Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Beleidsdocument Eerste Communie in voorbereiding

Beleidsdocument Eerste Communie in voorbereiding
BRUSSEL (RKnieuws.net) - De vicariale dienst voor catechese van het vicariaat Brussel (aartsbisdom Mechelen-Brussel) heeft een beleidsdocument over de Eerste Communie uitgewerkt. Het document is al besproken door de Vicariale beleidsploeg.
Voor het zijn definitieve vorm krijgt wordt het ook voorgelegd aan de priesterraad en aan het vicariaal beraad. De priesters zijn inderdaad nauw betrokken bij de viering van dit initiatiesacrament.

De priesterraad is blij dat het document opent met een duidelijke visie op de Eerste Communie. Die wordt omschreven als de viering van het "thuiskomen in een gelovige gemeenschap door volledige deelname aan de maaltijd van de Heer". Het is belangrijk dit doel voor ogen te houden, zeker in het kader van de gewijzigde cultuurcontext van tegenwoordig. Die context stelt de christelijke gemeenschap voor belangrijke vragen. Anderzijds zijn er ook heel wat mensen die hun kinderen de eerste communie willen laten doen zonder er zelf de diepe betekenis van de vatten of te aanvaarden.

Het document besteedt ook heel wat aandacht aan de inbreng van alle betrokkenen:ouders, school en kerkgemeenschap. De priesterraad is het eens met de stelling dat de ouders de eerste verantwoordelijkheid dragen voor de eerste communie als initiatie in het christelijk leven. Zij staan immers het dichtst bij hun opgroeiende kinderen. Het document stelt twee mogelijkheden voor. Ouders kunnen uit eigen beweging hun kind initiëren en in afspraak met de pastoor zijn eerste communie laten doen op het moment dat zij het er rijp voor achten. Sommige priesters klonk dit nieuw in de oren. Ouders kunnen echter ook , gewoon als vroeger, ingaan op het aanbod van de plaatselijke kerkgemeenschap en het kind laten deelnemen aan de eerste communieviering die daar wordt voorbereid en gevierd. Toch wordt ook hier gewezen op het belang van de inbreng van de ouders.

In het nieuwe leerplan godsdienst voor de lagere school wordt de taak van de onderwijzer of de bijzondere leerkracht godsdienst omschreven als "de kinderen laten kennismaken met het thema eerste communie, zodat de kinderen begrijpen waarover het gaat". Bovendien worden de leerkrachten uitgenodigd samen met de ouders en de parochie de voorbereiding op de viering te behartigen. Hier wordt een beroep gedaan op hun vrijwillige inzet die stoelt op hun geloofsovertuiging.

De kerkgemeenschap is de plaats waar de initiatie plaatsvindt. In die zin is het ook haar verantwoordelijkheid samen met de kinderen en hun ouders op weg te gaan om van de eerste communieviering iets goeds te maken.

Een tekort vindt de priesterraad dat in het document niets wordt gezegd over de methodiek. Er staan geen aanwijzigingen in over hoe de ouders hun kind concreet kunne begeleiden en over hoe de kerkgemeenschap duidelijker het aanbod van het evangelie en van de kerk kan laten klinken om de ouders en de kinderen uit te nodigen ten volle aan het kerkelijke leven deel te nemen.

Nadat ook het Vicariaal Beraad zich over dit document zal hebben gebogen keert het terug naar de Vicariale Ploeg die dan de gemandateerde tekst aan de hulpbisschop zal voorleggen. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken