Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Biss­chop Eijk in het zieken­huis

Bisschop Eijk in het ziekenhuis
GRONIN­GEN (KerkNet/Rkk-KRO) – De Ned­er­landse biss­chop Mgr. W.J.Eijk van Gronin­gen is in Duit­s­land in het zieken­huis opgenomen voor een ern­stige aan­doen­ing.
De 47-jarige biss­chop had hoge koorts en bars­tende hoofd­pijn, die alleen met morfine was terug te drin­gen. De art­sen stelden vast dat Eijk een ver­stopt bloed­vat in de hersen­stam had.
Vol­gens een woord­vo­erder van het bis­dom valt het al bij al nog wel mee en wer­den er verder geen ern­stige aan­doenin­gen gecon­sta­teerd. De biss­chop bli­jft nog een tijd in Duit­s­land om volledig te her­stellen.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?