Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Indruk­wekkende uit­vaart slachtof­fers gas­ramp

Indrukwekkende uitvaart slachtoffers gasramp
AAT (RKnieuws.net) — In Aat zijn woens­dag na een indruk­wekkende uit­vaart­plechtigheid in de Sint-Julienkerk zeven slachtof­fers begraven die vri­jdag omk­wa­men bij de gas­ramp in Gellin­gen. Mgr. Harpigny, biss­chop van Doornik, lei­dde de plechtigheid. In zijn hom­i­lie stelde hij dat de dood van de brandweer­lieden “door het paas­mys­terie van Chris­tus een nieuwe zin” kri­jgt.
Kroon­prins Filip, pre­mier Ver­hof­s­tadt, min­is­ter van Bin­nen­landse Zaken Patrick Dewael, kamer­voorzit­ter Her­man Decroo en tal van andere nota­be­len woon­den de uit­vaart­plechtigheid bij

Er waren duizen­den per­so­nen waren naar Aat gekomen om de begrafenis­plechtigheid bij te wonen. Er waren zo’n drieduizend brandweer­lieden uit Vlaan­deren, Brus­sel en Wal­lonië en het buiten­land. De brandweer van Aat ver­loor bij de ramp vijf man­schap­pen.

Brandweer­lieden vol­gden roeping

“Het echte graf van de doden is het hart van de lev­en­den”,
zei min­is­ter van Bin­nen­landse zaken Dewael bij het begin van de uit­vaart­plechtigheid. “Brandweer­lieden zijn sol­daten van het vuur. Ze vol­gen hun roeping en ken­nen de risico’s, ze weten dat het gevaar­lijk is en toch kiezen ze ervoor”.

De Doornikse biss­chop Mgr. Harpigny hield een opge­merkte
hom­i­lie. Hij riep onder meer op tot sol­i­dariteit. “De dood van hen die wij liefhebben, is ver­bon­den met de dood van Jezus die zijn leven geeft uit liefde voor ons. De dood van onze dier­baren kri­jgt door het paas­mys­terie van Chris­tus een nieuwe zin”, aldus de biss­chop.

Vei­lighei­d­sregels herzien

Burge­meester Bruno Van Grooten­brulle van Aat stelde dat het drin­gend tijd is om de vei­lighei­d­sregels te herzien. “De
fam­i­lies van de slachtof­fers kun­nen niet meer accepteren dat ze zolang moeten wachten vooraleer ze zek­er­heid kri­j­gen over de toe­s­tand van de slachtof­fers. De vei­lighei­d­sregels bestaan al lang, miss­chien wel al te lang”.

Begrafe­nis

Na de uit­vaart­plechtigheid wer­den de kisten van de overlede­nen onder applaus de kerk uitge­dra­gen tot aan het stad­huis. Daar wer­den ze in lijk­wa­gens geplaatst en naar de begraaf­plaat­sen gebracht.

De ter aarde bestelling gebeurde in intieme kring op de begraaf­plaats ‘Lorette’ even buiten de stad voor Elec­tra­bel­w­erkne­mer Michel Lam­brix (50) en vijf leden van het brandweerko­rps van Aat: Eddy Pet­ti­aux (53), Jean-Pierre Laloy (37), Noël Mer­lin (56), Pierre Diricq (34) en Guy Lizon (32). Politie-inspecteur Pierre Dubois (47) werd in Boussu bij Bergen begraven, waar hij van­daan kwam.

De gas­ex­plosie in Gellin­gen heeft 18 doden geëist. Woens­da­gavond verbleven er nog 55 zwaarge­won­den in gespe­cialiseerde brand­won­den­cen­tra. De toe­s­tand van twee slachtof­fers is nog steeds kri­tiek. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?