Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Volledige tekst homilie kardinaal Simonis

Volledige tekst homilie kardinaal Simonis
UTRECHT (RKnieuws.net) - Tijdens de feestelijke Eucharistieviering op 7 juni hield kardinaal Simonis een homilie over de lezingen uit Ezechiël 37, 1-14 en Johannes 7, 37-39. Hierbij brengt RKnieuws.net u de volledige tekst.
"Omdat zo direct kardinaal Schotte een door de Paus zelf ondertekenden boodschap tot ons zal richten, is mij om een heel korte preek gevraagd. Daarom probeer ik mij tot het wezenlijke te beperken. Een eerste vraag is waarom vandaag de Schriftlezingen, met name de beroemde lezing uit de profeet Ezechiël over de dode beenderen worden gelezen. Wel, de keuze is niet van mij, maar het zijn de officiële lezingen van de vigilie van Pinksteren. De eerste lezing horend zal de een of ander zich echter toch afvragen: 'Is onze kerkprovincie dan zoiets als een knekelveld geworden?' Neen, broeders en zusters, dat is ze niet! Want in alle parochies waar wij als bisschoppen komen vinden wij leven en levensmoed bij ouderen en jongeren.

Zeker, wij mogen onze ogen niet sluiten voor de ernstige crisis die vooral als gevolg van de secularisatie over de hele westerswe wereld gehouden is. De laatste 30-40 jaar heebben we dan ook te lijden gekregen aan geloofsverlies, lauwheid en onverschilligheid.
Maar er is iets wonderlijks gaande. Behalve het feit dat bij steeds meer mensen het besef groeit dat een mens niet van geestelijke leegte kan leven, zijn er de vele mensen die hun geloof zeer bewust trachten te beleven, zijn er de talloze vrijwilligers in onze parochies die zich dikwijls op buitengewone wijze inzetten voor het vitaal houden van onze geloofsgemeenschap. En al zegt men dan dat de jongeren het over het algemeen laten afweten, ieder van ons kent schitterende jongeren die bezield zijn van idealen en godsdienstig gesproken veel meer geestelijke honger hebben dan menigeen zou denken. Maar terecht laten ze zich niet tevreden stellen met stenen, maar wel met brood, met vaste spijs, met een overtuigd voorgeleefd geloof.

Neen, onze kerkprovincie is geen kerkhof maar daar gaat het bij Ezechiël ook niet om. Hij wil niet zozeer omzien naar het verleden, maar naar de toekomst. Hij wil ons moed inspreken. Hij maakt ons duidelijk dat er door de Geest nieuw leven komt. Wat dood is of dood lijkt, kan opnieuw tot leven worden gewekt. Waar lauwheid is of onverschilligheid, is Hij bi machte om een nieuw élan en nieuwe vurigheid te geven, ook in ons eigen leven. Dikwijls moet ik denken aan wat Paus Paulus VI mij eens zei: in een land als het uwe met zulk een missionair verleden zal het geloof weer tot bloei komen, zullen er ook weer antwoorden op Gods roepstem komen.
Is dat wishful thinking? Ja, dit is het, maar het is ook hopeful thinking, gebaseerd op wat Ezechiël ons over de levensvernieuwende kracht van Gods Geest voorhoudt. Daarom heb en houd ik vertrouwen in de teokomst van geloof en Kerk, omdat de Heilige Geest altijd weer vaardig wil en kan worden in de harten van ons mensen, ook en juist van de jongeren.

In de lange jaren van mijn bisschop zijn mocht ik met duizenden jongeren een gesprek hebben rond het vormsel. Meestal vond ik bij hen grote openheid en ontvankelijkheid voor geloof, voor waarden en normen, voor menswaardigheid, gerechtigheid en vrede. Het kan niet anders dan dat dit - door crises heen- tot vruchtbaarheid zal komen.

Broeders en zusters,
Met opzet is de jubileumviering gepland op deze vigilie van Pinksteren. Het Pinkstergebeuren verhaalt ons van de geboortedag van de Kerk. De verkondiging over Jezus Christus komt aan bij de meest verschillende mensen. Ze worden letterlijk be-geest-erd. De Geest schept gemeenschap, inspireert en zet mensen in beweging. De Heilige Geest wordt in de Heilige Schrift dan ook als dynamisch beschreven. Hij is leven gevend, zoals de adem dat is. Hij is krachtig als een storm, verterend alsvuur. Hij bedient zich van de verkondiging of van teksten die op het eerste gezciht niets anders lijken dan een verzameling van dode letters.

Zo kan men bijvoorbeeld een psalm 23 "De Heer is mijn Herder" een leven lang lezen of horen, zonder dat het je iets doet. Totdat de Geest plotseling zulke woorden zó levend kan maken dat mensen in hun levenssituatie begrijpen en ervaren: 'Het gaat om mij, ik ben bedoeld.' Als de Geest scheppend wordt, wordt het woord verstaan en verandert het zijn hoorders. Maar deze vertalende rol van de Geest laat zich niet organiseren. Hij wordt alleen verstaan waar openheid is en ontvankelijkheid en die moet worden afgebeden.

"Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij," zegt Jezus os vandaag in het Evangelie. "Stromen van water vloeien uit zijn binnenste." Daarmee doelt Hij op de Geest die wij ontvangen als wij voor Hem openstaan en in Hem geloven. Aleen dan kunnen wij volgens de Geest leven. Alleen dan kunnen de vruchten van de Geest in onze levenswijze zichtbaar worden en heil brengen aan de wereld. Alleen dan kan er sprake zijn van werkelijke spiritualiteit, van leven uit de Geest die leven schept. Dat is de achtergrond van de oproep van de Paus bij het begin van het derde millenium, een oproep die ook voor de Kerk in Nederland geldt.

Duc in altum. Vaar naar het diepe. Zoek diepgang in je geloof en je wijze van leven. Zoek diepgang in de liturgie, in verkondiging en catechese. Leg alle oppervlakkigheid af. Zoek diepgang die je leven werkelijk menswaardig en zinvol maakt.

Bidden we bij deze jubileumviering om de verdiepende en vernieuwende kracht van de Heilige Geest in ons eigen leven, in onze onderlinge verhoudingen en in het bijzonder in onze verhouding met de andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen in ons land. Bidden wij om de kracht van de Heilige Geest opdat Hij het wonder moge bewerken van de eenheid van ons Christenen, zoals de Heer het voor Zijn Kerk bedoelt.
Pinksteren is ons geboortefeest. Mogen wij naar onze parochies, naar ozne wereld teruggaan om getuigen van Christus te zij en wat Gods Geest in ons bewerkt: het gelovig besef dat God ons lief heeft en wij elkaar mogen liefhebben.
Wij vragen het op de voorspraak van Maria, die zich geheel en al openstelde voor de werking van Gods Geest.
Wij vragen het door Christus, onze Heer.
Amen." (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken