Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Slotdocument Bisschoppenynode: Hoop in een wereld geteisterd door terrorisme

Slotdocument Bisschoppenynode: Hoop in een wereld geteisterd door terrorisme
Vandaag werd de slotboodschap van de Algemene Bisschoppensynode bekend gemaakt. In hun boodschap, die gericht is aan de wereld, getuigen de bisschoppen van de Hoop in een wereld geteisterd door terrorisme, honger, armoede en onrecht. RKnieuws.net geeft u een gedetailleerde samenvatting van de tekst.
I. Inleiding

1. Op uitnodiging van paus Johannes Paulus II zijn wij, katholieke bisschoppen en patriarchen van 30 september tot 27 oktober bij elkaar geweest om ons ambt in de Kerk te evalueren.
2. De Paus is constant aanwezig geweest en samen met hem hebben we naar alle stemmen uit de lokale kerken geluisterd.
3. Helaas konden sommigen niet naar Rome komen en hebben we ook verschillende bisschoppen horen vertellen over hun gevangenschap of uitwijzing omwille van het Evangelie.
4. Niet alleen bisschoppen hebben deelgenomen aan de synode, maar ook religieuzen en leken, mannen en vrouwen.

II. Jezus Christus, onze Hoop

5. Door de genade van de Heilige Geest hebben we samen gekeken naar de tragedies en de wonderen in de wereld van vandaag in het licht van het lijden, sterven en verrijzen van Christus.
6. Menselijk gezien lijkt het of de macht van het kwaad dikwijls de overhand heeft, maar in de ogen van het geloof overwint altijd Gods liefdevolle barmhartigheid, dat is de grondslag van onze hoop.
8. In Genesis wordt verteld van de zonde die mensen verdeelt. Maar naast de zonde is er ook de belofte van redding, het Evangelie, goed nieuws voor de mensheid.
Vandaag de dag wordt dat Evangelie nog steeds overal op de wereld verkondigd.

De gruwel van het terrorisme
9. Onze vergadering heeft samen met de Heilige Vader de diepste sympathie getoond voor de slachtoffers van de gebeurtenissen van 11 september en hun familie. We bidden voor hen, en voor al de andere slachtoffers van terrorisme in de wereld. Wij veroordelen in absolute zin het terrorisme, dat door niets gerechtvaardigd kan worden.

Geweldadige situaties
10. Als we nieuwe wegen aan de wereld willen wijzen, moeten we ook voor ogen hebben wat Johannes Paulus II de "structuren van de zonde" noemt. 80% van de wereldbevolking leeft van slechts 20% van het totale inkomen. Drastische morele veranderingen zijn nodig. De bisschoppen moeten de sociale leer van de Kerk in de lokale kerken beter bekend maken; ze is relevanter dan ooit.

11.We kunnen niet stil blijven wanneer we geconfronteerd worden met de wereldproblemen van honger, armoede, vluchtelingen, ziekten, straatkinderen, de exploitatie van vrouwen, pornografie, intolerantie, het schandalige gebruik van religie voor geweldadige doelen, drugshandel en wapenhandel.. de lijst is niet compleet!

12. Wat ons als herders het meest ontzet is de minachting voor het menselijk leven, van conceptie tot dood, en ook de afbraak van de familie. Het 'Nee' van de Kerk wat betreft abortus en euthanasie is een 'Ja' tegen het leven, de goedheid van de schepping en de familie.

Een beschaving van liefde vormgeven
13. We danken iedereen die zich inzet voor de mensen in de wereld. In hen is de genade op onzichtbare wijze actief.

III. De bisschop, dienaar van het Evangelie van Hoop

Een oproep tot heiligheid
14. Het Tweede Vaticaans Concilie riep iedereen op tot heiligheid. Een vorm van heiligheid die de wereld nodig heeft is de openheid en de dialoog met hen die ons geloof niet delen.

Vechten tegen armoede in de armoede van geest
15. We moeten vechten om hen die onder destructieve armoede gebukt gaan. Dit moeten we doen in een evangelische armoede, die onze energie vrijmaakt voor liefde en dienstwerk. De bisschop is de vader en de broeder van de armen.

Communio en collegialiteit
16. Het relationele mysterie van eenheid en liefde binnen de Heilige Drie-eenheid is de bron van 'communio' binnen de Kerk. In 'collegialiteit' onderwijzen de bisschoppen, verbonden met elkaar en met de Paus, hetzelfde geloof aan de wereld. Communio en collegialiteit helpen de bisschop zich menselijk en geestelijk wel te bevinden.

Een geestelijke strijd
17. De Kerk is het sacrament van de eenheid. Uit liefde voor de eenheid moet de bisschop zijn mensen waarschuwen tegen vals onderricht dat de christelijke hoop bedreigt en de menselijke bestemming om het goddelijke leven te delen verduistert.

"Ga dan..." (Mat. 28,19)
Aan alle gedoopten is een missionaire taak gegeven om Gods redding te verkondigen en te getuigen dat Hij aanwezig is.

Wevers van Eenheid
19. De bisschop moet alle charisma's in hun diversiteit bij elkaar brengen om de ene zending van de Kerk te bevorderen: in het hart van de wereld te getuigen van de hoop die Jezus Christus, onze enige Verlosser, is. De bisschop moet zich ook toeleggen op oecumenische dialoog.

Dienaars van het Mysterie
20. Bij de start van het derde millenium geloven we dat de Heilige Geest in het hart van alle Christenen werkt om de eenheid tot stand te brengen, een groot teken van hoop voor de wereld.
21. Door vertrouwen en vriendschap voor zijn priesters moet de bisschop hun dienstwerk ondersteunen. Bidden voor 'herders naar Gods hart' betekent niet dat andere roepingen onderschat worden.

Het gewijde leven
22. We zijn ook dankbaar voor hen die zich toegewijd hebben aan contemplatie en apostolaat. Zij helpen het apostolisch dienstwerk en bereiken ook die plaatsen waar Christus anders niet verkondigd zou worden.

De zending van de leek
23. Meer dan ooit spelen leken hun eigen rol binnen de kerk. We willen catecheten en alle andere vrouwen en mannen die met hun verschillende talenten en samen met priesters, diakens en religieuzen zoveel liefde en energie steken in belangrijke taken, bedanken en aanmoedigen.
24. De bisschoppen willen de eerste taak van leken bevorderen, namelijk de taak om van het Evangelie te getuigen in het hart van de wereld. Mogen zij, in het bijzonder door hun werk in de media en in het aanmoedigen van respect voor Gods schepping, de kloof tussen geloof en cultuur overbruggen.

Theologie en inculturatie
25. De bisschoppen hebben het thema van inculturatie wederom opgepakt. Het zaad van het Woord is door God gezaaid in verschillende culturen, religies, kunst en de geestelijke rijkdom van de verschillende volken in de geschiedenis.
26. Bekwame theologen zijn nodig om het christelijk geloof in een nieuwe en toegankelijke taal uit te leggen binnen het proces van dialoog en groei.

IV. Conclusie

Een oproep tot de politieke en economische leiders
De bisschoppen roepen de politieke en economische leiders van de wereld op om het gemeenschappelijk welzijn van alle mensen en volken tot het motief voor hun handelen te laten zijn. Werk zoveel mogelijk samen om te werken voor gerechtigheid en vrede. Vergeet niet de hoeken van de wereld die geen aandacht van de media krijgen en waar onze broeders en zusters sterven van honger en gebrek aan medicijnen. De voortdurende ongelijkheid tussen volkeren is een bedreiging voor de vrede. Zoals de Paus u expliciet gevraagd heeft, vragen wij u wederom om het juk van externe schulden van ontwikkelingslanden te verminderen, om alle mensenrechten te verdedigen, vooral het recht op godsdienstvrijheid. Weet dat alle macht slechts haar betekenis vindt in dienstwerk.

Oproep tot de jeugd
28. Jullie, jonge mensen, zijn de "wachters van de morgen". Paus Johannes Paulus gaf jullie deze naam. Hoe vraagt de Heer van de geschiedenis jullie om een beschaving van liefde op te bouwen? Jullie hebben een goed idee van wat eerlijkheid en oprechtheid vragen. Jullie willen niet betrokken raken in ethnische strijd of vergiftigd worden door de verrotting van de corruptie. Hoe kunnen we samen leerlingen van Jezus zijn en het onderricht van Christus op de berg van de zaligsprekingen in praktijk brengen? De tien geboden die in jullie hart geschreven zijn worden niet vervangen door dat onderricht. De zaligsprekingen geven de Geboden een vitaliteit en een stralende inspiratie die harten kan winnen voor de Waarheid die ons bevrijdt. Ze zeggen tegen ieder van jullie: "Je zult de Heer je God liefhebben met heel je hart, met heel je wezen, met al je kracht en met je hele geest, en je naaste als jezelf." (Lucas 10, 27). Blijf verbonden met je bisschoppen en je priesters die getuigen zijn van de Waarheid die Jezus onze Heer is.

29. Oproep aan Jeruzalem

<div align=center>Tenslotte keren we ons naar u, Jeruzalem,
Stad waar God zich openbaarde in de geschiedenis:
we bidden voor uw welzijn!
Mogen alle kinderen van Abraham elkaar eens in u ontmoeten
met werkelijk respect voor elkanders rechten.
Moge u voor alle volken van de aarde
een altijddurend symbool van hoop en vrede blijven.</div>

30. Onze hoop, wees gegroet!

<div align=center>Meest heilige Maria, moeder van Christus,
u bent de Moeder van de Kerk,
Moeder van alle levenden. U bent de Moeder van de Hoop. Wij weten dat u ons altijd op de wegen van de geschiedenis begeleidt. Wees de voorspraak voor alle volkeren van de aarde, zodat zij in gerechtigheid, vergeving en vrede de kracht vinden elkaar lief te hebben als leden van één enkele familie!</div>


Vertaling en samenvatting: Roderick Vonhögen
 
 

 

Rorate Zoeken