Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Syn­ode wordt vereeuwigd

Synode wordt vereeuwigd
ROME (KerkNet/RadVat) — Een Russisch-orthodoxe kun­stenares, die reeds een tijdje in Rome verbli­jft, heeft de eerste bijeenkomst van deze eeuw van kar­di­nalen, aarts­biss­chop­pen en biss­chop­pen vereeuwigd.
De frêle Natalia Tsarkova, die eerder ook al portret van Paus Johannes Paulus II gemaakt heeft, kwam gewapend met pas­tel en later met oliev­erf een sfeer­beeld van de syn­ode­bi­jeenkomst op doek zetten. Vol­gens Radio Vat­i­caan schilderde Tsarkova het sfeer­beeld van de syn­ode op vraag van het alge­meen sec­re­tari­aat van de Biss­chop­pen­syn­ode.

Bron: KerkNet-Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?