Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop

Na drie dagen ver­gaderen heeft de Pauselijke Com­missie voor de Bescherming van Min­der­jari­gen in Rome van­daag een per­scon­fer­en­tie gegeven, waarin duidelijk werd dat het belang van kindere­nen andere kwets­bare mensen voorop staat. De com­missie is in maart opgericht, nadat paus Fran­cis­cus deze in decem­ber had aangekondigd. Zij bestaat uit 8 leden waar­van 5 leken en wordt voorgezet door kar­di­naal Seán O’Malley, de aarts­biss­chop van Boston.

Het doel van de driedaagse bijeenkomst was aan­bevelin­gen te for­muleren voor paus Fran­cis­cus over de werk­ing van de com­missie en mogelijke aan­vul­lende leden uit ver­schil­lende delen van de wereld en ook uit meerdere ter­reinen van exper­tise. De afgelopen dagen waren bijeen: Cather­ine Bon­net uit Frankrijk, Marie Collins uit Ier­land, Sheila Baroness Hollins uit het Verenigd Koninkrijk, kar­di­naal Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap. uit de Verenigde Staten, Clau­dio Papale uit Italië, Hanna Suchocka uit Polen, Hum­berto Miguel Yáñez S.J. uit Argen­tinië en Hans Zoll­ner S.J. uit Duit­s­land.

In zijn verk­lar­ing gaf kar­di­naal O’Malley aan dat de leden hun gedachten, ervarin­gen en aspi­raties voor de Pauselijke Com­missie gedeeld hebben. De com­missiele­den had­den ook ont­moetin­gen met mensen uit de Romeinse Curie met het oog op toekom­stige samen­werk­ing. Onder hen waren verte­gen­wo­ordi­gers van het Staatssec­re­tari­aat, de Con­gre­gatie voor de Geloof­sleer, de Con­gre­gatie voor de Clerus, het Vat­i­caanse Pers­bu­reau en de Vat­i­caanse Gen­darmerie. Als advi­escom­missie zal ger­ap­por­teerd wor­den aan de paus.

De com­missie ziet toereken­baarheid bin­nen de Kerk als bij­zon­der belan­grijk. Daar­voor zijn effec­tieve en transparante pro­to­collen en pro­ce­dures nodig. De com­missie zal geen indi­vidu­ele van mis­bruik gevallen in behan­del­ing nemen maar zal aan­bevelin­gen kun­nen doen voor beleid dat toereken­baarheid en een goede werk­wi­jze garan­deert. Ook wil ben bij­zon­der aan­dacht best­e­den aan de bewust­mak­ing van alle betrokke­nen voor de tragis­che con­se­quen­ties van sek­sueel mis­bruik en van de ver­woes­tende gevol­gen van niet-luisteren, niet rap­porteren van ver­denk­ing van mis­bruik, van het niet onder­s­te­unen van slachtof­fers en hun fam­i­lies. 

News.va

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?