Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Uitk­ijken naar Wereld­jon­gerenda­gen

Uitkijken naar Wereldjongerendagen
TORONTO (KerkNet/Zenit) — “Van bij het begin, toen ik in juni 1999 door de biss­chop­pen werd aange­duid om de voor­berei­din­gen van de Wereld­jon­gerenda­gen 2002 te lei­den, ver­langde ik dat dit een project van jon­geren en door jon­geren zou zijn”. Dat vertelde de Canadese priester Thomas Rosica (42) in een gesprek met Zenit.
De pater is nation­aal voorzit­ter van het voor­berei­d­ingscomité van de Wereld­jon­gerenda­gen in Toronto. “We had­den enorme moeil­ijkhe­den te over­win­nen: de enorme afs­tanden in ons land die lei­den tot iso­la­tion­isme en een­za­amheid, de taalver­schillen van Frans en Engels, het onder­scheid tussen samen­levin­gen en cul­turen”.
Pater Rosica kwam vooral onder de indruk van de een­heid en de eens­gezind­heid van de Canadese biss­chop­pen en was in het bij­zon­der onder de indruk van de cre­ativiteit en het dynamisme van de biss­chop van Que­bec.
De aan­vanke­lijke scep­sis — waarom zouden jon­geren naar Toronto komen — werd over­won­nen en de droom werd sneller dan verwacht werke­lijkheid. Op Psalm­zondag werd in aan­wezigheid van 150.000 jon­geren het kruis van de wereld­jon­gerenda­gen aan de Canadese del­e­gatie overge­dra­gen. In juni werd ook de eerste belan­grijke pub­li­catie voor de Wereld­jon­gerenda­gen uit­gegeven: “Gebe­den voor de Wereld­jon­gerendag”. Dat boekje, dat de komende weken in het Frans en het Engels beschik­baar is, moet de katholieke Kerk in Canada en ver daar­buiten helpen zich voor te berei­den op Toronto.
In juni had er dan weer een voor­berei­dende ver­gader­ing plaats in Rome. Pater Rosica is vooral te spreken over de dialoog met kar­di­naal James Fran­cis Stafford en biss­chop Stanis­las Rylko: “We hebben de eer voor hen gas­theer te zijn in Toronto en de samen­werk­ing ver­liep bij­zon­der goed”. Die bijeenkomst in Rome was vol­gens Rosica een enorme stim­u­lans en ze had nog een ver­rass­ing in petto: “Op een mor­gen wer­den ze uitgen­odigd voor de privé-eucharistie van de paus, waarin hij de klein­dochter van een jeugdvriend doopte. Dat was een erg aan­gri­jpend moment”.
Overi­gens kijkt de paus, net zoals de Canadezen zelf die belast zijn met de voor­berei­d­ing, uit naar de Wereld­jon­gerenda­gen. De Canadese del­e­gatie over­handigde hem in juni een skivest met het logo van de Wereld­jon­gerenda­gen. Rosica is erg tevre­den omdat de paus tij­dens zijn vakantie in Aosta de vest op alle foto’s droeg.
Op 28 juli, net een jaar voor de Wereld­jon­gerenda­gen, begon het aftellen. Dat gebeurde met een grootse plechtigheid: het weer was mooi, er was muziek en zang en jonge katholieke arti­esten uit Canada en de Verenigde Staten kre­gen de kans te schit­teren. De vier­ing zelf werd geleid door kar­di­naal Ambrozic, die in gebed voorg­ing.
Onlangs ook pub­liceerde de paus zijn bood­schap voor de Wereld­jon­gerenda­gen. Daarin roept hij de jon­geren op het licht van de wereld en het zout van de aarde te zijn. “Onze samen­lev­ing, onze cul­tuur en vele delen van ons leven ont­breekt het de smaak, de geur, de aan­wezigheid van het zout en het licht”.
“Wat mij het meest trof in de brief van de paus, was zijn begrip van de realiteit van Toronto als mul­ti­cul­turele en mul­tire­ligieuze stad. Tij­dens de tien jaar dat ik hier woon, heb ik ervaren hoe zoveel talen, naties, cul­turen en gods­di­en­sten in vrede en har­monie kun­nen samen­leven. De Kerk kan door zo’n ervar­ing slechts ver­rijkt wor­den”.
“Temid­den van zo’n ver­schei­den­heid schit­tert de jonge figuur van Chris­tus als de enige Red­der die ons heil, zin en vrede brengt”.
“De brief van de paus roept deze jonge mensen op mis­sion­aris­sen te wor­den in de com­plexe, maar mooie ste­den waarin we leven”.

Bron: Kerknet Vlaan­deren
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?