Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Paus groet deel­ne­mers Katholiek­endag

Paus groet deelnemers Katholiekendag
BRUS­SEL (KerkNet/CWN) — In een bood­schap aan de deel­ne­mers van de Duitse Katholiek­endag, die gis­teren in de vooravond in Ulm van start ging, her­haalt de paus dat de toekomst van Europa ver­bon­den bli­jft met de chris­telijke erfe­nis van het Europese con­ti­nent.
“Zelfs van­daag heeft Europa de bij­drage van chris­te­nen en het chris­ten­dom nodig voor de eigen ontwik­kel­ing van zijn volk­eren.”

De paus schri­jft dat in een bood­schap aan biss­chop Geb­hard Fürst van het bis­dom Rottenburg-Stuttgart, de gas­theer van de bijeenkomst.

De paus onder­streept in zijn bood­schap het belang van de chris­telijke cul­tuur voor de sticht­ing van de Europese samen­lev­ing: “Chris­te­nen hebben zich ingezet voor de een­heid van Europa en dra­gen daar­voor nog steeds een ver­ant­wo­ordelijkheid.”

Hij onder­streepte ook dat de chris­te­nen de gemeen­schap­pelijke cul­tuur erken­nen die de volk­eren van Europa bindt. “Zon­der die chris­telijke cul­tuur is Europa slechts een asso­ci­atie van staten die alleen geografisch en door economis­che belan­gen met elkaar ver­bon­den zijn.”
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?