Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?

Is het u ook al eens opgevallen? Steeds meer grote clubs hebben  Ara­bis­che spon­sors. En nu bericht het Katholiek Nieuws­blad dat Real Madrid om de ‘gevoe­lens’ van een grote Ara­bis­che, ik veron­der­steld islami­tis­che spon­sor te ontzien, het kruis uit het logo van de club ver­wi­jdert. 

Filosofie

Ik ben geen fanatieke voet­balk­ijker, maar mag toch graag met mijn zoon eens naar een Cham­pi­ons League wed­strijd kijken, en kan het als Ned­er­lan­der in Bel­gië ook niet laten om het Ned­er­lands Elf­tal wat te vol­gen. En wat ik ook altijd aardig vind zijn de com­mentaren van de train­ers te beluis­teren, waaruit hun ‘voet­bal­filosofie’ spreekt Ik durf zelfs te stellen dat hun filosofieën van een zekere waarde zijn voor het denken van voet­balmin­nend pub­liek, omdat ze niet zelden van een zekere lev­enswi­jsheid getu­igen. En lev­enswi­jsheid, daar kun­nen we met z’n allen wel wat van gebruiken. 

‘Islami­tisch geld’

Maar wat mij dus al enige jaren opvalt, is dat steeds Ara­bis­che en dus hoogst­waarschi­jn­lijk islami­tis­che shirtreclame in de com­peti­ties opduikt. Toch opmerke­lijk dat dit in Cam­bridge ooit bedachte typ­isch west­erse spel nu opeens geld haalt uit de Ara­bis­che wereld om zichzelf te bedruipen. Niet dat ik iets tegen Ara­bis­che spon­soren heb, maar in de regel zijn dat dus ook geld­schi­eters uit Islami­tis­che lan­den. Ik wil ook niet voor ‘islam­o­foob’ door­gaan, maar het is toch opmerke­lijk dat wij in Europa, een con­ti­nent dat qua cul­tuur in zo hoge mate door het chris­ten­dom gewor­den is wat het is  opeens ‘islami­tisch geld’ nodig hebben om onze clubs van inkom­sten te voorzien voor de toren­hoge spel­ers– en train­ers belonin­gen voor dit bal­spel.

Chris­telijk spel?

Ik waag me aan de stelling dat sport in hoge mate een ‘chris­telijke’ affaire is. De natu­urlijke rivaliteit tussen ste­den en lan­den onder­ling wordt op een ‘geciviliseerde’ manier gekanaliseerd in een spel dat de deel­ne­mers dwingt tot een behoor­lijk deugdzaam omgaan met het leven, om in teamver­band te oper­eren, om menselijke kwaliteiten van zelf­be­heers­ing en bedachtza­amheid te beoe­fe­nen, maar ook de wil om een top­presta­tie te lev­eren en alles uit het menselijk kun­nen te halen. Respect voor gezag van een trainer of van een schei­d­srechter, respect voor regels, aan­vaar­den van terecht opgelegde straf­fen, tegen eigen ver­lies kun­nen, omgaan met lichamelijk afzien: het zijn menselijke deug­den die hier in beeld komen, die in niet geringe mate de chris­telijke deug­den benaderen, zon­der ze ‘exclusief chris­telijk’ te willen noe­men. En ik stel vast dat de sportwereld zoals we die van­daag ken­nen, met grote clubs en goed geor­gan­iseerde com­peti­ties, toch vooral een ‘west­ers‘ prod­uct is, gewor­den wat het is in een chris­telijke cul­turele con­text, niet in een bijvoor­beeld islami­tis­che, boed­dhis­tis­che of hin­doeïstis­che cul­tuur. 

Denkwi­jze

De berichten rond ‘Real Madrid, eind novem­ber, geven mij aan­lei­d­ing om dit thema maar eens aan te roeren, zon­der nu gelijk paniek te willen zaaien. De ‘gevoe­lens’ van de Ara­bis­che spon­sor moeten ontzien wor­den en daar­voor moet het kruis uit het logo van de ‘Konin­klijke’ voet­bal­club wijken: de grote club van Madrid, hoofd­stad van een land dat weet wat islami­tis­che over­heers­ing kan beteke­nen, lev­ert het kruis in voor geld. Ik vind dat toch een opmerke­lijk feit, waar­bij  je je afvraagt hoe ver we in Europa bereid zijn te gaan in het pri­js­geven van onze chris­telijke cul­tuur, ten gun­ste van in dit geval de islami­tis­che, omwille van het geld. Gaat de islami­tis­che cul­tuur ons bren­gen wat de chris­telijke cul­tuur Europa gebracht heeft? We hebben ern­stige rede­nen om daaraan te twi­jfe­len, niet alleen van­wege islami­tis­che fun­da­men­tal­is­ten die met geweld de sharia willen opleggen aan mensen die daar niet op zit­ten te wachten, maar ook omwille van de gehele denkwi­jze die de Islam met zich mee­draagt, ten aanzien van de mens en de men­sheid, de plaats van fenome­nen als weten­schap, onder­wijs en ook sport, in de cul­tuur. 

Wake up

Maar opnieuw: geen islam­o­fo­bie van mijn kant! Ik wil er meer een ‘wake-up call’ van maken, naar onszelf, wij Euro­pea­nen, west­er­lin­gen, die nauwelijks nog enig besef lijken te hebben van de onschat­bare waarde van het chris­ten­dom voor de men­sheid. We hebben het slecht gedaan, de afgelopen decen­nia, in het over­bren­gen van die rijk­dom op de huidige gen­er­aties. We hebben in feite onze iden­titeit ver­raden, door de zoge­naamde ‘ver­licht­ing’ na te lopen, te doen alsof God niet bestaat en alsof Chris­tus hoog­stens maar een ‘goed mens’ was, en de Kerk oubol­lig. Het is hoog tijd voor een ‘nieuwe evan­ge­lisatie’ van onze eigen ste­den, regio’s, scholen, uni­ver­siteiten, cul­turele instellin­gen, tot en met onze voet­balv­erenigin­gen. Niet om restau­ratie van wat vroeger was, maar om de fun­da­mentele waar­den waarop al deze cul­turele fenome­nen gebaseerd waren niet defin­i­tief te ver­liezen, om uitein­delijk wellicht zelfs deze instellin­gen te ver­liezen en onszelf te ver­liezen. Wakker wor­den, dus, geloven, weer gaan bid­den, en aan de slag met de heront­dekking van onze chris­telijke wor­tels en het kruis terug een plaats te geven in onze samen­lev­ing. 

Vin­cent Kemme

PS. In afwacht­ing van de nieuwe web­site van rknieuws.net vindt u dagelijks nieuws op onze Twit­ter- en Face­book–pagina’s (u hoeft geen lid te wor­den). Onze excuses voor het onge­mak. 

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?