Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Téo van der Weele is rooms-katholiek gewor­den

Téo van der Weele is rooms-katholiek geworden
UTRECHT (RKnieuws.net) — Téo van der Weele, schri­jver van het boek ’Vrede doet bloeien’, is rooms-katholiek gewor­den. Hij maakt dat eind deze maand bek­end via een artikel in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, het tijd­schrift van de Katholieke Charis­ma­tis­che Vernieuwing. Het boek ’Vrede doet bloeien’, dat gaat over hulp en zorg voor hen die sek­sueel mis­bruikt wer­den.
Téo van der Weele is in de Evan­ge­lis­che Beweg­ing een bek­ende pas­tor en auteur. Als spreker is hij in veel lan­den actief, m.n. in Oost­en­rijk, maar ook bijvoor­beeld in India. Voor dege­nen die weten dat Téo al vijf­tien jaar bin­nen de rooms-katholieke wereld in Oost­en­rijk werkt, zal zijn over­stap niet als een ver­rass­ing komen. Mensen die Téo’s car­rière wat min­der van dicht­bij gevolgd hebben, zullen zich ver­bazen of miss­chien zelfs schrikken als ze dit lezen. Hij was o.m. zen­del­ing in Thai­land (19631975) en daarna als pas­toraal werker ver­bon­den aan het cen­trum ’In de Ruimte’ in Soest. In meer dan hon­derd Jeugd met een Opdracht-scholen heeft hij les gegeven. Zijn boek ’Vrede doet bloeien’ is uit­gegeven is in het Engels, Deens, Frans, Fins, Duits, Ned­er­lands en Ara­bisch.

Twee cur­sussen van Téo doen het goed in Ned­er­land en Oost­en­rijk: ’Zege­nend helpen’ en ’Zege­nend helpen na sek­sueel mis­bruik’. In het Oost­en­rijkse Sankt Pöl­ten, lopen deze cur­sussen al vijf jaar, met een aan­bevel­ing van biss­chop Klaus Küng die hem 19 okto­ber 2010 op 73-jarige leeftijd opnam in de R.-k. Kerk en het sacra­ment van het vorm­sel toe­di­ende.

Het tijd­schrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde ver­schi­jnt sinds 1965. Eerst als blaadje van de derde orde paters Maris­ten en sinds begin jaren zeventig als tijd­schrift van de vernieuwings­be­weg­ing Katholieke Charis­ma­tis­che Vernieuwing. De onder­ti­tel luidt: Katholiek tijd­schrift voor vernieuwing door de Heilige Geest.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?