Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Turkse katholieke kerk gewon­nen voor EU — lid­maatschap

Turkse katholieke kerk gewonnen voor EU  - lidmaatschap
ANKARA (RKnieuws.net) — Wellicht wordt er nog tij­dens de peri­ode van het Ned­er­landse voorzit­ter­schap van de Europese Unie beslist over de toe­tred­ing van Turk­ije en Kroatië tot de Europese Unie. Turk­ije kreeg inmid­dels alvast de nodige garanties over het begin van de onder­han­delin­gen voor de Turkse toe­tred­ing en het land doet ook zijn best om zich in overeen­stem­ming te bren­gen met de EU-regels, ook op het vlak van de mensen­rechten en de gods­di­en­stvri­jheid.


“Alle niet-moslimgemeenschappen van Turk­ije zijn gewon­nen voor het EU-lidmaatschap van hun land”, zegt Mgr. Marovitch, de woord­vo­erder van de Turkse biss­chop­pen. “Ze ste­unen ook de inspan­nin­gen van de Turkse regering om de democ­ra­tis­che nor­men die door de EU zijn vast­gelegd te bereiken.” Het land neemt vol­gens hem een aparte plaats in onder de moslim­lan­den wegens zijn eeuwe­noude ervar­ing in het samen­leven van de ver­schil­lende gods­di­en­sten. “Dat lijkt me een groot voordeel. We mogen niet ver­geten dat Turk­ije zelf vele jaren gele­den heeft onder de plaag van het ter­ror­isme. Het kan zijn ervarin­gen op dit vlak ter beschikking stellen van de Europese Unie.”

Als de Europese Unie Turk­ije het lid­maatschap weigert, ver­li­est ze op het eerste gezicht alleen 15 miljoen inwon­ers, waar­van er trouwens al 5 miljoen in Europa wonen. Bij een toe­tred­ing zou het aan­tal moslims in Europa ver­sterkt wor­den. “Maar ik denk niet dat dit prob­le­men zou oplev­eren. Maar als Turk­ije het lid­maatschap wordt ontzegd, loopt men het gevaar dat het land in han­den gedreven wordt van moslim­fun­da­men­tal­is­ten en extrem­is­ten.”

De Turkse katholieke Kerk is ervan over­tu­igd dat zijzelf ook beter zal wor­den van de toe­tred­ing van Turk­ije tot de EU. Dat is nu al deels het geval dankzij de vast­besloten­heid van de Turkse lei­ders om de grondwet in overeen­stem­ming te bren­gen met de principes van het respect voor de mensen­rechten en voor de ver­schil­lende geloofsover­tuigin­gen. Jam­mer alleen dat de wet­ten die betrekking hebben op de religieuze gemeen­schap­pen vorig jaar wel zijn ver­soe­peld, maar voor­lopig alleen gelden voor joodse, Armeense en Griekse min­der­he­den. “De kleine Turkse katholieke Kerk hoopt des­on­danks dat het land, dat mee aan de bak­er­mat ligt van het chris­ten­dom, zich zal aan­passen aan de Europese cri­te­ria voor het respect van de rechten van min­der­he­den”, aldus Mgr. Marovitch . (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?