Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Caritas-rapport over armoede in Europa

Caritas-rapport over armoede in Europa
BRUSSEL (RKnieuws.net) - In Brussel is het rapport "Armoede heeft een gelaat in Europa" voorgesteld. Het rapport biedt een overzicht van het lot van de armste families in 42 Europese landen. Het toont aan dat armoede een veelzijdig fenomeen is, dat niet alleen op inkomen steunt maar ook op basisbehoeften, elementaire mensenrechten en evenzeer op factoren als ongelijkheid, marginalisering, uitsluiting, discriminatie, machteloosheid en opties en keuzes die men nastreeft. Het maakt duidelijk dat alleenstaande ouders – voornamelijk moeders - en gezinnen met veel kinderen of die waarvan een van beide ouders een chronische ziekte heeft, geestesziek is of aan drugs of alcohol verslaafd is, het meest kwetsbaar blijven. Ook de situatie van werklozen of mensen waarvan het loon erg laag is bijzonder precair. Het is al het tweede armoederapport van Caritas Europa.


Deze keer vraagt Caritas vooral aandacht voor de situatie van vele gezinnen in moeilijkheden. Het rapport verscheen daarom ook onder de titel: ‘The faces of poverty in Europe: The need for policies aimed at the family’.

Volgens de 44 organisaties die deel uitmaken van het netwerk van Caritas Europa is Europa vaak niet veel meer dan een ideaal. Caritas toont zich in het rapport bijzonder bezorgd over de situatie van alleenstaande moeders, waarvan de gezinssituatie momenteel het meest problematisch is. Vooral voor hen moeten kwantiteit en kwaliteit van de kinderzorg verbeterd worden en die kinderzorg moet ook fiscaal aftrekbaar worden. Nationale overheden moeten ook dringend werk maken van maatregelen voor alleenstaande ouders, die in elk rapport telkens weer als de meest kwetsbare groep naar voor komen.

Caritas Europa pleit ook voor een meer algemeen belastingsregime ten gunste van gezinnen overeenkomstig de situatie van het huishouden, ongeacht de huwelijksstaat. De redenering is eenvoudig: kinderen kosten geld. In Rusland geven de gezinnen 23 % van hun inkomsten uit aan de kinderen, in Georgië 9%, in Oostenrijk 16 %, in Spanje 15% en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 63,5%. “Toch wordt met uitzondering van Frankrijk en Duitsland in Europa geen beleid ten gunste van de gezinnen gevoerd.” Caritas Europa vraagt, vooral met het oog op de toetreding van de landen van Oost-Europa, een betere bescherming van het moederschap. In die landen betekent zwangerschap voor een vrouw vaak het verlies van haar baan.

Caritas Europa roept politici op om inspanningen te blijven doen voor programma’s die jongeren aan hun eerste job helpen en helpen om een arbeidscarrière te starten. Daarnaast moeten politici stappen zetten om de langdurige werkloosheid aan te pakken. Werklozen en andere uitkeringsbegunstigden voelen zich vaak gestigmatiseerd. De evolutie van de arbeidsmarkt vraagt bovendien dat personeel voortdurend bijgeschoold wordt. Er wordt ook een direct verband vastgesteld tussen handicap en armoede: handicap leidt tot armoede en armoede leidt tot een slechte gezondheid, die de bestaande handicaps nog ernstiger maakt. Caritas Europa roept nationale overheden op om de emancipatie van de armsten te bevorderen.

“Waar er voor deze zwakste groepen toch speciale voordelen bestaan, blijken ze daarvan vaak niet op de hoogte te zijn en voor velen van hen vormt de bureaucratie een onoverwinbare hindernis.” Caritas Europa roept de regering daarom op om hun burgers beter te informeren en de drempel te verlagen. De Europese landen moeten een duidelijker zicht krijgen op de armoede in hun land en de regeringen, in het bijzonder in de landen van Oost-Europa, moeten een realistisch nationaal armoedebeleid uitstippelen en zorgen voor een toereikend minimumloon: “Omdat werkloosheid een van de belangrijkste redenen is van armoede moet een adequaat uitkeringssysteem georganiseerd worden. Dat is in het bijzonder het geval voor de groep landen waarvan de economie momenteel een radicale hervorming of overgang doormaakt.” Caritas Europa vraagt daarnaast het opstarten van speciale programma’s om het groeiend aantal straatkinderen terug te dringen in landen als Rusland of Moldavië.

Caritas Europa richt in zijn rapport ook enkele speciale verzoeken aan de Europese Unie. Daarbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor artikel II.33 van de Europese grondwet, waarin de juridische, economische en sociale bescherming van de gezinnen wordt vastgelegd. “Dat recht moet vertaald worden in een duidelijk omschreven en coherent beleid.”
Caritas Europa vraagt ook dat de Europese Unie opnieuw werk ervan maakt dat de objectieven van Lissabon in de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting effectief gehaald worden. Europese burgers moeten aangemoedigd worden om actiever aan die strijd tegen armoede deel te nemen. Het is essentieel dat er nationale actieplannen ontwikkeld worden en dat er een grotere samenwerking komt tussen de regionale fondsen en de Europese.
Caritas Europa onderstreept het uitzonderlijke belang van het recht op gezinshereniging van vluchtelingengezinnen en betreurt de EU-richtlijn van dit jaar over dergelijke herenigingen, omdat die ten koste gaat van hun sociale bescherming. Elke toekomstige richtlijn moet de gezinshereniging verzekeren van alle familieleden, “op korte termijn en met het recht op werk voor de volwassen gezinsleden”. Caritas Europa besluit dat het absoluut geen overbodige luxe is om ook eens een ‘Jaar van de alleenstaande ouders’ uit te roepen. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken