Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Interdiocesaan Beraad over Europese verkiezingen

Interdiocesaan Beraad over Europese verkiezingen
ANTWERPEN (RKnieuws.net) - Als Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), een overkoepelend overleg- en inspraakorgaan binnen de katholieke kerk in Vlaanderen, willen wij de partijen en de politici graag enkele bekommernissen en aandachtspunten voorleggen met het oog op het te voeren Europese beleid na 13 juni 2004.


Het IPB is blij met de uitbreiding van Europa tot 25 lidstaten. Zo worden verdere stappen gezet op weg naar een Europese Unie en wordt er verder gewerkt aan een duurzame basis voor de vrede, de vrijheid en de solidariteit in Europa en in de wereld. Daarmee is geen eindpunt bereikt in het project van Europese Unie, noch in institutionele zin, noch in termen van identiteit en verantwoordelijkheid. Een aantal potentiele lidstaten blijven tot nu toe om een of andere reden buiten de Unie. Zowel intern als in de relaties met Europese staten die (nog) geen lid zijn van de Unie ‚n met alle andere landen in de wereld dient er meer werk gemaakt te worden van een Europa dat staat voor wat de kern van zijn identiteit uitmaakt: de humanisering en het welzijn van de mens en van de samenleving.

Het IPB zegt dan ook zijn steun toe aan alle profetische gebaren en initiatieven die gericht zijn op de verdere uitbouw van Europa in die zin.

Toch blijft er op het vlak van de Europese eenmaking en van een Europese verantwoordelijkheid in de wereld heel wat te doen.

Het IPB wil daarbij prioritair de aandacht vragen voor enkele aspecten daarvan. Europa heeft als economische realiteit en, gedeeltelijk, als monetaire unie onmiskenbaar een hoge vlucht genomen. Toch zijn het niet alleen marktmechanismen die het beleid van de Europese Unie mogen sturen en bepalen. De kern van de Europese identiteit ligt immers op de eerste plaats in het geheel van waarden die gestalte hebben gegeven aan de Europese samenlevingen.

Het IPB nodigt de Vlaamse gekozenen en hun partijen dan ook uit om via democratische weg werk te maken van een politiek die erop gericht is de Europese Unie uit te bouwen op basis van die waarden en hun onderlinge hiërarchie, met een absolute prioriteit voor het welzijn van de hele mens en van de gemeenschap.

Mede daardoor dient Europa nu meer dan ooit de nodige aandacht te besteden aan de sociale samenhang binnen de Europese Unie door alle vormen van uitsluiting en discriminatie tussen de lidstaten en tussen de Europese burgers te voorkomen of aan te pakken en door op dat vlak een meer verantwoordelijke en actieve rol te spelen in de wereld.

Het IPB nodigt de Vlaamse gekozenen en hun partijen dan ook uit om blijvend werk te maken van de solidariteit - én de herverdeling die erbij hoort - in Europees verband.

*Die kan gerealiseerd worden door werk te maken van een globaal stelsel van sociale voorzieningen, zoals dat nu reeds in een aantal staten bestaat.

* In de beste traditie van de Europese waardecultuur dient die vorm van solidariteit vooral ten dienste te staan van de zwaksten in de Europese samenleving, onder wie ook en in het bijzonder migranten en vluchtelingen. Die solidariteit moet ook daadwerkelijk uitgaan naar de niet-lidstaten van de Unie in Europa en naar de armste mensen en landen in de wereld, met een speciale aandacht voor Afrika. Vanuit zijn christelijke inspiratie is het IPB bereid om daarvan, binnen zijn optiek en opdracht, mee werk te maken. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken