Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Godsdienstwetenschappen profiteren van belangstelling voor religie en interreligieuze dialoog

Godsdienstwetenschappen profiteren van belangstelling voor religie en interreligieuze dialoog
LEUVEN (RKnieuws.net) - Naar aanleiding van de infodag voor studenten die geïnteresseerd zijn in godsdienstwetenschappen op 14 februari legde Kerknet enkele vragen voor aan academisch secretaris Lieven Boeve van de Faculteit Godsdienstwetenschappen. De studierichting godsdienstwetenschappen zit sinds enkele jaren opnieuw sterk in de lift. Zaterdagmorgen 14 februari vanaf 10u. worden de programma´s en de studentenkring Katechetika voorgesteld en wordt een video vertoond over het leven als student in Leuven. De dag is voor kandidaat-studenten een ideale kans om kennis te maken met de studies godsdienstwetenschappen.


Waaruit bestaat de studie godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen?

Deze universitaire opleiding beoogt het fenomeen godsdienst vanuit een veelheid aan verschillende disciplines aan te pakken. Deze vijf theologische disciplines - bijbelwetenschappen, geschiedenis van kerk en theologie, fundamentele en dogmatische theologie, theologische ethiek en pastoraaltheologie - en de waaier aan perspectieven in de godsdienstwetenschappelijke studie van de wereldgodsdiensten en de interreligieuze dialoog bestuderen elk een ander aspect van het verschijnsel religie, maar staan onderling ook in verband met elkaar. Bovendien zijn er naast deze zes subdisciplines ook menswetenschappelijke opleidingsonderdelen, waarop de theologie- en religiestudie een beroep doet in haar onderzoek: filosofie, psychologie, sociologie en antropologie.
De vraag wat de studie precies inhoudt, is een moeilijke vraag. Vraag aan tien studenten godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen wat ze studeren en je zal heel uiteenlopende antwoorden krijgen. Op onze website voor kandidaat-studenten www.godsdienstwetenschappenstuderen.be vind je enkele van die reacties. Je vindt er ook meer informatie over de opbouw van het programma.

Welke beroepsmogelijkheden hebben de studenten?

Door de grote variatie aan opleidingsonderdelen biedt de studie godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen een zeer brede vorming met verschillende mogelijkheden qua tewerkstelling na de studie. Een resultaat daarvan wordt weergegeven in de statistieken die de K.U.Leuven bijhoudt en meer bepaald die van 2003. Volgens die cijfers vindt 100 % van de afgestudeerden godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen binnen de 3 maanden werk. 40 % daarvan is zelfs zeker van werk nog voor ze afstuderen. De belangrijkste beroepsuitwegen op dit ogenblik zijn het onderwijs (ongeveer 50%), de pastorale sector, de gezondheidszorg, NGO’s, adviserende ethische comités, journalistiek en media, bibliotheek en archiefwezen en wetenschappelijk onderzoek. Als we concreet de cijfers van 2003 bekijken, kwam in 2002 5% van onze afgestudeerden in de particuliere sector terecht, 80 % in de overheidssector en 15% in de gezondheids-, welzijns- en sociaal-culturele sector.
Op onze abituriëntensite www.godsdienstwetenschappenstuderen.be vind je heel wat getuigenissen van oud-studenten over hun beroepservaringen.

De voorbije jaren zaten de studies godsdienstwetenschappen in de lift. Wat is de verklaring voor dit succes? Is het profiel van de doorsnee student de voorbije jaren sterk veranderd?

Het is waar dat de opleiding steeds meer succes kent. Twee jaar geleden hadden we 438 ingeschrevenen. Dit jaar is dat ongeveer 600. De verklaring voor dit succes is erg verscheiden. De faculteit heeft haar programma aangepast zodat zowel mensen die geïnteresseerd zijn in de christelijke theologie, als mensen die meer algemeen in het verschijnsel religie geïnteresseerd zijn er hun gading vinden. Verder is het zo dat we maatschappelijk gezien in een zich steeds meer seculariserende wereld leven waarbinnen niet langer een voorgegeven zingevingsmodel gehanteerd wordt. Velen zijn op zoek naar een eigen levensbeschouwelijke identiteit, midden de veelheid aan godsdiensten, nieuwe religieuze bewegingen en alternatieve vormen van zingeving. De wereld wordt ook steeds kleiner en culturen leven steeds dichter bij elkaar. Als we die culturen beter willen begrijpen, dienen we ook hun godsdienst te begrijpen. Verder is het zo dat als we onze eigen cultuur willen bewaren binnen deze multiculturaliteit, er een zekere kennis nodig is van die eigen cultuur. Nog een andere mogelijkheid is dat door het wegvallen van de vanzelfsprekendheid van het christendom in onze maatschappij, velen het gevoel hebben niet meer voldoende voeling met de traditie te hebben en van daaruit besluiten zich hierin te gaan verdiepen. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel een aantal mogelijkheden te noemen.
Het profiel van de 18-jarige student die de opleiding begint, is niet drastisch veranderd, wel verbreed. Er zitten natuurlijk meer dan vroeger mensen bij die als zoekende of niet-gelovige de opleiding aanvatten en vooral in het verschijnsel religie in de brede zin van het woord geïnteresseerd zijn. Maar ook gelovige jongeren, vaak al actief in jeugdbeweging of parochie blijven bij ons natuurlijk nog volop aan hun trekken komen. Bovendien vatten ook heel wat oudere studenten de studie aan vanuit een persoonlijke interesse of met het oog op een nieuwe weg die men professioneel wil inslaan.

Is er een invloed te merken van de aanslagen van 11 september? Is de belangstelling voor godsdienst en de studies godsdienstwetenschappen in het bijzonder hierdoor toegenomen?

Volgens mij is er qua belangstelling voor godsdienst en de studie in het bijzonder geen drastische ommekeer na 9/11 te merken. In de maatschappij als geheel merk je wel een drang om meer te weten over de islam. Is het automatisch zo dat als je moslim bent, je ook een terrorist bent of gaat het inderdaad om een fundamentalistisch doortrekken van bepaalde denkbeelden? Mensen willen wat er gebeurde, begrijpen. Vandaar dat wij een speciaal programma aanbieden voor universitair afgestudeerden waar de islam naast andere wereldgodsdiensten expliciet aan bod komt: de voortgezette academische opleiding (VAO) Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie.

Aan Duitse faculteiten start men volgend jaar met een opleiding voor moslimleerkrachten. Bestaan er ook aan de Katholieke Universiteit in Leuven of aan andere faculteiten in ons land dergelijke plannen?

Niet op universitair niveau. Nochtans zou een goede opleiding van licentiaten islam-godsdienstleerkrachten een uitstekende zaak zijn voor de verdere uitbouw van een Europese islam en een grote stap naar meer integratie.

Wat zijn de gevolgen van het Bolognadecraat voor de faculteit? Mogen we nieuwe studierichtingen verwachten of een hervorming van de bestaande studies en opleidingen?
De faculteit wil met haar BaMaprogrammahervormingen op drievoudige wijze inspelen op een veranderende maatschappij:
- door het versterken van de al aanwezige troeven: een internationale profilering en een onderzoeksondersteunend theologie-onderwijs
- door meer ruimte te creëren voor de component wereldgodsdiensten , interreligieuze dialoog en religiestudie
- door het flexibiliseren van de programma’s en van de individuele studietrajecten door begeleide zelfstudie, afstandsonderwijs, ICT-ondersteuning, nieuwe onderwijsvormen, soepele instroommogelijkheden voor wie al een diploma heeft en internationalisering.

Onze programma’s bestaan dan uit een driejarige bachelor, die introduceert in de theologie en de religiestudie, een éénjarige master waarin studenten kiezen voor één subdiscipline (dit programma kan gecombineerd worden met de lerarenopleiding) en een master-na-masterprogramma dat voorbereidt op theologisch onderzoek of op een job als pastor. Daarnaast organiseert de faculteit ook een verbredend master-programma voor afgestudeerden uit andere disciplines die meer willen te weten komen over wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog. Voor meer informatie, zie onze website: www.godsdienstwetenschappenstuderen.be.

Komt er meer uitwisseling met buitenlandse faculteiten?

Er bestond al heel wat uitwisseling met buitenlandse faculteiten. Studenten godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen kunnen o.a. een deel van hun studie volgen in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Polen, Engeland, … Sinds de uitbreiding van de facultaire programma’s in de richting van wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog zijn er ook uitwisselingen met instituten bv. in India. Vorig academiejaar volgde daar een 15-tal studenten gedurende enkele weken les. Dit academiejaar doceert een Indische professor aan onze faculteit het vak boeddhisme.

Wat mogen de studenten aanstaande zaterdag verwachten? Kunnen ze praten met studenten van de faculteit en cursussen inkijken? Waarom zouden ze naar deze dag komen?

De info(voormid)dag van zaterdag heeft velerlei doelstellingen. In de eerste plaats is de dag belangrijk als eerste kennismaking met de faculteit: de opleiding wordt voorgesteld, de structuur van het programma wordt uitgelegd, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook de studentenkring Katechetika stelt zich voor en stelt haar lokalen open voor het grote publiek. Het is ook zo dat we een 5-tal oud-studenten hebben opgetrommeld om iets meer te komen vertellen over hun beroepsactiviteiten. Verder nemen een kijkje in de faculteitsbibliotheek waar de studenten ook aan de hand van een infomarkt kunnen zien wat er allemaal aan de faculteit gebeurt qua onderzoek, spiritualiteit, studentenactiviteiten… Men kan cursussen en thesissen inkijken. Dit alles bij een natje en een droogje. Geïnteresseerden kunnen tijdens de receptie al hun vragen kwijt bij studenten en professoren.
Niet alleen 18-jarigen zijn welkom; ook wie al een diploma heeft en interesse heeft voor onze studie kan op zaterdag langskomen. Onze faculteit biedt interessante manieren om via studieduurverkorting onze diploma’s te verwerven. Wie al beroepsactief is, kan de studie over verschillende jaren spreiden en via zelfstudiepakketten een deel van het programma in afstandsonderwijs opnemen.

De dag start om 10u. in het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, Leuven, lokaal 01.03. Het einde is voorzien rond 13 uur. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken