Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Verwachtin­gen voor de Kerk in 2015

Het nieuwe jaar is begonnen en het is wellicht inter­es­sant vooruit te kijken wat we van dit jaar voor de Kerk kun­nen verwachten, ver­rassin­gen ten goede en te kwade daarge­laten. Daar­bij helpt ons de redac­tie van Rome Report, die in een overzichtelijk film­pje de zaken op een rijtje zet, voor zover het paus Fran­cis­cus en de wereld­kerk aan­gaat. 

Kar­di­nalen 

In feb­ru­ari zal de paus waarschi­jn­lijk een tien­tal nieuwe kar­di­nalen creëren, nu het aan­tal kies­gerechtigde kar­di­nalen voor een eventueel con­claaf gezakt is tot 110. In Bel­gië wordt er naar uit­gekeken of de aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel, Mgr. André-Joseph Léonard, deze keer voor de rode muts in aan­merk­ing komt. Mgr. Léonard zal in maart van­wege het bereiken van zijn 75-ste lev­en­s­jaar zijn ontslag aan­bieden aan de paus en er wordt natu­urlijk al druk gespeculeerd over zijn opvol­ging en de snel­heid waarmee de paus dat ontslag zal aan­vaar­den. Maar het kan ook zijn dat hem gevraagd wordt nog een paar jaar aan te bli­jven. Daar­bovenop komt dan nog de eventuele ver­heff­ing tot kar­di­naal: we kun­nen slechts afwachten wat paus Fran­cis­cus voor Mgr. Léonard in petto heeft.    

Op reis

Naast de her­vorm­ing van het bestuur van het Vat­i­caan vindt paus Fran­cis­cus in 2015 nog tijd om min­stens vijf inter­na­tionale reizen te maken: naar Sri Lanka en de Fil­ip­pi­j­nen en in het najaar naar de Wereld-gezinsdagen in Philadel­phia, in de Verenigd Staten. Mogelijk bezoekt hij dan ook Wash­ing­ton en New York en spreekt hij de Verenigde Naties toe. In een inter­view heeft hij ook plan­nen aangekondigd om Afrika, drie Latijns-Amerikaanse lan­den en Frankrijk te bezoeken. 

In het Vat­i­caan

In het Vat­i­caan zal de paus de nodige aan­dacht best­e­den aan het Jaar van het Godgewi­jde Leven. Er zullen ver­schil­lende con­fer­en­ties plaatsvin­den die de rol en het belang van religieuze man­nen en vrouwen zullen belichten. Begin 2015 wordt ook de tweede ency­cliek van Paus Fran­cis­cus verwacht, die over ecolo­gie zal gaan. Vorig jaar zei hij daarover dat er nog wat meer tijd voor nodig was om recente weten­schap­pelijke gegevens in de tekst te ver­w­erken. 

Gezinssyn­ode

Maar de gezinssyn­ode in okto­ber vormt wellicht de belan­grijk­ste gebeurte­nis die 2015 ons gaat bieden. U herin­nert zich dat we volop in een ‘syn­odaal pro­ces’ ver­wikkeld zijn, tussen de biss­chop­pen­syn­ode van okto­ber 2014 rond het thema: ‘De pas­torale uitdagin­gen van het gezin in de con­text van evan­ge­lisatie’, en de biss­chop­pen­syn­ode van okto­ber 2015 met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de mod­erne wereld’. Waar het op neer komt is dat het huwelijk en het gezin toe zijn aan een grondige ‘onder­houds­beurt’ in het denken, spreken en pas­torale han­de­len van de Kerk, met name in de West­erse wereld, waar niets nog evi­dent is op op het gebied van relaties en de menselijke sek­su­aliteit. Dat er nood is aan een nieuwe evan­ge­lisatie, niet alleen om het bestaan van God en zijn Liefde opnieuw aan de cul­tuur bek­end te maken, maar ook Gods plan met man en vrouw opnieuw te belichten, leidt geen twi­jfel. Dat het gezin niet alleen voor­w­erp van pas­toraal han­de­len en van here­van­ge­lisatie is maar miss­chien nog wel meer een roeping heeft om zélf cellen van nieuwe evan­ge­lisatie te zijn, geeft een uitda­gend karak­ter aan het syn­odaal pro­ces en aan wat er op vol­gen zal. Gelukkige en sta­biele huwelijken en gezin­nen kun­nen lev­ende cellen zijn van gelovig leven in de Kerk en ten dien­ste staan van de missie van de Kerk in de wereld, samen met biss­chop­pen, priesters en religieuzen. En Fran­cis­cus heeft ons geleerd dat het een vreugde­volle verkondig­ing moet zijn, wil die de wereld kun­nen over­tu­igen. Mond­hoeken omhoog dus, in 2015

Vin­cent Kemme

 

 

 

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?