Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Preekcur­sus voor leken in Leu­ven

Preekcursus voor leken in Leuven
LEU­VEN (RKnieuws.net) — Een groep Vlaamse domini­ca­nen organ­iseert in samen­werk­ing met het deke­naat Leu­ven een cur­sus voor leken­predikan­ten. De cur­sus loopt op zes zater­da­gen van 10 tot 16 uur in het domini­ca­nen­klooster, Raven­straat 98, 3000 Leu­ven.


Om prak­tis­che rede­nen (preekoe­fenin­gen in de namid­dag) is het aan­tal inschri­jvin­gen beperkt tot max­i­mum 15 personen.Van de deel­ne­mers wordt veron­der­steld dat zij reeds enige prak­tijk­er­var­ing hebben.

Pogramma:
Algemene lei­d­ing: B.J. De Clercq en J. Arnouts
R. MOENS, Vuistregels voor een goede verkondig­ing
P. D´HAESE, Bij­bel en liturgie: het drie­jarige leesrooster van het kerke­lijk jaar
W. COSTER­MANS en B.J. DE CLERCQ, Preekhulp: voorstelling van boeken en tijd­schriften
M. BRAEK­ERS, Hoe spreken over God? Eigen­ti­jdse gods­beelden
B.J. DE CLERCQ, De belan­grijk­ste preek­gen­res
I. D´HERT, Ini­ti­atie in het Mat­teü­se­van­gelie
Namid­da­gen: Prak­tijkoe­fenin­gen

Data:
30 okto­ber — 27 novem­ber — 11 decem­ber — 8 jan­u­ari
12 feb­ru­ari — 5 maart, telkens van 10 u tot 16 u

De deel­ne­mers bren­gen hun brood­maaltijd mee. Koffie wordt ter plaatse geserveerd.

Onkosten: 40 euro (tekst van inlei­din­gen en koffie inbe­grepen) voor de hele reeks

Inschri­jv­ing (Naam + adres, eventueel ook e-mailadres)
kan gebeuren op de vol­gende adressen
Paters domini­ca­nen, Raven­straat 98, 3000 Leu­ven
Tele­foon: 016/24 01 11 — Fax: 016/24 01 97
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Het inschri­jv­ings­geld kan u over­schri­jven op bankreken­ing nr 733021748137, op naam van: Preek vande Week, Leu­ven. Na inschri­jv­ing ont­vangt men het gede­tailleerde pro­gramma. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?