Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Biss­chop­pen: ‘Gevoe­lens van afschuw niet laten uit­groeien tot ver­bit­ter­ing en haat’

Bisschoppen: ‘Gevoelens van afschuw niet laten uitgroeien tot verbittering en haat’
Dialoog en ont­moet­ing. Die dubbele houd­ing moet tegen­over de afschuwelijke gebeurtenis­sen in de Verenigde Staten wor­den gesteld, aldus de oproep van de Ned­er­landse biss­chop­pen in hun kansel­bood­schap die 7 okto­ber in de bis­dom­men ver­spreid wordt. Het gevaar ligt immers op de loer dat moslims “col­lec­tief wor­den beschuldigd” en dat “vooro­orde­len ten opzichte van het islami­tis­che geloof en cul­tuur ver­sterkt wor­den”.
De biss­chop­pen laten er in hun kansel­bood­schap geen mis­ver­stand over bestaan: “De ver­ant­wo­ordelijken voor deze ter­ror­is­tis­che daden moeten wor­den berecht, want ter­ror­isme kan niet wor­den geduld.” Maar even vanzelf­sprek­end is het “een opgave om gevoe­lens van afschuw en kwaad­heid over wat er gebeurd is, niet te laten uit­groeien tot ver­bit­ter­ing en haat”. Ini­ti­atieven die in Ned­er­land de betrekkin­gen met moslims posi­tieve impulsen geven, “helpen weer­stand te bieden tegen doem­denken en polar­isatie”, menen de biss­chop­pen.

Ze sluiten met deze bood­schap aan bij een oproep van hun Europese collega-bisschoppen, verenigd in COMECE, die op 17 sep­tem­ber in een verk­lar­ing schreven: “Wij waarschuwen tegen het toeken­nen van col­lec­tieve schuld. De aan­vallen in Amerika waren bar­baars – zij zijn in strijd met zowel Chris­telijke als Islami­tis­che noties van beschav­ing. Wij vero­orde­len met kracht ieder vooro­ordeel tegen het Islami­tisch geloof en zijn cul­tuur. Ons gemeen­schap­pelijk geloof in de ene God brengt een morele ver­plicht­ing met zich mee de dialoog tussen chris­te­nen, joden en moslims voort te zetten.”
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?