Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Kortessem: hulde­vier­ing Moeder Theresa

Kortessem: huldeviering Moeder Theresa
KORTESSEM (RKnieuws.net) — Op missiezondag 19 okto­ber viert het Cen­trum Wereld­missiehulp in Vlier­maal (Kortessem) de zaligverk­lar­ing van Moeder Theresa.
Om 14 uur heeft in de Sint-Agapituskerk een aan­bid­ding van het Heilig Sacra­ment plaats. Vanaf 15 uur is er in het Cen­trum Wereld­missiehulp een open ont­moet­ing en een gesprekscon­fer­en­tie. De hulde­vier­ing wordt rond 18 uur afges­loten. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?