Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Has­selt: Chris­ten­fo­rum 2003

Hasselt: Christenforum 2003
HAS­SELT (RKnieuws.net) — Ook dit jaar organ­iseert het Chris­ten­fo­rum in Has­selt een reeks inter­es­sante lezin­gen. De con­fer­en­ties hebben telkens plaats om 20 uur in de grote schouw­burg van het Cul­tureel Cen­trum in Has­selt. Iedereen is welkom. De toe­gang is gratis.


Op maandag 20 okto­ber: “101 beelden van Chris­tus: wie is die man?”. Prof. Peter Schmidt, bij­belex­egeet, geeft aan hoe de voorstelling van Jezus Chris­tus door de eeuwen heen veran­derde. Hoe bleef die Chris­tus in al die tij­den een hoek­steen van de wereld­cul­tuur?

Op maandag 17 novem­ber: “Mul­ti­cul­tureel: samen leven of samen beven?’”. Jan Claes, priester in een mul­ti­cul­turele wijk van Brus­sel; Geert Dae­nen, welz­i­jn­swerker in Houthalen en Bahat­tin Koçak, bezieler van het Islam­di­aloog­cen­trum, doen vanuit hun ervar­ing verder nadenken over het zin­vol samen leven met anderen.

Op maandag 19 jan­u­ari 2004: “Moe van te moeten kiezen: de depressie voor­bij” door jezuïet en arts Marc Desmet en Ria Grom­men. Mensen wor­den blijk­baar moe van alles zelf te moeten uit­zoeken en beslis­sen. Hoe wordt zelf­beschikking min­der ver­moeiend en welke rol kan het geloof hierin spe­len?

Op maandag 16 feb­ru­ari 2004: “Aan de andere kant van het onbe­ha­gen”. Over de toekomst van het chris­ten­dom door prof. G. Van­heeswi­jck. Wat kan van­daag de beteke­nis van het chris­ten­dom zijn voor de mod­erne West­erse cul­tuur?

Op maandag 15 maart 2004: “Mon­niken in de stad”. Monas­tieke gemeen­schap­pen van Jeruza­lem (St.-Gillis Brus­sel). Een aansteke­lijk getu­ige­nis van mon­niken, lev­end mid­den onder de mensen. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?