Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Online ont­moet­ingsplek voor chris­telijke senioren geopend

Online ontmoetingsplek voor christelijke senioren geopend
BRUS­SEL (KerkNet/Christenplus) — <a href=“http://www.christenplus.nl”>Christenplus.nl</a> is een nieuw ‘on line’-plein, waar 50-Plussers elkaar kun­nen ont­moeten. Ze kun­nen er op zoek gaan naar een reis­gezel, een activiteit­en­part­ner of gewoon iemand om mee te mailen of te chat­ten.
Elke ‘chris­ten­plusser’ beschikt daar­naast over een eigen profiel, al of niet met dig­i­tale pas­foto, waar zij of hij iets over zichzelf kan vertellen. Dat profiel kan door andere leden wor­den bezocht, waar­door leden elkaar kun­nen leren ken­nen. Via het interne mail­sys­teem en via de chat­box kun­nen Chris­ten­plussers dan met elkaar con­tact opne­men. Chris­ten­plus is boven­dien volledig anon­iem; email-adressen en echte namen wor­den niet gepub­liceerd.

Christenplus.nl mikt op alle chris­telijke, actieve en of min­der mobiele 50-Plussers uit Ned­er­land en Bel­gië. De ontwer­pers hebben tij­dens de bouw van de web­site veel aan­dacht besteed aan gebruik­ersvrien­delijkheid en toe­ganke­lijkheid voor senioren. Daar­naast werken ervaren redac­teuren voort­durend aan een schone en veilige web­site en staan ze altijd klaar staan om vra­gen per e-mail te beant­wo­or­den.

Ellen Bijloo, één van de ini­ti­atiefne­mers van het plein, weet dat er veel vraag is naar een web­site voor chris­telijke senioren. “Plussers zijn veel actiever dan vroeger en staan ook nog hele­maal in het leven. Steeds vaker ont­dekken ze het inter­net als medium om con­tacten te leggen en komen erachter hoe leuk en een­voudig het eigen­lijk is. Maar op bestaande web­sites voe­len ze zich vaak niet hele­maal thuis.”

Intro­duc­tieprijs van 10 euro

Senioren kun­nen Chris­ten­plus twee weken uit­proberen via een gratis en vri­jbli­jvend proe­fabon­nement, dat via <a href=“http://www.christenplus.nl”>www.christenplus.nl</a> aan te vra­gen is. Wie zijn of haar abon­nement wil ver­len­gen, betaalt hier­voor tot het eind van het jaar een intro­duc­tieprijs van 10 euro.

Christenplus.nl is een ini­ti­atief van het chris­telijke relatiebe­mid­del­ings­bu­reau Vita Nova te Apel­doorn en web­de­vel­oper Prov­i­dent uit Amers­foort. Eerder lanceer­den ze geza­men­lijk Crosspoint.net, dat sinds novem­ber 2001 is uit­ge­groeid tot het groot­ste ‘on line’-ontmoetingsplein voor chris­telijke alleen­staan­den.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?