Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging

Op 27 sep­tem­ber wordt er in Meche­len een protes­tac­tie gehouden tegen de ver­vol­ging van chris­te­nen wereld­wijd, in het bij­zon­der in Irak en Syrië. De protes­tac­tie zal plaatsvin­den op Veemarkt om 15 uur. 

Voor inlichtin­gen kan men terecht op de spe­ci­aal voor dit even­e­ment aange­maakt Facebook-pagina

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?