Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land

Sinds het begin van de maand sep­tem­ber is hoof­dredac­teur Vin­cent Kemme van rknieuws.net weke­lijks te beluis­teren bij het pro­gramma ‘Hemel­gas­ten’ van Radio Maria Ned­er­land. Daar geeft hij zijn com­men­taar bij enkele zaken uit het nieuws die hem opgevallen zijn, kerk­lijk dan­wel uit het grote wereldge­beuren. De live uitzend­ing is elke don­derdag om 7.45. Deze wordt dezelfde dag her­haald om 18.00 uur, 23.00 uur en ‘s nachts om 2.15 uur. 

Voor meer infor­matie: ga naar www.radiomaria.nl/#hemelgasten.

Volg de dagelijkse berichten van rknieuws.net op Face­book en op Twit­ter: @rknieuws.

 

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?