Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Vooraanstaande Amerikaanse biss­chop: Geef Kerry de Com­mu­nie

Vooraanstaande Amerikaanse bisschop: Geef Kerry de Communie
WASH­ING­TON (RKnieuws.net/NCR) — De voor­ma­lige voorzit­ter van de Amerikaanse biss­chop­pen­con­fer­en­tie, aarts­biss­chop Daniel Pilar­czyk, vindt dat pres­i­dentskan­di­daat John F. Kerry gewoon de Com­mu­nie mag ont­van­gen. Dat zegt hij in een gesprek met National Catholic Reporter.
Pilar­czyk wordt beschouwd als een belan­grijke verte­gen­wo­ordi­ger van de gematigde vleugel van de Amerikaanse biss­chop­pen­con­fer­en­tie.

Hij zal Kerry niet de Com­mu­nie weigeren, in afwacht­ing van de resul­taten van een onder­zoek van kar­di­naal McCar­rick. Die heeft al door laten schemeren terughoudend te staan tegen­over het weigeren van de Com­mu­nie aan politici als Kerry die voor abor­tus zijn.

Pilar­czyk ste­unt deze houd­ing. “We moeten heel voorzichtig zijn met het weigeren van sacra­menten aan mensen op basis van hun over­tuigin­gen, vooral wan­neer het om poli­tieke over­tuigin­gen gaat. Het laat­ste wat elke kerk, of een verte­gen­wo­ordi­ger van de kerk wil doen, is iemand onterecht de sacra­menten weigeren,” aldus Pilar­czyk.

Verkiezin­gen

De uit­spraken van Pilar­czyk zijn gun­stig voor Kerry. Pilar­czyk is namelijk biss­chop in de staat Ohio, waar een ste­vige strijd wordt verwacht tij­dens de verkiezin­gen in novem­ber.
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?