Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Spaanse Justi­tie ver­volgt Sci­en­tol­ogy

Spaanse Justitie vervolgt Scientology
MADRID (KerkNet/Zenit) — Bij de recht­bank in Madrid startte vorige week een pro­ces tegen 17 leden van Sci­en­tol­ogy. Tij­dens de voor­bije maan­den werd de recht­szaak reeds zes maal uit­gesteld. Tij­dens het pro­ces zullen meer dan 150 mensen getu­igen.

Bij het pro­ces staat ook de Amerikaan Her­ber Jen­sch terecht, die beschouwd wordt als één van de belan­grijk­ste inter­na­tionale lei­ders van Sci­en­tol­ogy. Tegen hem eist de aan­klager 56 jaar gevan­genis­straf. Voor de zestien andere beklaag­den wordt in totaal 36 jaar gevan­genis­straf gevraagd. Zij wor­den onder meer beschuldigd van infil­tratie, inbreuken op de arbei­dswet­gev­ing, uit­buit­ing, eerroof, aan­tast­ing van de volks­ge­zond­heid en ille­gale arresta­ties.
Sci­en­tol­ogy werd omstreeks 1940 door de sci­encefic­tion­schri­jver L. Ron Hub­bard ges­ticht. Vooral zijn basiswerk Dia­net­ics kende heel wat suc­ces bij de aan­hang­ers. Hub­bard beweert dat de vol­gelin­gen van die meth­ode ziek­ten kun­nen genezen waar­voor de mod­erne geneeskunde geen oploss­ing weet. Aan de vol­gelin­gen wordt ook macht beloofd over materie, energie, ruimte, tijd en ken­nis. Sci­en­tol­ogy is sinds 1976 ook in Spanje actief.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?