Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Opleiding tot jeugdcoach

Opleiding tot jeugdcoach
GENT (RKnieuws.net) - Vanuit de scholen groeit de vraag naar een actuele en zinvolle invulling van ’bezinningsdagen’. Ze houden eraan deze dagen te behouden en niet te laten vervlakken. Jongeren vragen naar diepgang, inzicht, meerwaarde. De leerling verwacht van de school een prikkel die hem of haar helpt bij het ontwerpen van de eigen toekomst. Laatstejaars secundair onderwijs staan immers voor hun eerste cruciale keuze: de studie in functie van een beroep.


Jongeren hebben veel vragen, veel wensen, veel liefde. We mogen ze niet uitleveren aan het cynisme van een steeds materialistischer, onverschilliger en egoïstischer samenleving. Als christenen worden we uitgenodigd hen de waarde van een delend, helpend, zorgend, gevend leven te tonen. Voor de leerlingen is het een recht om ook met deze aspecten van het leven te kunnen kennismaken. Voor jongeren gaat daardoor vaak een volledig nieuwe ervaringswereld open.

Het is daarom zeer belangrijk jongeren kennis te laten maken met een wereld die niet vooraan staat in de media. We moeten hen de kans geven zich wezenlijk te laten raken door de gekwetste medemens. In hun engagement, studie- en beroepskeuze, in hun omgangswijze met andere mensen kan dergelijke kennismaking van doorslaggevend belang zijn. Verdiepingsdagen kunnen van een beroep een ware ’roeping’ maken.

Vele zorgvoorzieningen krijgen geregeld de vraag van scholen of ze bereid zijn leerlingen uit het secundair onderwijs individueel of in groep in het kader van bezinningsdagen te willen ontvangen. In vele instellingen werd iemand aangeduid die voor de ’opvang’ van de leerlingen moet instaan.

Noodzakelijkerwijze zijn dergelijke kennismakingen dikwijls beperkt in duur en opzet om diverse redenen. Er zijn niet steeds voldoende mogelijkheden of beschikbare mankracht om langere tijd stil te staan bij de individuele ervaringen en vragen van jongeren n.a.v. hun ontmoeting met personen met een handicap of psychiatrische stoornis. Dikwijls ontbreekt de gelegenheid om hun vragen en ervaringen te kaderen vanuit een christelijke spiritualiteit en de spiritualiteit van de Broeders van Liefde in het bijzonder.

Daarom biedt Vormingsdienst Guislain een modulair vormingspakket aan, dat zich richt tot medewerkers en vrijwilligers uit de sectoren onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor gehandicapten, kansarmen en ouderen en tot Broeders, aangesloten leden en andere geïnteresseerden binnen of buiten de Congregatie Broeders van Liefde. Deze vormingsmodules willen hen in staat stellen om te kunnen meewerken aan de invulling en begeleiding van verdiepingsdagen, waaronder begeleiding van jongeren in de voorzieningen zelf.

Deze vormingsmodules zijn zo opgevat dat inzichten inhoudelijk en methodisch op zo’n wijze worden aangereikt en geformuleerd dat deze vlot kunnen worden overgenomen bij gesprekken met en begeleiding van jongeren. Bovendien is er ook een module die specifiek gericht is op het aanreiken van efficiënte en effectieve communicatietechnieken en methodieken voor het spreken met en begeleiden van jonge mensen.

Deze verdiepingsdagen zelf worden door VDG gecoördineerd ism andere diensten binnen de BvL. Ze bestaan uit een inleefdag in een instelling, een terugblikdag en een vooruitblikdag in een abdij. De inleefdag wordt georganiseerd in samenspraak met de instelling (aantal leerlingen, extra begeleiding, …). Belangrijk hierbij is dat elke leerling individueel ingeschakeld wordt in de concrete werking met de cliënten, om het inleefrendement te optimaliseren.

We laten ons in deze opleiding en in het werk met jongeren leiden door de spiritualiteit van de congregatie Broeders van Liefde en het charisma van Vader Triest en de H. Vincentius a Paulo. Hun onvoorwaardelijke optie voor de armsten, de meest kwetsbaren nemen wij over. Als patroon kozen we voor Don Bosco, de patroon van de jeugd. Ook laten we ons inspireren door de ignatiaanse spiritualiteit, zoals die vorm krijgt in de sociale stages van de jezuïetencolleges.

Profiel van de doelgroep

 al dan niet professioneel geëngageerd in zorg, onderwijs, opvoeding;
 communicatief vaardig of bereid zich daarin te oefenen;
 met een hart voor jongeren op zoek naar wegen om hen vanuit een christelijke inspiratie op te roepen tot respect en inzet voor de naaste in nood, een christelijke levenswijze en bereid daarvan te getuigen;
 eventueel bereid om daarna actief deel te nemen aan begeleiding van verdiepingsdagen voor jongeren (17-18 jaar), volgens overeenkomst (frequentie, activiteiten, …) en tegen 75 EUR per dagdeel. De begeleider wil vanuit een christelijke inspiratie stilstaan bij vragen van jongeren n.a.v. hun ervaringen in zorginstellingen en bij levensvragen en problemen van jongeren in het algemeen.

Schematisch overzicht van het vormingspakket

U kan kiezen tussen drie vormingstrajecten, die worden samengesteld uit één of meerdere modules. Er zijn drie modules: de inleefmodule (module A), de terugblikmodule (module B) en de vooruitblikmodule (module C). Deze drie modules zijn gericht op de drie delen van de verdiepingsdriedaagse voor jongeren, met name: de inleefdag, de terugblikdag en de vooruitblikdag. Elke module bestaat uit kennismomenten, ervaringsmomenten (behalve module C) en spiritualiteitsmomenten. De kennismomenten bestaan per module uit twee thema’s.

De vormingstrajecten

Er zijn bestaan drie vormingstrajecten:
1. de inleefmodule
2. de inleefmodule en de terugblikmodule
3. de inleefmodule, de terugblikmodule en de vooruitblikmodule.

Inleef-, terugblik- en vooruitblikmodule

1. module A: inleefmodule
Deze module stelt de cursist in staat om mee te werken aan een inleefdag in een instelling.

kennismomenten
 Communicatie en coaching
 Geloof en medemens
ervaringsmomenten in instellingen
spiritualiteitsmoment

2. module B: terugblikmodule
Deze module bouwt voort op de vorige module en stelt de cursist in staat mee te werken aan een terugblikdag in de abdij.

kennismomenten
 Bijbel en spiritualiteit
 Christelijk denken en handelen
ervaringsmoment in bezinningscentum
spiritualiteitsmoment

3. module C: vooruitblikmodule
Deze module bouwt voort op beide vorige modules en stelt de cursist in staat mee te werken aan een vooruitblikdag in de abdij.

kennismomenten
 Religie en wereld
 Jongeren en toekomst
spiritualiteitsmoment
3.3. Kennis,-, ervarings- en spiritualiteitsmomenten

1. Kennismomenten:
De kennismomenten van elke module bestaan uit 2 thema’s. Elk thema bestaat uit 5 sessies van telkens 3 uur, waarvan de laatste een verwerkingssessie is. Deze kennismomenten worden zeer praktisch opgevat. Dit betekent dat theoretische inzichten steeds worden aangereikt a.h.v. begrippen en concrete methodieken die het de cursist mogelijk moeten maken om deze inzichten naar jongeren toe te brengen.

2. Ervaringsmomenten
Deze momenten vinden plaats in instellingen en bezinningscentra. Op die momenten maakt de cursist kennis met mensen in nood, met hulpverleners, met opvoeders, met jongeren op bezinning en bezinningsbegeleiders.

3. Spiritualiteitsmomenten
Deze momenten bieden de cursist de mogelijkheid het eigen geestelijk leven te voeden en te laten groeien.


4.Uitgebreide omschrijving van het vormingspakket

Module A: Inleefmodule

KENNISMOMENTEN

Communicatie en coaching van jongeren

Hoe (gelovig) getuigend communiceren met jongeren?

Hoe denken, voelen en interageren jongeren van 16-18 jaar? Met welke vragen zitten ze, wat zijn grote problemen voor hen? Van wie, op welke manier verwachten ze antwoorden van volwassenen?
Hoe praat een begeleider heel concreet met jongeren, in groep en individueel? Welke ‘tekens’ zijn uitnodigend, welke bedreigend? Hoe kunnen jongeren begeleid worden? Welke eigentijdse methodieken kunnen worden aangewend?

Geloof en medemens

Het is belangrijk jongeren te tonen dat respect en inzet voor de gehandicapte, de psychiatrisch patiënt, de kansarme of dakloze, de oudere,de medemens in nood … niet iets voor ‘softies’ is, maar wezenlijk deel uitmaakt van eigen volheid en geluk. Het christelijk geloof is daarbij een belangrijke motivatie.
We kijken hier naar het lijden, de onvolkomenheid, de hulp- en zorgbehoevendheid van de mens. Hier ligt de basis voor het respect en de inzet voor de hulpbehoevende medemens. Hier leert u hoe jongeren te wijzen op de waardigheid van de mens in nood. Daarbij wordt gewezen op die factoren in onze (post)moderne cultuur die die waardigheid uit het blikveld kunnen duwen.
We willen via deze module ook het gelovig engagement van jongeren ten aanzien van de mens in nood bevorderen.
Hoe kan jongerenengagement (bv. sociale stages) ertoe bijdragen de vervullende waarde van het zorgen voor mensen in nood te tonen? Hoe kan men jongeren overtuigen van de maatschappelijke en persoonlijke waarde en waardigheid van de zorg voor de medemens? Cursisten leren hier ook hun getuigenis af te stemmen op de belevingswereld van jongeren.

ERVARINGSMOMENTEN

Tijdens de inleefmodule schakelt elke cursist zich volgens eigen afspraak op de vier voorziene dinsdagen (zie kalender) in in de zorgsector, te weten de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de kansarmenzorg. De voorkeur gaat uit naar de instellingen waar een collega cursist kan instaan voor de begeleiding. Deze ervaring wordt opgehaald tijdens de kennismomenten.

SPIRITUALITEITSMOMENT

Tijdens de opleiding is er door het hele programma heen aandacht voor geestelijke groei. Concreet wordt na elke module een spiritualiteitsmoment ingericht in de abdij. Elke cursist kiest iemand uit een ‘pool’ van geestelijke begeleiders. Op deze momenten wordt u uitgenodigd, zonder verplichting, maar ook niet vrijblijvend, uw nieuw engagement te ‘toetsen’ aan haar christelijke basis en inspiratie.
Dit geldt voor de drie modules.


Module B: Terugblikmodule

KENNISMOMENTEN

Bijbel en spiritualiteit

We verkennen de geloofsbronnen in onze tijd. Zo raken de cursisten meer vertrouwd met de ‘stof’ waaruit hun geloof is gemaakt. Getuigenis dient immers ‘gestoffeerd ‘ te zijn.

Wat heeft de bijbel ons vandaag te vertellen? Gaat het om een tekst van louter mensenhanden of om Openbaring? Welke rol spelen wijzelf, als 21ste-eeuwse gelovigen, in de Verkondiging?
De figuur van Jezus, de Christus, en de Geest die Hij ons beloofd heeft strekken ons tot voorbeeld en steun. Wat betekent het dat de mens Jezus tevens de levende Christus is? En wat betekent de Geest nog vandaag?
Wat zijn christelijke spiritualiteit en charisma? Hoe integreert ge dat in uw dagelijks leven? Wat hebben Vader Triest, Sint-Vincentius en de leefregel van de BvL jongeren vandaag te vertellen? Hoe kan je spiritualiteit in hun leefwereld doen oplichten en een bron van engagement laten zijn?

Christelijk denken en handelen

We verkennen de mens als godsdienstig, moreel en denkend wezen. Deze module heeft een tweevoudig doel, met name de cursisten aanzetten tot verdieping en aanscherping van het eigen geloof en hen te helpen dat geloof te communiceren naar jongeren op een redelijke en gefundeerde manier. De thema’s zijn niet academisch, maar spreken vanuit en tot het concrete leven.

Wat betekent het, volwaardig mens te zijn? Welke plaats neemt het geloof in? Kan een mens ook niet geloven? Wat is het verschil tussen een christelijk, een religieus en een ongelovig mens? Hoe is dat verschil zichtbaar?
De (laat)moderne tijd neemt dikwijls de term ‘zelfbeschikking’ in de mond. Vanwaar komt die gedachte? Is zij een gelukkige verworvenheid of een gevaarlijke illusie? Hoe kunnen we de richtlijnen van het christelijk geloof doen aansluiten op de leefwereld van jongeren – en omgekeerd?
Hoe denkt onze cultuur en de jongerencultuur over geloof, onvolmaaktheid, …? Wat is de relatie tussen rede en geloof: vullen ze elkaar aan of spreken ze elkaar tegen, of verving de rede het geloof? Wat betekent secularisatie? Hoe herkennen we de vraag naar verdieping in de jongerencultuur en hun omgang met elkaar en anderen? Wat heeft een gelovige aan jongeren te bieden? Hoe kunnen we jongeren uitnodigen voor een gelovige levenswijze?

ERVARINGSMOMENT

Tijdens de terugblikmodule bezoeken we op een dinsdag een bezinningscentrum waar op dat moment een klas verblijft.

SPIRITUALITEITSMOMENT (zie boven)


Module C: Vooruitblikmodule

KENNISMOMENTEN

Religie en wereld

We kijken naar het geloof en de Kerk in onze huidige maatschappij. Dit helpt de cursisten op respectvolle manier het eigen geloof af te lijnen tegenover andere levensbeschouwingen en de socio-culturele weerstanden ten aanzien van onze eigen traditie te kaderen.

We kijken naar de wereldgodsdiensten vanuit de optiek van hun aantrekkingskracht voor jongeren vandaag. Tevens geven we systematisch het verschil aan met het christendom. We gaan ook na hoe we respectvol kunnen omgaan met andere levensbeschouwingen, met respect weliswaar voor de eigen christelijke levensvisie.
Hoe is onze maatschappij veranderd sedert en door Vaticanum II? Wat betekent dit alles voor een goed begrip van de Kerk vandaag? Wat is de betekenis, de rol van de Katholieke Kerk in deze tijd en de toekomst?
Wat heeft de Kerk ons te vertellen over actuele problemen als rechtvaardigheid, vrede, globalisatie, behoud van de schepping? Welke meerwaarde naast of bovenop de politiek kan de Kerk de mens bieden?

Jongeren en toekomst

Hier leert u omgaan met jongerenproblemen in gelovig perspectief en hen levenskeuzes leren maken in gelovig perspectief

Cursisten leren hier omgaan met de specificiteit van jongerenproblemen (rouw, depressie, echtscheiding, conflicten …) vanuit gelovig perspectief.
Hoe kijken naar de toekomst? Hoe engagement vertalen naar studie, vrijwilligerswerk? Hoe omgaan met vriendschap, seksualiteit, liefde? Dit zijn zeer belangrijk topics die doorgaans ook ter sprake kunnen/moeten komen tijdens verdiepingsdagen. De cursisten leren hoe hierover op een zinvolle (d.i. conform het geloof) manier te communiceren met jongeren.

SPIRITUALITEITSMOMENT (zie boven)


5. Attesten en certificaat

Aan de vorming zijn geen examens verbonden. Elke module resulteert via de verwerkingssessies in een individuele concrete uitwerking van een verdiepingsactiviteit met onmiddellijke bruikbaarheid voor de respectieve dag van het verdiepingspakket. Elke module leidt mits gunstig advies van de stuurgroep tot een attest. Afhankelijk van de behaalde attesten en na één dagdeel stage per attest kan de cursist later ingeschakeld worden in de begeleiding van verdiepingsdagen voor jongeren tegen een vergoeding van 75 EUR per dagdeel. De cursisten ontvangen een certificaat ‘Jeugdcoach Broeders van Liefde’, na het behalen van de drie attesten.


6. Organisatie

Coördinator vormingspakket

De dagelijkse leiding van het vormingspakket ligt bij de opleidingscoördinator. Voor vragen over toelating, studieprogramma, vrijstellingen, … kunt u bij hem terecht. De opleidingscoördinator is
 Erik Meganck, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 09 216 35 50.
Het adres van het secretariaat van het vormingspakket is
 Jeugdcoach, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent.
Er wordt een stuurgroep voor dit vormingspakket samengesteld.

7. Praktische organisatie

De kennismomenten gaan door op dinsdag om de twee weken in de abdij van Westmalle (zie uurrooster en kalender). De dag wordt opgedeeld in 2 sessies van telkens 3 uur, namelijk het ene thema van 9.30u tot 12.30u en het andere van 14.15u tot 17.15u. Halfweg is er telkens een korte koffiepauze. We gebruiken de maaltijd samen met de abdijgemeenschap. In de namiddag sluiten we aan bij het middaggebed in de abdij (14.00-14.15u). Na de namiddagsessie bent u uitgenodigd op het avondgebed (17.30-18.10u).

De ervaringsmomenten vinden plaats in instellingen en in bezinningscentra.

De spiritualiteitsmomenten worden georganiseerd in religieuze centra.

Het vormingspakket wordt grotendeels gefinancierd via sponsoring. Inschrijving is gratis. Er wordt van de cursisten enkel een kleine bijdrage voor de maaltijden gevraagd.

Het jaar wordt geopend op dinsdag 14 september. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken