Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Hoof­dredac­teur rknieuws.net dient defin­i­tief ontslag in

Na ruim een jaar gew­erkt te hebben aan een doorstart van de web­site rknieuws.net heeft onze hoof­dredac­teur, Vin­cent Kemme, van­daag defin­i­tief zijn ontslag inge­di­end. De reden voor zijn ontslag is gele­gen in het feit dat hij geen vertrouwen meer heeft in de toekomst van Rorate — rknieuws.net en er daarom de voorkeur aan geeft zijn energie in andere vor­men van apos­to­laat te steken. Vin­cent dankt het bestuur voor het geschonken vertrouwen. Het bestuur heeft bij monde van de voorzit­ter zijn ontslag aan­vaard en dankt hem bij­zon­der voor zijn inspan­nin­gen.

Lieke Titulaer-Remkes
interim-voorzitter

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?