Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

De Kerk haar bewogenheid om voor zieken te zorgen, zonder te doden

 

Vorige week en nog vandaag heeft paus Franciscus zich bij twee gelegenheden in het bijzonder uitgesproken over zieken en mensen in de samenleving die naar de zieken omkijken. De eerste gelegenheid was een toespraak tot de Italiaanse katholieke artsenvereniging, de tweede was bij een audiëntie van deelnemers aan een Vaticaans congres over autisme. Twee uitgelezen kansen om de grote bewogenheid van de Kerk voor de zieke medemens, in navolging van haar stichter, te beleven. En onze tijd geeft aanleiding tot bezorgdheid over hoe we met zieken, met de zwaksten onder ons omgaan. De samenleving getuigt steeds meer van vormen van medelijden die er in feite een verdraaiing van zijn: door te doden in plaats van te verzorgen. 

Zorg dragen

In zijn toespraak tot de Italiaanse artsen vraagt de paus zich af of de toegenomen  ‘mogelijkheden voor lichamelijke genezing’ niet gepaard gaan met een afname van ‘de mogelijkheid om ‘zorg te dragen’ voor de persoon, vooral wanneer deze ziek, zwak en hulpeloos is’. De oorzaak ligt in het feit dat we soms ‘afstand hebben genomen van de ethische wortels van de medische en wetenschappelijke disciplines.’ Katholieke artsen dienen hun beroep te beleven ‘als een menselijke en spirituele missie, als een echte lekenapostolaat. Dat apostolaat situeert zich in de zending van de Kerk in de wereld, waar zij deelneemt aan het debat dat betrekking heeft op het menselijk leven, haar voorstellen doet op basis van het Evangelie. 

Kwaliteit van leven

De paus signaleert dat de kwaliteit van het leven vaak in de eerste plaats gerelateerd wordt aan economische middelen, ‘welzijn’, aan de schoonheid en het plezier van het fysieke, waarbij andere diepere dimensies van het bestaan - interpersoonlijke, spirituele en religieuze - worden vergeten. Volgens de paus heeft het menselijk leven altijd ‘kwaliteit’ en is het altijd ‘heilig’. Katholieke artsen geven daar uiting aan, in de eerste plaats door hun  professionaliteit. Het menselijk leven moet worden bemind, verdedigd en verzorgd. Die professionaliteit, verrijkt met de geest van het geloof, is een reden te meer om te werken met allen, ook van andere godsdiensten of levensovertuigingen, die de waardigheid van de menselijke persoon erkennen als criterium voor hun activiteiten. De eed van Hippocrates maakt artsen tot dienaren van het leven, maar het Evangelie duwt hen verder: om altijd en tegen elke prijs van het leven te behouden het te houden, wat er ook gebeurt, vooral als het behoefte heeft aan speciale zorg en aandacht. Katholieke artsen worden aangespoord om met nederigheid en vertrouwen de leer van het leergezag van de Kerk op het gebied van medische ethiek na te streven.

Valse compassie 

De paus klaagt een ‘dominant denken’ aan dat een ‘valse compassie’ suggereert en van mening is dat het nuttig is om bij vrouwen abortus te bevorderen, of dat het een daad van waardigheid is om euthanasie te plegen, of een wetenschappelijke doorbraak om een kind te ‘produceren’ en het te beschouwen als een recht in plaats van het als een geschenk te verwelkomen. Of om mensenlevens als proefkonijn te gebruiken om anderen te redden. De compassie van het Evangelie is volgens de paus een andere: een compassie die begeleidt in tijden van nood, dat wil zeggen, de compassie van de barmhartige Samaritaan, die ‘ziet’, ‘medelijden heeft, die toenadering zoekt en concrete hulp biedt (cf. Lc 10:33). Hij nodigt de katholieke artsen dan ook uit om als ‘Barmhartige Samaritanen‘ te zorgen, speciaal voor ouderen, zieken en gehandicapten. 

Gewetensbezwaren

Ook nodigt de paus de artsen uit in hun trouw aan het evangelie en hun respect voor het leven keuzes te maken die moedig zijn, ook als ze tegen de stroom in gaan als het gaat om gewetensbezwaren. Het spelen met het leven is een zonde tegen de Schepper: tegen God de Schepper, die de dingen geschapen heeft. Abortus is geen religieus, of filosofisch probleem maar een wetenschappelijk want het gaat om menselijk leven en het is niet geoorloofd om een mensenleven te beëindigen om een probleem op te lossen. Hetzelfde geldt voor euthanasie. De paus wijst op de zovele oude mensen in een wegwerpcultuur en de ‘verborgen euthanasie’. 

Autisme

In een speciaal congres over autisme drong de paus vooral aan op acceptatie, ontmoeting en solidariteit door concrete hulp, het vermijden van isolatie en het stigma voor mensen met autismespectrumstoornissen en hun families. Ouders, grootouders, vrienden, therapeuten, opvoeders en pastorale werkers kunnen deze gezinnen helpen het gevoel te -boven te komen van ongeschiktheid, nutteloosheid en frustratie. Daarom dankt de paus de gezinnen, parochiële groepen, verenigingen, voor het werk dat zij elke dag voor deze mensen doen en drukt hij zijn persoonlijke dank uit en die van de gehele Kerk. De paus moedigt ook academici en onderzoekers aan om therapieën en steunmiddelen te ontdekken om te helpen en te genezen en bovenal  het ontstaan van deze condities te voorkomen. Echter niet zonder aandacht te hebben voor de rechten van de patiënt, hun noden en hun mogelijkheden, en altijd de waardigheid van iedere persoon veilig stellend. 

Mededogen

De Kerk toont zich een bezorgde moeder voor haar kinderen, vooral de zieken onder hen. Ze toont zich een moeder met mededogen, in de juiste, werkelijk menselijke en tegelijk evangelische zin van het woord. Alleen valse voorstellingen van dat mededogen kunnen mensen er toe doen besluiten ook actieve levensbeëindiging als daad van barmhartigheid op te vatten.  

Vincent Kemme

 

 

 

 
 

 

Rorate Zoeken