Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Parochie experimenteert met groeizegen

Parochie experimenteert met groeizegen
HEULE (RKnieuws.net) - In de Zuid-West-Vlaamse parochiefederatie Heule is deze maand voor het eerst een groeizegen gegeven. Geen alternatief voor het vormsel, maar iets gelijkwaardigs, stellen de initiatriefnemers. Het bisdom reageert veeleer weigerachtig. Zuster Riet Devriese was één van de catechisten, die het project uitwerkten. Het christelijk opinieweekblad TERTIO sprak met haar.
Een groeizegen is een niet-sacramentele viering voor twaalfjarigen die zich niet zo kerkelijk voelen. "Al een aantal jaren leven bij ons, vormselcatechisten vragen over wat we doen. We merken motivatieproblemen bij de jongeren. Ze zien ook op tegen die vele samenkomsten. Ouders stellen er ook heel veel vragen bij. En natuurlijk lijkt een engagement voor de kerkgemeenschap ook echt zoek, zelfs een minimaal engagement. Dat is niet nieuw maar het wordt almaar prangender", zegt zuster Devriese.

Bovendien is er ook een innerlijke spanning . "We willen onze catechese niet laten verwateren door de inhoud steeds vager te maken of te ontdoen van haar echt christelijke dimensie. Trouwens, er is ook de tendens van het beleid om de voorbereiding op de sacramenten te herijken door de band met de sacramenten te verdiepen".

Een tien procent van de 140 twaalfjarigen koos voor de groeizegen.

Het vormsel past in het trio initiatie-sacramenten (doopsel, vormsel, eucharistie). Omdat alles met elkaar samenhangt, heeft het niet veel zin op één element daarvan in te grijpen, opperen de critici van de groeizegen. Zuster Devriese: "Ik ben het daar niet volkomen mee eens maar ik vertrek even vanuit hoe wij de situatie momenteel ervaren. Vooral de jongste jaren ontwaren wij hier een sterke evolutie in de parochies, een evolutie die elders in Vlaanderen vermoedelijk al langer aan de gang is. Mensen haken massaal af. Twintig- en dertigjarigen zie je nog nauwelijks in de kerk. En de kijk op geloven is totaal anders geworden. Problematisch wordt het zeker als net die mensen zich ook nog moeten engageren voor een christelijke opvoeding. Een formeel ja komt er vaak nog wel, maar ...Daarop reageert de kerk volgens mij op een dubbele, misschien dubbelzinnige manier. Zij verdedigt een breed sacramenteel aanbod vanuit het vertrouwen in de genade: wij moeten niet de eisen stellen, heet het, wij moeten vertrouwen hebben in de werking van de sacramenten als dusdanig. Misschien is dat wel ook een paniekreactie wegens de scherp dalende cijfers. Tegelijk hoor je ook steeds vaker pleidooien om je identiteit niet te verzwijgen en een engagement te vragen. Daar ligt alvast een spanningsveld".

"Wat wij proberen is inspelen op de nieuwe geloofsontwikkelingen maar dat moet op velerlei vlakken gebeuren", aldus de zuster. "Wij hebben het gevoel dat wij met ons model inspelen op een bepaald soort geloof, dat zoekend is maar niet vaag religieus. Het gaat bij velen toch om een band met Iemand. Ik merk zelf genoeg dat mensen nog komen aankloppen met een vraag om een gebed, dat mensen een zegen niet onzinnig vinden. Naar mijn gevoel zouden wij getuigen van een gebrek aan respect voor die mensen als wij hen gewoon voor het lentefeest zouden doen kiezen. Want dan is elke relatie met God verbroken, terwijl die nu heel tastend aanwezig is. Je kunt ouders immers letterlijk horen zeggen dat ze gelovig zijn, maar niet kerkelijk. Wij nemen die mensen dus au sérieux en bieden hen een ritueel aan dat de relatie met God in hun hart bevestigt. In die zin meen ik dat wij een poging doen om een aspect van het vormsel bij de tijd te brengen, zonder dat ons zomaar aanpassen. Ik vind dat wij vernieuwend inspelen op de tijdsgeest, waarbij wij het wezenlijke van het vormsel behouden én aandacht hebben voor het zoekend geloof van ouders van twaalfjarigen".

Zuster Devriese: "Ik ben ervan overtuigd dat er bij ouders en kinderen zelden zwaarwichtige motieven steken achter de keuze voor de groeizegen. Het is duidelijk dat het gemak met betrekking tot de voorbereiding een belangrijke beweegreden is om voor de groeizegen te kiezen. Ook al omdat je veel ouders van vormelingen nu randkerkelijken kunt noemen. Nu, dat is ook een teken des tijds. De vraag is ook of mensen nog echt voor een overtuiging willen uitkomen. Maar ik wil dat niet allemaal negatief zien. Belangrijk is dat er een bewustwording is ontstaan. Ik merk dat ouders met elkaar in gesprek gaan, hun keuzes afwegen, elkaar bevragen. En dat lijkt me belangrijk: dat mensen bewuster leren kiezen op hun gelovige zoektocht. Ik weet ook: de lange weg, het vormsel op 17, is er ook nog. Maar naar mijn gevoel vergt die weg een bijzonder grote motivatie. De drempel is voor meer dan 90 procent van de jongeren te hoog".

Voor de groeizegen koos men in Heule bewust voor een andere vorm dan de eucharistieviering. "Wij willen de groei zelf uitbeelden door vanuit gesprekken over het groeien, in het dagelijkse leven, stilaan ruimte te creeren voor de relatie met God en te stellen: er is Iemand in je leven, die mee op weg wil gaan", zegt zuster Devriese.

Vermoedelijk zal een groep ouders die nu nog voor het vormsel kozen, de stap doen naar de groeizegen. Mensen kijken nu nog de kat uit de boom tot ze heel goed door hebben wat het precies inhoudt. En eventueel zullen ze zelfs helemaal van de groeizegen afzien omdat het gebeuren voor hen nog te religieus is, stelt de zuster.

De groeizegen is niet minderwaardig. "Wij beklemtonen net de eigenheid en dus de volwaardigheid ervan", onderstreept zuster Devriese. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken