijke een­heid

Paasdatum als aanzet tot chistelijke eenheid
VAT­I­CAAN (KerkNet/CWN) — The­ol­o­gis­che meningsver­schillen mogen geen hin­der­paal vor­men voor de dialoog onder de chris­telijke Kerken, maar moeten inte­gen­deel een aan­moedig­ing zijn om vrank en vrij van mening te wis­se­len en zo de waarheid te dienen. Dat verk­laarde Paus Johannes Paulus II don­derdag tij­dens een afs­lui­tende plechtigheid van de Gebedsweek voor de Chris­telijke Een­heid.
De vier­ing werd bijge­woond door verte­gen­wo­ordi­gers van vri­jwel alle grote chris­telijke Kerken. Tegen hen vertelde de paus dat de echte oec­umene niet bestaat uit het sluiten van com­pro­mis­sen, maar wel uit het samen op zoek gaan naar de waarheid.
De paus greep ook terug naar de spi­jt­be­tuig­ing die hij tij­dens het Jubel­jaar had uit­ge­spro­ken en ver­wees naar de verdeeld­heid en de wed­erz­i­jdse vero­ordelin­gen. Nu is de tijd aange­bro­ken om de een­heid te her­stellen.


Als con­crete stap naar die chris­telijke een­heid stelde de paus voor overeen­stem­ming te bereiken over de gemeen­schap­pelijke paas­da­tum, waar­door Pasen in oost en west voor­taan op dezelfde datum kan gevierd wor­den.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?