Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’

De Bel­gis­che krant De Stan­daard pakt deze week uit met een bericht over samen­wo­nen en trouwen. Veel jonge mensen dur­ven een huwelijk niet aan van­wege het hoge per­cent­age echtschei­d­ing, en besluiten dan maar eerst een tijd te gaan samen­wo­nen, bij wijze van proef­pe­ri­ode. Ze trouwen dan wel na een aan­tal jaren, bijvoor­beeld als men aan kinderen wil begin­nen of er zich een­tje aan­meldt. Maar nu blijkt dat dit geen voordeel is voor het wel­sla­gen van de later ges­loten huwelijken. ‘Relatie-expert’ Rika Pon­net zegt daarover “‘Er is geen reden om aan te nemen dat samen­wo­nen helpt voor een huwelijk later. Dat is nog nooit bewezen. Na een peri­ode van samen­wo­nen zijn de echtschei­d­ingsci­jfers niet lager. Ook wan­neer mensen samen­wo­nen na een eerste mis­lukt huwelijk, gaan ze meer uiteen.’ 

Soci­ol­o­gisch onder­zoek

 

Toe­val­lig spraken we onlangs over dat onder­w­erp met enkele jon­geren en gebruik­ten daar­bij een pub­li­catie uit de Verenigde Staten, die een nog veel somberder beeld schets. Soci­ol­o­gisch onder­zoek wijst uit dat samen­wo­nen om het huwelijk te testen voor de relatie zelfs veel slechter uit­pakt! Samen­wo­nen draagt niet bij aan de sta­biliteit van huwelijken, in tegen­deel: blijkt veel beter te zijn pas na de trouw­da­tum bij elkaar in te trekken als je een sta­biel huwelijk wil. Enkele resul­taten:

  • De meeste kop­pelt­jes die samen­wo­nen raken nooit getrouwd, maar zij  die toch getrouwd raken hebben een 80 % hogere kans om te schei­den dan diege­nen die wachten met samen­wo­nen tot­dat ze getrouwd zijn. 
  • Echt­paren die voor hun huwelijk samenge­woond hebben, hebben ook meer con­flicten in hun huwelijk en een slechtere onder­linge com­mu­ni­catie. Zij maken meer gebruik van huwelijk­s­ther­a­peuten. 
  • Vrouwen die voor hun huwelijk zijn gaan samen­wo­nen blijken meer dan drie keer zoveel hun man­nen te bedriegen als vrouwen die eerst trouwen.
  • Vrouwen in de Verenigde Staten die samen­wo­nen maken 62 keer meer kans door hun vriend aangevallen of aangerand te wor­den dan door een echtgenoot. 
  • Vrouwen die samen­wo­nen zijn drie maal vaker depressief dan gehuwde vrouwen.
  • Samen­wo­nende vrouwen zijn sek­sueel min­der tevre­den dan vrouwen die met seks wachten tot hun huwelijk.

Vanuit het oog­punt van duur van het huwelijk, vrede bin­nen het huwelijk, huwelijk­strouw, lichamelijke vei­ligheid, emo­tion­eel welz­ijn en sek­sueel wel­bevin­den is samen­wo­nen dus duidelijk niet het recept voor geluk. Van­daar dat men aan­raadt: Is dit je ware liefde? Test het met verk­er­ing maar niet met samen­wo­nen! 

Waarom schei­den samen­wo­nen­den meer dan gehuw­den? 

Samen­wo­nen­den gaan vaak alsnog trouwen, met de gedachte: “We hebben weinig ruzie gehad en nu we al zo lang samen­wo­nen willen we niet nog eens met een ander begin­nen. Waarom het niet gewoon offi­cieel maken?” Ze door­lopen, de cer­e­monie en het feest en gaan dan gewoon verder zoals voorheen. Dit onder­mi­jnt echter de beteke­nis van het huwelijk als een ver­bond dat twee per­so­nen maken met elkaar en — indien ze voor de Kerk trouwen: met God. Omdat ze een lagere dunk hebben van het huwelijk zijn ze ook min­der gemo­tiveerd om er alles aan te doen om het te doen sla­gen. Boven­dien kan het uiteen gaan van samen­wo­nen­den even pijn­lijk zijn als een echtschei­d­ing. 

Een tweede reden voor een hoger schei­d­ingsper­cent­age is dat de sek­suele omgang tij­dens verk­er­ing of samen­wo­nen de part­ners blind maakt  voor prob­le­men in de relatie. Het ver­mo­gen om in de proef­pe­ri­ode van de relatie, al dan niet reeds samen­wo­nend, een heldere kijk op elkaar te kri­j­gen wordt door de sek­suele relatie gehin­derd. Sek­suele intimiteit kan hen zelfs blind maken voor een afwezigheid van ware intimiteit. Stel: een kop­pel is ver­loofd maar men weet eigen­lijk dat het huwelijk niet door zou moeten gaan: hoeveel moeil­ijker is het dan de relatie te ver­breken als je al met elkaar naar bed bent geweest. 

Een derde reden voor een hoger schei­d­ingsper­cent­age is dat samen­wo­nen de toewi­jd­ing onder­mi­jnt. Wan­neer de één vol­doende fouten bij de ander vindt is hij of zij vrij om te gaan. Het ver­lan­gen om een proef-periode voor een huwelijk aan te gaan toont een gebrek aan vertrouwen in de liefde die de één voor de ander heeft: men wil wel fijn samen­wo­nen maar zich niet aan die per­soon binden. Van de ene kant wil men al een intieme relatie maar van de andere kant wil men een uitweg open laten mocht de ander tegen­vallen. Dit zaait twi­jfel en wantrouwen vanaf het begin.

Suc­cesvolle huwelijken zijn de vrucht van een keuze de ander elke dag opnieuw lief te hebben en te vergeven. Het is het ver­mo­gen offers te bren­gen dat huwelijken bijeen houdt. Het ver­lan­gen voor ‘een proe­frit’ voor het huwelijk toont een gebrek aan begrip van wat een huwelijk tot een suc­ces maakt. 

Bron: De Standaard.be / Chastity.com

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?