Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Paulus VI prijs voor Franse filosoof Paul Ricoeur

Paulus VI prijs voor Franse filosoof Paul Ricoeur
BRUS­SEL (RKnieuws.net) — De bek­ende Franse filosoof Paul Ricoeur wordt met de Paulus VI prijs onder­schei­den. Dat heeft Radio Vat­i­caan woens­da­gavond bek­end gemaakt.

Paus Johannes Paulus II zal de onder­schei­d­ing op 5 juli uit–
reiken. Ricoeur (90) is professor-emeritus van de Nan­terre–
uni­ver­siteit in Par­ijs en van de uni­ver­siteit van Chicago. Hij schreef tal­rijke boeken die in ver­schei­dene talen wer­den ver­taald.

Eerder wer­den onder meer Hans Urs von Balthasar, Olivier
Mes­si­aen en Oscar Cull­man met de Paulus VI prijs onder­schei­den. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?