Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed

In Italië heeft de zin­gende zuster en ‘Voice of Italy 2014’ Cristina Scuc­cia het liedje ‘Like a Vir­gin’ van Madonna opgenomen. Deze week is de video­clip online gegaan. Daarmee geeft ‘Sour Cristina’ een ver­volg aan haar zang­car­rière die ze met steun van haar con­gre­gatie voortzet. Sail­lant detail is dat ook de orig­inele clip van Madonna in dezelfde Ital­i­aanse stad werd opgenomen als waar Madonna dat deed. Het sen­suele lied is daarmee omgew­erkt tot een gebed van een religieuze maagd tot haar ‘god­delijke bruide­gom’. 

 

Som­mige katholieken hebben — net als bij haar deel­name aan ‘The Voice of Italy’ — veron­trust gereageerd en ik was aan­vanke­lijk ook scep­tisch. De vraag is of we als katholieken ons zo nodig op dergelijke plat­forms moeten begeven om iets van onze iden­titeit aan der wereld te tonen. Maar naar­mate er meer over haar bek­end werd en zij verder kwam in de tal­en­ten­jacht nam mijn ent­hou­si­asme toe. De authen­ticiteit van haar getu­ige­nis en roeping, de houd­ing van haar con­gre­gatie en haar natu­urlijk tal­ent: alle­maal bij­zon­der over­tu­igend, zon­der over­dri­jv­ing. Voor het pub­liek getu­igde ze ervan hoe ze Jezus bin­nen wilde bren­gen in de wereld van de pop­muziek en dat paus Fran­cis­cus de chris­te­nen had opgeroepen naar buiten te tre­den. En dan gebeurde het ongelofe­lijke: gecoacht door rap­per J-ax won ze, steeds in vol habijt met weinig modieuze schoe­nen aan haar voeten, en werd ‘The Voice of Italy 2014’! En dat vierde ze op een gedurfde manier: ze bad met de tro­fee in haar han­den voor de volle zaal en de camera’s het Onze Vader. 

Met het pla­ten­con­tract dat ze daarmee in de wacht sleepte is ze nu aan de slag gegaan en is er een eerste video­clip opgenomen en opnieuw neemt ze een gedurfde besliss­ing: ze ‘covert’ een uiterst provo­cerend en sen­sueel liedje van Madonna, ‘Like a Vir­gin’, en maakt de opnames net als Madonna in Venetië. Som­mige gelovi­gen spreken er schande van, ‘heiligschen­nis’, de manier waarop ze haar reli­giositeit in verbind­ing brengt met zoi­ets pro­faans. Maar ook uit de niet-katholieke wereld zijn er negatieve reac­ties: nu heeft ze toch warem­pel van dat sexy liedje een gebed gemaakt tot Jezus!  

Per­soon­lijk kan ik zusters Chris­t­ian haar aan­pak wel te waarderen. Zo goed al het gedurfd is dat een van oor­sprong katholiek meisje als arti­este al vele jaren de katholieke wereld provo­ceert met haar zeer sek­sueel get­inte en niet zelden behoor­lijk ‘blas­femis­che’ liederen­reper­toire, is het gedurfd dat zuster Cristina dat ombuigt naar haar liefde­saf­faire met Jezus, waar­van ze wenst te getu­igen met het cov­eren van bestaande songs. Een welkome en moedige katholieke injec­tie in de pro­fane cul­tuur, is mijn voor­lop­ige con­clusie. We bli­jven haar vol­gen om te zien waar dit op uit­draait.  

VK

 

Bek­ijk en beluis­ter hier de optre­dens van Suor Cristina bij ‘The Voice of Italy’

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?