Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net

Vanaf deze week ont­vangt u van Rorate nog slechts weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief in uw mail­box: in de nacht van zater­dag op zondag. Met het opnieuw oppakken van de redac­tionele activiteiten van rknieuws.net is voor deze fre­quen­tie gekozen en wordt dagelijks nieuws voor­lopig nog slechts gedeeld via Twit­ter en Face­book. Op de web­site ver­schi­j­nen voor­lopig nog slechts huishoudelijke med­edelin­gen zoals deze en opiniërende stukken. Door een tech­nisch prob­leem heeft de verzend­ing van de nieuws­brief even stil­gele­gen maar als het goed is ont­vangt u deze weer van af zater­dag 4 okto­ber. 

De redac­tie van rknieuws.net is geïn­ter­esseerd in uw opmerkin­gen, sug­gesties, uw mening, ook als deze kri­tisch is: aarzelt u dus niet om een berichtje te sturen naar ‘redac­tie apen­staart rorate punt com’. 

Aan­melden:

Meldt u hier aan op de Twitter-pagina van Rorate Meldt u hier aan op de Facebook-pagina van Rorate

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?