Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)

Vin­cent Kemme heeft na een onder­brek­ing van enkele maan­den het hoof­dredac­teurschap van rknieuws.net, de nieuws­site van de sticht­ing Rorate, weer op zich genomen. Eind mei gooide hij de hand­doek in de ring wegens een te grote werk­druk die de dagelijkse bericht­gev­ing met zich mee­bracht, naast zijn andere bezighe­den. Hij nam begin van dit jaar op ver­zoek van het sticht­ings­bestuur de hoof­dredac­tie op zich na het terugtre­den van de Vlaamse priester-journalist Theo Borg­er­mans.

Kemme is van oor­sprong bioloog en behan­delt op zijn web­site Biofides.eu thema’s op het raakvlak van de biolo­gie en het geloof. In die hoedanigheid ver­zorgt hij met enige regel­maat uitzendin­gen bij Radio Maria Ned­er­land en Bel­gië. Kemme is 57 jaar, Ned­er­lan­der, gehuwd, vader van zes kinderen en lid van de Emmanuel-gemeenschap. Hij woont met zijn gezin in Bel­gië, even ten westen van Brus­sel.

Het besluit om de hoof­dredac­tie bij Rorate weer op zich te nemen komt er na een peri­ode van grondige bezin­ning op de werk­wi­jze. De elek­tro­n­is­che nieuws­brief zal niet meer dagelijks maar nog slechts één keer per week in het week­end ver­schi­j­nen. Voor dagelijkse nieuws-updates kan men terecht op de Facebook-pagina van Rorate en de Twitter-account. De web­site van Rorate zal een grondige herzien­ing onder­gaan.

 

 

 

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?