Dode-Zeerollen in Drents Museum

ASD­SEN (RKnieuws.net) — Het Drents Museum pre­sen­teert, in nauwe samen­werk­ing met de Israel Antiq­ui­ties Author­ity en het Qum­ran Insti­tuut van de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen, van 9 juli 2013 tot en met 5 jan­u­ari 2014 een ten­toon­stelling van wereld­for­maat: De Dode-Zeerollen. Dat meldt IKON onder aan­hal­ing van het Drents Museum.

Op de ten­toon­stelling wor­den in totaal zestien rollen getoond (in twee sets van acht stuks) die van groot belang zijn voor onze ken­nis over het vroege joden­dom en chris­ten­dom. Een aan­tal frag­menten is nog niet eerder aan het pub­liek getoond. Naast de man­u­scripten zijn er ruim 400 bij­zon­dere objecten uit het oude Judea, Masada, En Gedi, Gamla, Jeruza­lem en de grot­ten van Qum­ran, die de geschriften plaat­sen in de cul­turele en his­torische con­text van de Grieks-Romeinse tijd.

Het Drents Museum werkt voor deze ten­toon­stelling nauw samen met gast­con­ser­va­tor Prof. Dr. Mladen Popoviæ van het Qum­ran Insti­tuut en cura­tor mw. Adi Ziv van de Israel Antiq­ui­ties Author­ity in Jeruza­lem.

De vondst van de Dode-Zeerollen wordt als één van de groot­ste arche­ol­o­gis­che ont­dekkin­gen van de 20ste eeuw beschouwd. De tek­sten, geschreven tussen de tweede eeuw voor– tot de eerste eeuw na Chris­tus, zijn tussen 1947 en 1956 gevon­den in elf grot­ten in de omgev­ing van Qum­ran, aan de noord­west­kust van de Dode Zee.

De rollen die in het Drents Museum getoond wor­den zijn afkom­stig uit de grot­ten 4 en 11. Grot 11 wordt ook wel de ‘Dutch cave’ genoemd, omdat de meeste rollen uit die grot onder­zocht en ver­taald zijn door het Qum­ran Insti­tuut in Gronin­gen. De tek­sten op deze rollen zijn van grote waarde voor onze infor­matie over de geschiede­nis en cul­tuur uit de tijd van Jezus.

De rollen die wor­den gep­re­sen­teerd zijn op ver­schil­lende manieren van belang voor ons begrip van de ontwik­kel­ing van een canon van heilige tek­sten. Zo toont de ‘Psalmen­rol’ dat er meerdere ver­sies van het Psalmen­boek waren. Ook enkele tek­sten die niet in de Bij­bel zijn terecht­gekomen wor­den ten­toongesteld.

Deze laten zien op welke manieren Bij­belse tra­di­ties verder wer­den ontwikkeld, in bek­ende en onbek­ende richtin­gen. Voor­beelden hier­van zijn de ‘Regel van de Gemeen­schap’, het ‘Apoc­ryphon van Daniel’ en ‘Het Nieuwe Jeruza­lem’. Eén van de ‘Dutch cave-rollen’ is extra spec­tac­u­lair door zijn afmet­ing: de ‘Paleo-Leviticus’ rol is met één meter lengte het lang­ste deel van een rol dat te zien zal zijn.

Dit alles wordt in een omgev­ing getoond waar­bij de bezoeker zich waant in de woestijn waar de Dode– Zeerollen geschreven én gevon­den zijn. De ten­toon­stelling wordt ont­wor­pen door Koss­mann de Jong Exhi­bi­tion Archi­tects. Daarna reist de ten­toon­stelling door naar het Schloss­mu­seum in Linz (Oost­en­rijk).

De zestien rollen wor­den van­wege de kwets­baarheid van het mate­ri­aal in twee sets van acht getoond. Halver­wege de ten­toon­stelling (medio okto­ber 2013) zal de eerste serie van acht wor­den ver­van­gen door een tweede serie.