Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Heilig Land: stop het bloed­vergi­eten

Heilig Land: stop het bloedvergieten
ROME(KerkNet/VID) — Er is teveel bloed gevloeid en het is tijd om vrede te stichten. Dat verk­laarde Michel Picir­illo, bek­end arche­oloog en lid van de Cus­todie.
Pater Picir­illo nam onlangs deel aan een ron­detafelge­sprek over de bede­vaarten naar Jeruza­lem. Die bijeenkomst had plaats op ini­ti­atief van de Opera Romana Pell­gri­naggi, één van de bek­end­ste organ­isatoren van bede­vaarten naar het Heilig Land.

De bijeenkomst werd ook bijge­woond door de apos­tolis­che nun­tius van Israël en Cyprus, de del­e­gatie van Jeruza­lem en Palestina, de gewezen Israëlis­che ambas­sadeur bij de Heilige Stoel en de voorzit­ter van het islami­tis­che onder­zoeks­cen­trum in Jeruza­lem.

Tij­dens de bijeenkomst bestond er onder de deel­ne­mers eens­gezind­heid over het feit dat er geen alter­natief bestaat voor de vrede tussen de twee volk­eren en men was het er ook over eens dat de pel­grims een belan­grijke bij­drage kun­nen lev­eren tot de vrede in de regio.

Pater Pic­colo vroeg vooral aan­dacht voor de ver­geten chris­telijke min­der­heid in het Heilig Land. Vol­gens hem zijn de bede­vaarten van de chris­telijke pel­grims een belan­grijke steun voor de plaat­selijke chris­telijke gemeen­schap.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?