Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven

Van zater­dag 10 tot en met zondag 18 mei 2014 komt de Emmanuel School of Mis­sion (ESM) uit Rome naar Leu­ven om met de gelovi­gen van Leu­ven, zoals paus Fran­cis­cus ons ook oproept in zijn exhor­tatie Evan­gelii Gaudium, ‘naar buiten’ te tre­den. Door het voor­berei­d­ing­steam van de Emmanuel-gemeenschap in Vlaan­deren werd er een pro­gramma uitgewerkt,dat te vin­den is op de web­site www.leuvenonmission.be.

De EMS zal onder meer ver­schil­lende scholen bezoeken, om van het geloof te getu­igen en samen met de leer­lin­gen bid­den. 

13 mei: een gesprek­savond: ‘Dok­ter, help mij om te ster­ven!‘ Een dok­ter, een filosoof, een fam­i­lielid en een patiënt, praten over euthanasie. Hoe kiezen voor het leven ondanks het lij­den?

14 mei: Ani­matie in een rusthuis

15 mei: night­fever

17 mei: zegen­ing van de han­del­sza­ken

17 mei: ‘fam­ily hap­pen­ing’, met o.a. zegen­ing van de gezin­nen

Mensen die deel willen nemen aan de missie of vra­gen hebben kun­nen con­tact opne­men met de ‘missi­etele­foon’: 0492 85 26 71 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

emmanuelvlaanderen.be

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?